Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ …
މަލީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި ފެކްޝަނެއް ހުދުމުހުތާރު ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްތަރު މަލީހް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަރިކަ …
މަޖިލީހުގެ ވަކި ފެކްޝަނެއް ހުދުމުހުތާރުވެއްޖެ: މަލީހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް އަބަދުވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު …
ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ފުރުސަތު އޮންނާނެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެގެ މުޒާހަރާއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި 30 …
ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ބަންދުކުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަހީދު މިހެން …
ޕީޕީއެމް އޮފީސް ބަންދުކުރިޔަސް ސަރުކާރުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މިއަދު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން …
ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ގާނޫނާ ހިލާފު: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގެންގުޅޭ ސްޓްރެޓަޖީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިމްރާން …
އަދުރޭ ގެންގުޅޭ ސްޓްރެޓަޖީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގައްސާން މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ …
އަދުރޭ އާއި ގައްސާން ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ހަ މީހުންނާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް …
ސައީދު، ނަޝީދަށް: ހަ މީހުން ހިފަހައްޓަން ހަތިޔާރު ބޭނުންވޭތޯ؟
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތިން ފެށި މި މުޒާހަރަކީ ހިޔާ ފްލެޓް ގެއްލުނު …
އިންޒާރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ ކުރިއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީޕީއެމް އޮފީސްތެރޭގައި މިހާރު މިތިބީ ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މިއަދު ހަވީރު މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މުޒަހާރާ ފެށުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން އަންނަނީ …
އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހައިޖެކްކޮށްފައި: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) ވެސް ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޕީޕީއެމް އިން ބުނީ މޮސްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަޖީދީމަގުން ހިނގާފައި އަންނަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅުން …
މޮސްޓާ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލު ހައްޔަރު ކުރުމަކުން …
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިހެން …
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފު އެއްވުންތަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ސަރުކާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށާއި އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން …
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެއްނުވާތި، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިކުންނަނީ ދަގަނޑު ދަހަނާ އަޅައިގެން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު …
އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން ނިކުންނަނީ ދަގަނޑު ދަހަނާ އަޅައިގެން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު