Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު ދައްކަވަނީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވީ …
ނަޝީދު މިހާރު ދައްކަވަނީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
އެމަނިކުފާނު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގައި (ޖޭއެސްސީ) އިންނަވަން ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އަޅުގަނޑު ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވަން ޔާމީން ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުން ޖަލަށްލުމަކީ ލިބޭނެ ފަހުރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި …
ޖަލަށްލުމަކީ ލިބޭނެ ފަހުރެއް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ) ގެ ދަރަންޏަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޒިންމާ ކުރުވަން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޑީއާރްޕީން ނިންމައިފިއެވެ. ޑީއާރްޕީ އަކީ މައުމޫން …
ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ކުރުވަން މައުމޫން ގޮވައިގެން ޑީއާރްޕީން ކޯޓަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ބަހުސް ކުރަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ …
މިއީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން އިނދަޖެހިފައިވާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އަލުން ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި އިގްތިސޯދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އިގްތިސޯދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް-19 ގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތަކަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ، އިމްތިޔާޒް …
ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ނަގަން އުޅުނު މުވައްޒަފަށް އިކްރާމް ހަމަލާދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ދަރަނީގެ ހިސާބު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ބަލަހައްޓަވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އިން މިފަދައިން ބުނެފައި މިވަނީ އެންމެ …
ދަރަނީގެ ހިސާބު މިނިސްޓަރު އަމީރު ބަލަހައްޓާނެ: އެމްޑީޕީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް-19 ގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތަކަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އޮއްބާނުލައި ބެލުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން …
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުން އިކްރާމްގެ މައްސަލަ އޮއްބާނުލާތި: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ނިކަމެތި ހާލުގައި ހުންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ރަށަށް ވަޑައިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލަށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި …
ނިޒާރު، ޖަމީލަށް: ރަށަށް ދުރުވެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރައްވާ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިރިއުޅުން ވޭނަކަށްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ …
އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިރިއުޅުން ވޭނަކަށްވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ހުކުމެއް ކުރިޔަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން މިހާރު ޓިނު ނުނަގާނެ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިރާޖު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ކުރާ ހުކުމަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން މިހާރު ޓިނެއް ނުނަގާނެ: ސިރާޖު
ހަސަން ރަޝީދު
ހުރިހާ ބާރެއް އެމްޑީޕީ އަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ދެން އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ސުވާލު …
އުޝާމްގެ ސުވާލެއް: ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިއްޖެ، ދެން އިތުރަށް ބޭނުމީ ކޮންކަމެއް؟
ހަސަން ރަޝީދު
ކޯލިޝަންގެ ވަޒީރުން އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ބަދަލު ވާންޖެހޭ ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރު ރާއީ މިހެން ވިދާޅުވީ ދެން އޮންނަ ރިއާސީ …
ކޯލިޝަންގެ ވަޒީރުން އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ބަދަލު ވާންޖެހޭ: ރާއީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ދިދައަކަށް އައިސިސްގެ ކަޅު ދިދަ ބޭނުންކުރާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "އިންޑިއާ އައުޓް" …
އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުގައި އައިސިސްގެ ދިދަ ބޭނުންކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގެ ރަސްގެފާނު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމާއެކު އެމަނިކުފާނު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް …
ޔާމީނަކީ ހިތްތަކުގެ ރަސްގެފާނު، އަނިޔާ ނުކޮށް ދޫކުރޭ: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު