Last Updated: December 5, 23:15
Tuesday, December 5, 2023
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދެން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވެފައިވަނީ …
ޖާބިރާއި ޝިޔާން ވިޕާ ހިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އިންތިހާބުކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މަޖިލީހުގައި ހަޅޭލަވާ އަޑުގަދަކުރުމުން ނަން އިއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަކުރުމުން ޖާބިރުގެ ނަން އިއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ މަހު މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވަން ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބަހުސެއް ބާއްވަން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމުން ނިންމައިފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ ބަހުސަށް …
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހަގީގީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވުމާ ގުޅިގެން …
ހަގީގީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައު ޕާޓީއެއް ހައްދަވައި ވަޑައިގަތަސް އެކަމުން މާ ބޮޑު ކަންތަތަކެއް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫއްރީއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީއަށް …
ޔާމީން ނެތުމަކީ ޗެލެންޖެއް ނޫން: ރައީސް
މޫސާ މަތުލޫބް
ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބު އެ ޕާޓީގެ މުއައްސިސް ހަސަން ލަތީފް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. މިރޭ އިއުލާންކުރި ވަގުތީ …
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހަސަން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އިތުރަށް ޖެހޭނީ ބަލައިލަން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވި …
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އިތުރަށް ޖެހޭނީ ބަލަން
ހަސަން ރަޝީދު
ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ މެންބަރަށް ހޮވުމަށް މިއަދު ނެގި ވޯޓް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކާމިޔާބު …
މަޖިލީހުގެ ނައިބަކަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ސަލީމް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރުފުޅުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ތުރުކީވިލާތަށާއި ދުބާއީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް …
ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ތިބި ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ތުރުކީވިލާތަށާއި ދުބާއީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު …
ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ފުރަތަމަ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން މިރޭ 8 ޖަހާއިރު …
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ މިރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހުސައިން އަމްރު އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ނުލިބި ލަސްވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވަނީ …
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު އަމްރު ހިތްހަމަނުޖެހި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނައިބުރައީސްއެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައިސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބުކުރަން ޖެހުނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މެންބަރު …
މަޖިލީހަށް ނައިބު ރައީސަކު ހޮވުން މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން އުޅެނީ ވެރިކަން ގެއްލުމުން ދޭ އަަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅީ ވެރިކަން ގެއްލުމުން އަދަބަކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އޭއައިއައިބީ) އިން ރާއްޖެ އަށް މާލީ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގި އެވެ، އެކު ޕްރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު …
އޭއައިއައިބީން މާލީ އެހީ ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމުން އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމަށް …
އީވާ ނައިބު ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން