Last Updated: March 30, 17:18
Thursday, March 30, 2023
ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައިސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް (ޝިއްޕެ) މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ޝިފާޒް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ރައިސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން …
ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަމުން ޝިފާޒް ވަކިކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ސިއްރު ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. …
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅުން: ކޮމިޓީ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ސިއްރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިރޭ 12 ޖެހުމުގެ ކުރިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ވަޒީފުންނާއި ވެރިން އެ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދޭނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ …
މިރޭ 12 ޖެހުމުގެ ކުރިން ޖޭޕީން ބައެއް ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ދޭނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނައިފަރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ …
ނައިފަރު ފެނާ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވާތީ މަޖިލީހަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ވާދަކުރައްވައިގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ދެވަނަ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީއެންސީގެ …
އިންތިހާބުގައި ގާސިމަށް ލިބޭނީ ދެވަނަ: އާދަމް ޝަރީފު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނެތި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން މާ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް …
ނަޝީދު ނެތި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން މާ ފަސޭހަވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރޯދަ މަހު ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ރޯދަ މަހު ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ބޮންޑޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަދިވެސް "ބޮޑު ނަމަކީ" ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ނަޝީދަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ބޮޑު ނަން: އިންތި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްފިނަމަ ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާފަންނު …
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަކޮށްފި ނަމަ ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮންލައިން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު …
އިންތިހާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮންލައިންކޮށް
އަހުމަދު ވަހީދު
ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޭ "ވަރަށް ނަލަކޮށް" އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ފެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ …
ހަސަން ކުރުސީ އަށް ދައްކާލީ ރޮޒޭގެ ތަފާތުކަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން އަމްރު މަގާމުން ވަކިކުރީ ސަރުކާރަށް މިހާރު ގޮތްވެގެން ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ …
އަމްރު ވަކިކުރީ ސަރުކާރަށް ގޮތް ހުސްވެގެން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން ހޮވަން ނިންމައި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި 87 އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ރައީސުން …
ޖޭޕީން 87 ދާއިރާއަކަށް ރައީސުން ހޮވަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ރިޝްވަތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގައި ހިމެނޭ 3،413،230 ޑޮލަރު ނުވަތަ 53 މިލިއަން ރުފިޔާ …
53 މިލިއަން ދައްކަން އެންގި މައްސަލަ ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގިގޮތާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިހާރު ހިންގާގޮތާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތްކަމަށް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ …
ނަޝީދު މަޖިލިސް ހިންގަވާ ގޮތުން ބޯހަލާކުވާ ވަރުވޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މޮޓީކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފިއެވެ. 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅުން: ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން