Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގަތުލުއާންމެއް ހިންގަން އުޅުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ …
ނަޝީދުގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާނަން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރަސް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލީޙްގެ ސަރުކާރުން ވަޢުދު ފުއްދުމަށް …
އިންތިހާބީ އަހަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއް!
މޫސާ މަތުލޫބް
ލަސްނުކޮށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. ބޮންޑެ މިހެން ވިދާޅުވީ …
ލަސްނުކޮށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާ: ބޮންޑެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން މޭ އައްޑަނައަކަށް ދިއްކުރާނެ ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި …
ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން މޭ އައްޑަނައަކަށް ދިއްކުރާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދިން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 54 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މަޖިލިސް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް ހިނގައްޖެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި …
54 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމައި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރަކަށް އަލީ ފާއިޒް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ. ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ފާއިޒު ހަމަޖެއްސުމަށް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ …
ލަންކާ ސަފީރަކަށް ފާއިޒަށް ރުހުން ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިދިކޮޅުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ، 42.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ …
އިދިކޮޅުން ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް ފާހެއް ނުވި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުވަލުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ އެއްކޮޅަށް 61 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް …
42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ޓްވީޓް ކުރި މައްސަލައިގައި ޝަރީފާ …
ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ނަޝީދު ދައުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ އަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދުދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯގެ ޚިދުމަތަށް …
ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ އަށް ދެވޭ އިސްކަން ބޮޑު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އަހާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ …
ބަޖެޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 44 މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު …
ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް 44 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޖިންސީގެ ހަމަހަމަކަން ނުވަތަ ޖެންޑަ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން (ޖީއީއޭޕީ) ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ހައި ލެވެލް ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި އެ ދާއިރާ …
ޖިންސީގެ ހަމަހަމަކަމަށް އިދާރާތަކަށް ސެޓްފިކެޓް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް 36 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް …
ބަޖެޓް 36 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ދެންއޮތީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސިޓީފުޅު އުފުލުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު …
ޝާހިދަށް ދެން އޮތީ ސިޓީފުޅު އުފުލުން: ސައީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން