Last Updated: November 19, 11:10
Tuesday, November 19, 2019
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމަކީ މީހެއްގެ ނަފްސަށް ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
ޝަހީމަކީ މީހެއްގެ ނަފްސަށް އަނިޔާއެއް ދޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފާހަގަކުރަން ނުހައްގުން ކަތިލި ކަންބަޅި ބަކަރި އަކީ އޭނާތޯ ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމު ސަރުކާރަށް ސުވާލެއް އަމާޒު …
ޝަހީމުގެ ސުވާލެއް: ސަރުކާރަށް އަހަރު ފާހަގަކުރަން ކަތިލި ކަންބަޅި ބަކަރިއަކީ އަޅުގަނޑުތޯ؟
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަމުންދަނީ ތަރައްގީއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓުން (އެމްއާރްއެމް) ބުނެފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން …
ހުރިހާ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ ތަރައްގީއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ މަންޒަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މި މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާ މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުން …
ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުން މި މަހުގެ 28ގައި
މުހައްމަދު އައިމަން
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އިންސާފުން މަހުރޫމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި …
އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އިންސާފުން މަހުރޫމުކޮށްފި: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅޭ ޝަރީއަތްތައް އަލުން ނުފަށާ މައްސަލަ މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން ބެލުމަށް މައްސަލަ ބަލާ …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ އަލުން ނުބަލާ ހުކުމް އިއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަކިވާން ޖެހޭ ފަދަ ނިންމުމެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނުނިންމާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އަދާލަތު …
ކޯލިޝަނުން ވަކިވާން ޖެހޭވަރު "ޑިޒިޝަނެއް" ރައީސް ނުނަގާނެ: އިމްރާން
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ނުހުއްޓުވިއްޖެ ނަމަ ގައުމު ހަރާބުގެ މަގަށް ހިނގައިދާނެ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުއުފެދޭ ކަމަށް …
ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަންޖެހޭ، ނޫނީ ގައުމު ހަރާބުވެދާނެ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ދޫނިދޫ ޖަލު ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ކުރާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޯމް …
ދޫނިދޫ ޖަލު އަންނަ އަހަރު ތަޅާލަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ނުހައްގުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ …
ނުހައްގުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 119 މީހަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދީފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޯފުޅު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. …
ލަންކާގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ގޯޓާބަޔަށް ރައީސްގެ މަރުހަބާ
މުހައްމަދު އައިމަން
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލާގައި މަރުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. …
އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގައި މިއަދު އިއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އަޑުއެހުން …
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ މެންދުރު 1:30 ގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރުން ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާމީންގެ ވަކީލުން …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ލައިވްކޮށްގެން: ވަކީލުން
ހަސަން ރަޝީދު
ގާނޫނުއަސާސީއާ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޕީޖީ އައިޝަތު ބިޝާމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ. މިއަދު …
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެވޭ ނަމަ ޕީޖީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކްރިމިނަލް ކޯޓު މިހާރު ހިންގެވުން ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުން ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ވަކިކުރަން ގޮވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން