ދެގަޑިއިރު ކޯޓުގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުން ޔާމީން ކޯފާވެއްޖެ!

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގެ ގޮތެއް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ކޯޓުގައި ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން...

ހައްގު ފިޔަވަޅަކީ އަނިޔާވެރިވުމެއް ނޫން: އިމްރާން

ހައްގު ފިޔަވަޅަކީ އަނިޔާވެރިވުން ނޫން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ...

އަޅުގަނޑަކީ ރިޝްވަތު ދޭނެ މީހެއް ނޫން: ޔާމީން

ރިޝްވަތު ދެއްވައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑެރިންގެ ދައުވާ އުފުލީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ...

އެކައުންޓުގައި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހުންނާނެ: ޔާމީން

އެސްއޯއެފްއިން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރިއިރުވެސް އޭގެ އިތުރަށް އެކައުންޓުގައި މާގިނަ ފައިސާ ހުންނާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަނީ...

ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ނިކުތީ 100 އެއްހާ މީހުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން...

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޔާމީން ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދިﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ޔާމީން ބަންދުގައި...

މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި...