Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
މި ސަރުކާރަކީ އިންސާނުން ގަނެ ވިއްކާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ސަރުކާރު ވައްތަރީ މާފިޔާއަކާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ …
މި ސަރުކާރު ވައްތަރީ މާފިއާއަކާ: އިންތި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 3 ފެބުރުއަރީވާ ހުކުރު …
ޕީޕީއެމުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި ވަކި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ …
އިމްރާން ގޮވާލެއްވީ ނަޝީދު އިސްލާހުވާން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވާ އިރު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އުނދަގޫ ކޮކޮޑި ކެއި މީދަލަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު …
ނަޝީދުގެ އުނދަގޫ ކޮކަޑި ކެއި މީދަލަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
"ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ އުކުޅަކީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޑީއާރްޕީ ބައިބައިކޮށް …
ނަޝީދު މިހާރު ހިންގަވަނީ މައުމޫން ހިންގެވި މަގުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނިމިގެންދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޓީތަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބުނު …
އެންމެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް މީދޫ ދާއިރާ އިން
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) …
ރައީސަށް ތާއީދު ނުކުރާކަށް ނުނިންމަން: އެމްއާރްއެމް
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަމާ ހެދި އެމްޑީޕީ ތެރޭ ބަޣާވާތް އިއުލާންކޮށްފި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ …
ވެރިކަމާ ހެދި އެމްޑީޕީތެރޭ ބަޣާވާތް އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިނުތުމުން، ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދުނުކޮށް "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވަން އެ …
ފައްޔާޒް އެދެނީ ނަޝީދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކޯލިޝަނަކާ ނުލައި ވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް ކޯލިޝަނެއް ހެދުމުގެ …
ރައީސް ކޯލިޝަނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މަވޯޓާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި ޑީއާރްޕީގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ ވަރަށް މެމްބަރުން ނެތުމުން އެ ޕާޓީ އުވައިލަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) …
ޖާބިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ބަލި ގަބޫލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ބަކި ގަބޫލުކުރައްވައިފި …
ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ގދ. ރަތަފަންދޫ ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލައިގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޝަކުވާ …
ވޯޓްފޮށި ފެޅި އެކަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކޮށް ބަލިވުމުން އެކި ބަހަނާތައް ދައްކައި ބަލި ގަބޫލު ނުކުރުމަކީ ޑިކްޓޭޓަރުންގެ ސިފައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް …
ބަލި ގަބޫލު ނުކުރުމަކީ ޑިކްޓޭޓަރުންގެ ސިފައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވެރިކަމަކީ ގަދަކަމުން ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ރައީސްކަން ކުރާ ހިތްވާ ކޮންމެ …
ވެރިކަމަކީ ގަދަކަމުން ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އެ ގޮތަށް ނިންމެވީ …
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދު
ހަސަން ރަޝީދު