Last Updated: September 22, 10:44
Tuesday, September 22, 2020
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމުގެ އެންމެ ކަށަވަރު މަގަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބެން އޮތީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަށް ވާން ދެން ބޭނުންވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ހަބަރު ސިޓީގެ މިއަދު …
ރާއްޖޭގެ ރައީސަށް ވާން ދެން ބޭނުމެއް ނޫން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް އިންސާފުވެރި ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދީބު މިހެން ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ސަރުކާރުގައި އިހުލާސްތެރިކަން އެބައޮތް
ހަސަން ރަޝީދު
އެއް ސްކޫލެއްގައި ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެންމެ ގިނަވަގެން ހުރެވޭނީ 8 އަހަރު ކަމަށް ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ …
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނޫން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެމްޑީޕީގެ …
ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އީސީއަކުން ނޫން: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީ ބައިބައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަސަން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި …
އެމްޑީޕީ ބައިބައި ނުކުރެވޭނެ: ހަސަން
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތ. ކޮޅުފުށީގައި މަގު ބައްތި ޖަހާ ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި …
އިންޑިއާއިން ކޮޅުފުށީގައި މަގު ބައްތި ޖަހައި ނިންމާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުން ހަސަން ލަތީފް ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ނައިބު މުގައްރިއު ޝުއައިބު އަލީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް …
ހަސަން ލަތީފް މަގާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސަށް ސިޓީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވި ނަމަވެސް ޕާޓީ ބައިބައި ނުވާނެކަމަށާއި، އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެވަޑައި ނުގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް …
ކަންބޮޑު ނުވޭ، ޕާޓީ ބައިބައި ނުވާނެ: ނަޝީދު
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުން ރުޅި އައުމުން ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އައިސިސްގެ ޓޭޕް އަޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރީގެ …
ރައްޔިތުން ރުޅިއައުމުން އައިސިސްގެ ޓޭޕް އަޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ …
ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކޮށްދޭން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
މުހައްމަދު އައިމަން
"އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ކިޔާ ގޮވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އައިސިސްގެ ސެލްތަކުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އޭޭ ގޮވަނީ އައިސިސްގެ ސެލްތަކުން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ހައްދުފަހަނައެޅުމުން ދުރަށްޖެހި އިސްލާހުވެ ވަޑައިގަތުމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ސައީދު މިކަމަށް ގޮވާލީ "އިންޑިއާ އައުޓް" …
ސައީދު، ނަޝީދަށް: ހައްދުފަހަނައެޅުމުން ދުރުވެ، އިސްލާހުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޒުވާނުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ސައިކަލު ބުރު …
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޒުވާނުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ މިއަދު ޒުވާނުން ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ސައިކަލު ބުރު ނުފެށެނީސް …
ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވީ އަތްކޮއްޕާނެ ތިޖޫރިއެއް ނެތުމުން ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ހުޅުވި ފަންޑު ފޮއްޓަކީ …
އިދިކޮޅުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވީ އަތްކޮއްޕާނެ ތިޖޫރިއެއް ނެތުމުން: ނިހާދު
ހަސަން ރަޝީދު