Last Updated: June 25, 15:15
Tuesday, June 25, 2019
ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުޅުމާލެއިން ރޯހައުސްތަކެއް ގަތް މައްސަލާގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ވަދެއްޖެއެވެ. …
މުއިއްޒު ގަތް ފްލެޓުތަކެއްގެ މައްސަލާގައި އޭސީސީން އެޗްޑީސީއަށް ވަދެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޝާފިއީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ޝާފިއީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނަށް …
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުން ޝާފިއީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ސަލާމަތްނުވީ ބުނިގޮތަށް ނުހެދުމުން ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާއްމުވެފައިވާ އޯޑިއޯގައި …
ޔާމީންގެ ވެރިކަން ސަލާމަތްނުވީ ބުނިގޮތަށް ނުހެދުމުން: އަބްދުﷲ ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ނަސަންދުރާ ޕެލަސް ހޮޓެލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައި އެތަން މިހާރު ތަރައްގީ ކުރާ ކުންފުންޏަށް ހަވާލުކުރި ކުރުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ޚިޔާނާތުގެ އަގު 86 މިލިއަން …
ނަސަންދުރާގެ ޚިޔާނާތް 86 މިލިއަނުގައި، އެވަރުންވެސް ދަޢުވާއެއް ނުކުރޭ!
މުހައްމަދު އައިމަން
އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދާއި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޝްވާންގެ މައްސަލަ ނިންމާ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާނެކަމަށް، މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ …
ޔާމީނާއި ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރަން ޖުލައި މަހު ފޮނުވޭނެ: ސުއޫދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ދީދީއަށް ކުރެވެމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ދީފިއެވެ. އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ …
ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް ފަސް ދުވަސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިލްވާނު ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ …
ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހަކު ދޫކޮށްލީ ދީދީގެ އަމުރަށް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ދީދީ އަށް ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ …
ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: ދީދީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ރިއާޔަށްކޮށް ޖޭއެސްސީއިން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު …
ދީދީއަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާތަކެއް ލިބުނުކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާއްމުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލައިގެން، …
ދީދީގެ ތަހުގީގު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މާދަމާ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގު ލައިވްކޮށް ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން …
ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ލައިވްކޮށް ދައްކަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެ ޓީވީ ހަފްތާ އަކަށް ބަންދުކޮށްދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެންނެވި ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ސޮފްވާން އޭނާގެ ގާތު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް …
ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދުކުރަން ޔާމީން އެންގެވި ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
ބިޒްނަސް އިމޭޖު (ބިގު) ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ ރަނގަޅު ލަފައަކަށް ނުވާނަމަ މީގެކުރިން އެހެން ކަންކަމަށް ދީފައިވާ ލަފާވެސް މިހާރުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާޙީމް …
އެހެން ލަފާތައް ބަދަލުކުރި ގޮތަށް ބިގްގެ ލަފާވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެ: އުޝާމް
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ …
އޭސީސީގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ލުތުފީ ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ އިމުން ބޭރުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރަކަށް އަރައިގެންފިނަމަ އެކޯޓާމެދު އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަޖިލީހުން އިގުރާރުވާ …
ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އަރައި ނުގަތުމުގެ ގަރާރު ފާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މާދަމާ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން ބުނީ ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ތަހުގީގު މާދަމާ ހެނދުނު …
ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ތަހުގީގު މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި
ހަސަން ރަޝީދު