Last Updated: May 11, 22:46
Tuesday, May 11, 2021
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދިން ހަމަލާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުށްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ. ގާސިމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނަޝީދަށް …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ގާސިމް ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. މަޖިލީހުން …
ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިލޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 10:45 ހާއިރު އެވެ. މަޖިލިސް މިވަގުތު …
މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ފަރާތްތަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އޭޑީކޭ ސަރަހައްދަށް އެކު ފަރާތްތައް އެއްވެ ތިބިއިރު، އެސަރަހައްދުގައި …
އޭޑީކޭ ސަރަހައްދަށް އެއްވެތިބި މީހުން ރައީސް ސޯލިހްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޭޑީކޭ ސަރަހައްދަށް އެއްވެތިބި މީހުން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ. އެއާއެކު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އެކަމަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އަޑުއުފުލަމުންނެވެ. …
އޭޑީކޭ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން ދިއުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެޓީވީގެ ވެރިން އެދުނަސް ވައްކަމުގެ ވާހަކައިގައި މަތިނުޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ …
ރާއްޖެޓީވީގެ ވެރިން އެދުނަސް ވައްކަމުގެ ވާހަކަ މަތިނުޖެހޭނެ: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ސަރުކާރަށް އެހީވާން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މާލޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާއިރު އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ވަނީ 734 މީހުން ބައްޔަށް …
ހާލަތު ގޯސްވާތީ ސަރުކާރަށް އެހީވާން އިދިކޮޅުން ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި …
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަންދު ކޮލެޖްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރުމުން އެފަރާތަަށް ލިބެންޖެހޭ ގެއްލުމުގެ ހައްޤު ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާލުވެއްޖެއެވެ. …
އިބްރާއަށް ހައްޤު ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) ގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނޭ ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރެއް އައްޔަންކޮށް …
ނަޝީދުގެ ގަރާރު: ބޭރުގެ އެކްސްޕާޓުގެ އެހީ ހޯދައި ހިޔާނާތް ބެލުން ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ގޮތުން …
ސަލީމް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރީ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް: އާދަމް ޝަރީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގޯހުންގޯހަށް ޤައުމުގެ ޙާލަތު ނުދަނީސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށް މާލޭގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ގޯސްވަމުންދާ …
ޙާލަތު ގޯސް ނުވަނީސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީއަށް އެދުމަށް މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ދެ ވުޒާރާއެއް ގެއްލިގެން ދިޔައީ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ދޯހަޅިކަމުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު …
ކެބިނެޓުން ޖޭޕީ އަށް ދެ ވުޒާރާ ގެއްލުނީ ލީޑަޝިޕްގެ ދޯހަޅިކަމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮންލައިން ނޫސް "އަދަދު" އަށް …
މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުވާން ޖެހޭ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅުން މަގުމަތީގެ ހަރަކާތް މަޑުޖައްސައިލީ ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައަކަށް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅުން …
އިދިކޮޅުން މަގުމަތީ ހަރަކާތް މަޑުޖައްސައިލީ ފަހު ދިހައަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިތިބި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދެ ނައިބުން ކަމަށްވާ ނިޝާމާ މުހައްމަދާއި ޝިޔާމާ މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފަިއވާ ގޮތުގައި މި ދެ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ހެލްތްގެ ނައިބު ކަމުން ނިޝާމާއާއި ޝިޔާމާ ވަކިކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން