Last Updated: July 29, 14:23
Thursday, July 29, 2021
ޑީއާރުޕީގެ ކަތުރުފަނި މާބޮޑުކޮށްވެސް އެމްޑީޕީގައި އަޅައިފިކަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޑީއާރުޕީގެ ކަތުރުފަނި އެމްޑީޕީގައި އަޅައިފި: މަލީހު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މިނިވަން ދުވަސް އައިއިރު މިތިބީ ބިރުވެރިކަމުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހާއި …
މިނިވަން ދުވަސް އައިއިރު މިތިބީ ބިރުވެރިކަމުގައި: އާދަމް ޝަރީފް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޕާޓީއެއްގެ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މީހުންނާ ދިމާލަށް "އިޑިއަޓް" އަށް ގޮވުމަކީ ދެރަވަރު ކަމެއް ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޮޒެއިނާ …
ޕާޓީއެއްގެ ރައީސަކު މީހުންނާ ދިމާލަށް "އިޑިއަޓް" އަށް ގޮވުން ދެރަވަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ މިއަދު ލޯންޗު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. "މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް …
ނާޒިމްގެ ޕާޓީ މިއަދު ލޯންޗު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ބާރެއް ކިލަނބު …
ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ކިލަނބު ކުރާކަށް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވުރެ އެމްޑީޕީގެ ބަސް އިސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަސަން މިހެން ވިދާޅުވީ ޓެރަރިސްޓުން …
ސަރުކާރުން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވުރެ އެމްޑީޕީގެ ބަސް އިސްކުރަންޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު …
ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރަން އެމްޑީޕީން ފާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފުލުހުންނަށް ދޭނޭ ބަޔާނަކަށްވެސް އޮތީ ޖާނާ ހިތާއި މޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ހިތާމޭ ދިނީމަވެސް "ނުވީ" ނޫންތޯ؟: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެމްޑިޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ 09:00 އަށެވެ. އަދި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވާ މަޖިލީހުގެ އެހެން މެމްބަރުންތަކަކާ އެކު އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފިއެވެ. …
ކާނަލް ނާޒިމް އުފައްދަވާ ޕާޓީގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ސަރުކާރާއި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސީރިއަސްކޮށް ނެންގެވިކަން ޔަގީންވާކަމަށް ސަސްޕެންޑް …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ސަރުކާރުން ސީރިއަސްކޮށް ނެގިކަން ޔަގީންވޭ: މަހުލޫފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަޑީ ދައުލަތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ބަހަނާ ނުދެއްކެވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން …
ހަސަން،، އިމްރާނަށް: އަޑީ ދައުލަތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ބަހަނާ ނުދައްކަވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގައި ރައްޔިތުން ހަނާވަމުންދާ އިރު، ބައެއް ވަޒީރުން ތިއްބެވީ ދުބާއީގައި ޗުއްޓީ ކުރަން ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިޔާނާ މިހެން …
ރައްޔިތުން ހަނާވަނީ، ވަޒީރުން ދުބާއީގައި ޗުއްޓީ ކުރަނީ: ދިޔާނާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަސްލު އެމްޑީޕީ މީހަކަށް ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވާހާ އެއްޗަކަށް އާނއެކޭ ބުނާނަމަ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް …
އަސްލު އެމްޑީޕީ އަކީ ނަޝީދު ވިދާޅުވާހާ އެއްޗަކަށް އާނއެކޭ ބުނުން
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި މެދު ކަންކުރިގޮތް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި …
އަސްލަމާއި މެދު އެމްޑީޕީން ކަންކުރި ގޮތް މޫސަ ހަނދާންކޮށްދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާދަވެރިންގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭ ކަންކަން ފޮރުވުން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ނަޝީދުގެ ވާދަވެރިންގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭ ކަންކަން ފޮރުވުން
ހަސަން ރަޝީދު