Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު …
އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުދާނެ: ނަސީމު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފަސް ޕަސެންޓްގެ ބޮޑު ލަދަކުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ ނަމަ އިބްތިހާބަށް ވާދަކުރެއްވުމާ މެދު ދެވަނަ …
ރައީސަށް އޮތީ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުން ތަމްސީލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަކި ހާއްސަ ދާއިރާތަކެއް އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަލީ ހުސެއިން …
ދަފުތަރު ތަމްސީލުކުރަން ދާއިރާތަކެއް މަޖިލީހަށް މުހިއްމު
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ދެން އުފެދޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ޖޭޕީން ބޭއްވި …
ދެން އުފެދޭނީ ޖޭޕީގެ ވެރިކަމެއް: ރިޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުން ނެރުނު ގަރާރު ބާތިލްކުރަން ސިވިލް ކޯޓަށް ޕީޕީއެމްއިން ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީން …
އިންޑިޔާ އައުޓް ގަރާރުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ބަދުއަހްލާގީ އަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ތުހްމަތު ކުރެވޭ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގެންދެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް …
ވަކި ބަޔަކު ދިފާއުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ގާސިމްގެ ރައްދެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޖޭޕީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ: ގާސިމް
ހަސަން ރަޝީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަ އަށް ޒިންމާ އަދާނުކުރާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އަދާނުކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގައި މިއަދަށް ތާވަލު ކުރި އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި …
ޔާމީންގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔޯގާގެ މައްސަލައިގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަމަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހުލޫފް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެދުވަހުގެ …
ޔޯގާ މައްސަލައަކީ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާކަމެއް: މަހުލޫފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތައް އަދާކުރާ މީހުން އެ މަގާމުތަކުން …
ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ މީހުން އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައީސްކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އުވާނުލާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 3،000 …
އުވާލާ ޕާޓީތަކުގެ ލިސްޓުން ޑީއާރްޕީ ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަވެސް ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ …
ކުޑަ ފުރުސަތެއް ލިބުނަސް ނަޝީދު ވަކިކުރާނަން: އިދިކޮޅު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އޮތް ކަމެއްކަމަށްވާތީ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އިން ނުރައްކާވާތީ ހުއްޓުވަން ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކަވައި ހަނު ހުންނަވަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ އަށް …
ނަޝީދު ހަނުހުންނަން ޖަމީލު ގޮވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މާލެ ސަރަހައްދުން ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ގޯތިދޭގޮތަށް ފެށި ޕްރޮގްރާމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ …
ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުނަށް ގޯތިދޭން ނިންމުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު: ޖާބިރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން