Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން އިންޑިއާ އިން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް …
ޝާހިދަކީ މިނިވަންކަން ނަގާލަން އިންޑިއާ އިން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވަކި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގައި ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއާރްއެމްގެ …
އެމްއާރްއެމްގައި ވަކި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
މިސްކިތްތަކަށް ކުޑަކަމުދަނީ މި ސަރުކާރުން ބާރުދީގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ދާދިފަހުން ހުކުރު މިސްކިތާއި …
މިސްކިތްތަކަށް ކުޑަކަމުދަނީ ސަރުކާރުން ބާރުދީގެން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް އދ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
އދ އޮފީސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީން ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަތް މަސްވެރިޔަކާ އަދި ދިމާނުވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަތް މަސްވެރިޔަކާ އަދި ދިމާނުވޭ: ޝިޔާމް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކަފާލާތު މިވަގުތު މުހިއްމެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި …
ޔާމީނަށް ކަފާލާތު މިވަގުތު މުހިއްމެއް ނޫން: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވެގެން ހިނގާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަގަން ނުޖެހޭނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ޝަރީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވެގެން ހިނގާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ މަޖިލީހުން ނަގާކަށް ނުޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ވަޑައިނުގެންނެވީ ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް …
ޔާމީން އ.ދ އަށް ވަޑައިނުގެންނެވީ ހައްޖަށް ދިޔުމަށް: މުންދު
ހަސަން ރަޝީދު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވި މައްސަލަ ބެލުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ …
އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވި މައްސަލަ ބެލުމަށް ގޮވާލާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް) އޮޓޯއިން ހޮވިއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އޮންނަ އެމްއެންޕީ …
އެމްއެންޕީގެ ރައީސްކަން އޮޓޯއިން ނާޒިމަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސާދިގު (ސޯބެ)އަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވައިފިއެވެ. ސޯބެ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓްރަކަށް ހަަމަޖައްސާފައިވާއިރު ދުވަސްކޮޅަކު މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު …
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ސޯބެއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދެން އެންމެ އަވަހަށް އިވޭނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށްވެސް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމާ ހަބަރުކަމަށް ކުރީގެ …
ދެން އިވޭނީ މަހްލޫފަށްވެސް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމާ ހަބަރު: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިހާރުގެ ސަރުކާރާއެކު ސާބިތުކަމާ އެކު މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު …
ސަރުކާރާ އެކު ސާބިތުކަމާއެކު އެމްއާރްއެމް ދެމި އޮންނާނެ: ފާރިސް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) އަކީ ވަކި ޕާޓީއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޒައީމު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން …
އެމްއާރްއެމް އިން ވަކި ޕާޓީއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ: މައުމޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދޭން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދެފިން: މުއިއްޒު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް)ގެ ފުރަތަމަ ނެޝަނަލް ކޮންވެންޝަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެމްއާރްއެމްގެ ފުރަތަމަ ކޮންވެންޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:30 އިން ފެށިގެން …
އެމްއާރްއެމްގެ ފުރަތަމަ ނެޝަނަލް ކޮންވެންޝަން މިއަދު ކުރިއަށްދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން