Last Updated: April 3, 10:13
Friday, April 3, 2020
ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާ ފުރި މައްސަލައިގައި ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޖީ ޝަމީމް …
ފަތުރުވެރިޔާ ފުރި މައްސަލައިގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، ނަމަވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ: ޕީޖީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގައިފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ނަގަން …
އިންތިހާބު ފަސް ކޮށްދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއި އެކުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 ވައިރަސްގެ ސަބަބުން އިގްތިސޯދަށް އެކަމުން އަސަރުކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޮޅުން އަރަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި މުވައްޒަފުން …
ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ. އީސީން މިއަދު ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވަނީ …
އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އީސީން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނެތް ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލަ …
އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު …
ޔާމީން މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދެހާސް ބާރަވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ހާދިސާތަކުގައި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކި ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު …
7 ފެބްރުއަރީގައި ނުކިޔަމަންވި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކަައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން މިއަދު އިއުލާން ކުރާނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. …
އިންތިހާބު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް އީސީން މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެއް އަހަރަށް ފަސްކުރަން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ގޮވާލައިފިއެވެ. މެމްބަރު ޝަރީފް މިރޭ …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެއް އަހަރަށް ފަސްކުރަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ސާކް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާއަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެއްވި ދައުވަތު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ގަބޫލުކުރައްވާ …
ކޮވިޑް19: ސާކް ވެރިންގެ ޓެލެކޮންފަރެންސް މާދަމާ ބާއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީން ހިންގަމުން އައި ކެމްޕޭނުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް އެއްކޮށް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ކުރިންވެސް އެމްޑީޕީން އެޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން މެދުކަނޑާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރު މެދުކަނޑާލީ …
އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން އެމްޑީޕީން އެއްކޮށް މެދުކަނޑާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސް ކުރަން ޖެހެނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށްކަމަށް ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު ކުރީގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހެނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް: އަދުރޭ
އަލީ ހުޒާމް
މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގާތުގައި ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުނުވާށޭ ބުނި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މާދަމާ ކަރަންޓީނަށް ގެންދާނީ އަހަރެމެންގެ އާއިލާތަކުން ކާކު ކަމެއް …
މިފަދަ ނާޒުކު ވަގުތުވެސް ޝިޔާމްގެ މަސައްކަތަކަށް ފިތުނަ އުފެއްދުން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެ ދެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) ގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ 38 މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިކޮށްފިއެވެ. …
އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ 38 މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބު ފަސް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްއާރްއެމް އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސް ކޮށްދިނުމަށް އެމްއާރްއެމް އިން އެދިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން