Last Updated: November 24, 22:09
Wednesday, November 25, 2020
ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް …
އަދުރޭ، ނަޝީދަށް: ހިސާބު ކިޔަވަން ވަޑައިގަންނަވާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ދައްކަން ދިވެހީންގެ ފައްޓަރުބަރު ވިއްކަން ޖެހިފައިވާ ހާލާތަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި …
މިތިބީ ދަރަނި ދައްކަން ފައްޓަރުބައި ވިއްކަންޖެހޭ ހާލަތުގައި: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ދަރަނީގެ ވާހަކަދައްކަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި …
ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން އިދިކޮޅުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރަށް 2 އަހަރުވީ އިރު ގައުމު ބަނގުރޫޓު ވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ފުރުމާ …
ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރުވީއިރު ގައުމު ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ) ގެ ނައިބު ލީޑަރުގެ މަގާމުން އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ބޮޗޭ މިރޭ ވިދާޅުވީ ޔޮޓް ޓުއާސް ގްރޫޕް …
ޖާބިރު ދޫކޮށް ބޮޗޭ ޔާމީން ސަލާމަތްކުރަން ނިކުންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންގެ ނަމުގައި ކުންފުނިތައް ނީލަން ކިޔުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ. ޔާމީން މިކަން ކުށްވެރި ކުރެއްވިކަން ހާމަކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި …
ކުންފުނިތައް ނީލަން ކިޔުން ޔާމީން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ގޮވައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
މީކާއިލް ގޮވައިގެން މިނިސްޓަރު މަލީހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މެމްބަރުންނަށް މިނިސްޓަރ …
މަލީހުގެ ރައްދު އެމްޑީޕީ ޕީޖީއަށް: ގާނޫނު ޝަރަހަ ކުރައްވަނީ ނުބައިކޮށް
އަލީ ހުޒާމް
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 10 މެމްބަރުންގެ …
މަލީހު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީކާއިލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގަންވީ …
ޒިންމާ އަދާނުކުރޭ، މަލީހަށް އިތުބާރެއް ނެތް: މީކާއިލް
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރު ހިންގަންވީ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ވިދާޅުވުމުން އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަލީހަށް ފާޑުކިޔުންތައް އޮއްސާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ "ވީމީޑިޔާ" …
"ދެ އަހަރުތެރޭ ހުރިހާ ވަގުތެއް މަލީހު ހޭދަކުރެއްވީ މިރުސް ގަސް ހައްދަން"
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑު ކުރަނީ ސަރުކާރު ފެއިލްވުމުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝުޖާއު މިހެން ވިދާޅުވީ ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ …
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރަނީ ސަރުކާރު ފެއިލްވުމުން: ޝުޖާއު
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހަވީރު 18:00 ހަމަޔަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދަނީ …
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑީލެއްގެ ދަށުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތްކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގެ …
ޑީލެއްގެ ދަށުން ޔާމީން ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ރައީސްގެ ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންވާ ބާރު މިނުގައި ސަރުކާރަށް ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހެނީ އެފް ރިޕޯޓެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ސަރުކާރަށް ދެ …
ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު: އިދިކޮޅުން ދިނީ އެފް ރިޕޯޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ބުނެ، އެ ފައިސާ ހޯދަން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި …
ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު، ގާސިމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް
ހަސަން ރަޝީދު