Last Updated: January 24, 23:18
Friday, January 24, 2020
މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް 226 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިއަ އަހަރު …
ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް މިދިޔަ އަހަރު 226 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު
މުހައްމަދު އައިމަން
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ ކޮމެޓީން އެ މައްސަލަ މިއަދު ދިރާސާކޮށް …
ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ޖެންޑާ ކޮމެޓީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ލިބޭ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތަކީ އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަގެއް އޮތީ ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު: އަދުރޭ
އަލީ ހުޒާމް
އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ …
އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް ސާބެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ބެހޭގޮތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ …
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ބެހޭގޮތުން ޔައުގޫބް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އެމްއޭސީއެލުން ދޮގުކޮށްފި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ކަމަށާއި ދެން ތިބީ މާލޫދު ޕާޓީތަކެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި …
"ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް، ދެން ތިބީ މާލޫދު ޕާޓީތައް"
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް …
އިތުރު ވާހަކަ ދެއްކުން މިވަގުތު ރަނގަޅެއް ނޫން: ފާއިޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޝުޖާއު …
ޝުޖާއު އުސްމާންގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް …
ފާއިޒު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ)އާ …
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ މައްސަލާގައި ޕީޖީއާ ފުލުހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު …
މަރު ކޮމިޝަނާއި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ރިޔާޒުގެ ފާޑުކިޔުންތައް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި އަނެއްކާވެސް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ …
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މައްސަލާގައި އަނެއްކާވެސް ޔައުގޫބުގެ ތުހުމަތެއް އެމްއޭސީއެލްއަށް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ވާދަވެރިން ގައިގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހުނަރަކީ ފިތުނަ އުފެއްދުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މިރޭ ބޭއްވި …
ވާދަވެރިން ގައިގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހުނަރަކީ ފިތުނަ އުފެއްދުން
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށި …
ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަހަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ތަރައްގީގެ ފިކުރު ހުރި ބަޔަކަށް ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު މިހެން …
އަވަހަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ، ތަރައްގީގެ ފިކުރު ހުރި ބަޔަކަށް: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޯލިޝަންގެ ވެރިން ތިއްބެވީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ހައްގު މިންވަރު ނުލިބިގެން …
ކޯލިޝަންގެ ވެރިން ތިއްބެވީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު