Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
ށ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ އަށް ކަމެއްކޮށް ނުދީ ކެމްޕޭނުގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ދައްކަމުން އަންނާތީ ލަދުގަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ …
ކަމެއް ނުކޮށްދީ އިދިކޮޅުން ކެމްޕޭނުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ލަދުގަނޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީޕީއެމްގައި އޮތީ ރަށްތައް ފަޅުކޮށް އަދި ރަށްތައް ވިއްކާލުމުގެ ފިކުރު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ …
ޕީޕީއެމްގައި އޮތީ ރަށްތައް ވިއްކާލުމުގެ ފިކުރު: ޝާހިދު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމް އިން ބުނެފައިވަނީ …
ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކެއް ސަރުކާރުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަތުން ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝުޖާއު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި …
ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ކައުންސިލް އަތުން ފޭރިގަނެފައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭނަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އެ ދާއިރާގެ …
ކެމްޕޭނަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ސަރުކާރަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ފިލަން ދުވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ނުފޫޒު …
މިއީ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ފިލަން ދުވާ ސަރުކާރެއް: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި …
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މިހާރުވެސް އެމްއެންޕީ އަށް ލިބިއްޖެ: ނާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ދޯހަޅި ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ …
ސަރުކާރުން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ދޯހަޅި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުން ވަނީ ބަޣާވާތަކަށް ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި …
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުން ވަނީ ބަޣާވާތަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީއަކީ ވެރިކަމާ 100 ފޫޓަށް ވެސް ކައިރިކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ބައެއް ނޫންކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
އެމްޑީޕީ އަކީ ވެރިކަމާ 100 ފޫޓަށްވެސް ކައިރިކުރަން ހެޔޮވަރު ބައެއްނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ށ. ކޮމަންޑޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް އަނެއްކާވެސް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. …
އުޝާމްގެ ރައްދު އަނެއްކާވެސް ރައީސްއަށް، ވިދާޅުވީ "ފެންނަނީ ހުދުމުހްތާރުކަން" ކަމަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ނުލިބި އޮތީ އެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު …
ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ނުލިބުނީ "މުގާބޭ ސްޓައިލް" ފޮރިން ޕޮލިސީގެ ސަބަބުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅުވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ …
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅުވާ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަދުރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރިތަކަށް ތަބާވާ ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ޤާނޫނުގެ ދިގު އަތް ފޯރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. …
ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ޤާނޫނުގެ ދިގު އަތް ފޯރާނެ: ޑރ. ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަން ހޯދަން އުޅުނުއިރު ބަގާވާތާ، މަނީ ލޯންޑަރިންނާ، ވަގުލާރިތައްވެސް އޯކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
އުޝާމްގެ ރައްދު ރައީސްއަށް: "ވެރިކަން ހޯދަން އުޅުނުއިރު ބަގާވާތާ މަނީ ލޯންޑަރިންނާ ވަގުލާރިވެސް އޯކޭ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޓަނެޓް ލަސްވެގެން ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކު މިހާރު ނެތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް …
އިންޓަނެޓް ލަސްވެގެން ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކު މިހާރު ނެތް: ފައްޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު