Last Updated: August 25, 22:43
Monday, August 26, 2019
ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން …
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
މި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑު ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. ޖޭޕީއާ އަލަށް ގުޅުނު …
މި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑެއް ނޫން: ގާސިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު މާދަމާ ހެކިބަސް ދޭ ގޮތަށް …
ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އަދީބު މާދަމާ ހެކިބަސް ދެނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. …
ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން ލުތުފީ ދެކޮޅު ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދުވާލު ކޮއްތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަށް މެމްބަރުންނަށް، ނުވަަތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ނަމަ އެކަން ބަދަލުކުރެވިދާނެ …
މެމްބަރުންނަށް ކޮއްތު ނުދޭން ފެންނަނަމަ ބަދަލުކުރެވިދާނެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ (ޑީއާރްޕީ) ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ޝަފީގު (ޑީއޯ ސައްޕެ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޑީއާރްޕީން ވަނީ އެ މަގާމަށް ސައްޕެ …
ޖާބިރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޑީއޯ ސައްޕެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރު ބަލިކަށި ވަމުން އަންނަތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން އާދަމް …
ސަރުކާރު ބަލިކަށި ވަމުން އަންނަތަން އެބަފެނޭ: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މެދު މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަމަލު ކުރައްވަނީ ވަރަށް ދީލަތިކޮށް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު …
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މެދު ނަޝީދު ކަންކުރައްވަނީ ދީލަތިކޮށް: އާދަމް ޝަރީފު
އަލީ ހުޒާމް
ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ނުފޮހެވޭނެ: މުއިއްޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު ސާބިތު ކަމާއި އެކުގައި ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު …
ރައީސްގެ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރާނަން: ގަސަމް
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީން) ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރުކަމާއި …
ޑީއާރްޕީން ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް 4.2 މިލިއަން ޔޫރޯ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅި ލިއުންތައް ސައްހަތޯ …
ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުންތައް ސައްހަތޯ ބަލަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މާ ގިނަ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ބައިބައިވެ އަތަށް ގޮވައިފި ކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ …
"ގިނަ ބާރު ހޯދަން އުޅުމުން ޕީޖީ ބައިބައިވެއްޖެ"
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރެއް މިމަޖިލީހުގައި ނެތް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގައި ތިބީ ގާނޫނު ހަދާ މެމްބަރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ …
ސަރުކާރުގެ މެމްބަރެއް މިމަޖިލީހަކު ނެތް، ތިބީ ގާނޫނު ހަދާ މެމްބަރުން: ނަޝީދު
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ރައީސް …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރި ކަމެއް ނެތް: ޖަމީލް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އޭރު އިދިކޮޅު އިސް ސަފުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ތިއްބެވި ލީޑަރުންނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ …
ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި ލީޑަރުންނާ ގުޅޭ އިސްލާހު ބާތިލުކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް