Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ބާރެކެވެ. ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބެލެނިވެރިއާއެވެ. ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ފާރަވެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އޮތް ބާރުވެރި ފަރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ …
އެޖެންޑާ19 ހަނދާން ނައްތާލާ, ކުރީގެ އާދަކާދައަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މިގޮތަށް …
ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން އެމްޑީޕީން ތުރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް …
ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވިކަމުގެ އަޑުތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ތިބީ ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު އެމްޑީޕީގެ …
ކޮންގްރެސްގައި ތިބީ އުސޫލަށް ފެތޭ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން: ނިހާދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ގޮފިތަކުގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވެމުން ކޮންގްރެސް ހޫނުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީގަވައިދަށް …
ވަގު ގޮފީގެ ވާހަކައާ އެކީ ކޮންގްރެސް ހޫނުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދޭން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް އެޑްރެސްކޮށް އަލީ …
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތާއިދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ރާއްޖެ ޓީވީ"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ސޯލިހް …
ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން އެދިވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި …
ބަރުލަމާނީ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ ތާއީދު ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި …
ބަރުލަމާނީ އަށް ފައްޔާޒްގެ ތާއީދު ވަރަށް ބޭނުން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅާ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެހުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް: ބަރުލަމާނީ އަށް ނަޝީދުގެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރާނެކަން އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިމަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި …
ކޮންގްރެސްގައި ޕްރައިމަރީގެ ބަހުސެއް ނެތް، ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުން ޕްރައިމަރީއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެމްޑީޕީއަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު ޕާޓީވެސްމެއެވެ. އެމްޑީޕީއާ …
ނުފެތޭނެ ކަމަށް ބުނި އޮޑި، ގިރިއަކަށް އަރަައި ފެތެނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭވަފާތެރިވީ ކަމަށް ނުބުނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން …
ރައީސް "ބޭވަފާތެރިވީ" ކަމަށް ނުބުނާނަން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މީގެ ކުރިން ސޮއި ކުރި މެމްބަރުން ފައްޔާޒަށް ތާއީދު ކުރާތީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު …
އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ސޮއިކުރި މެމްބަރުން ފައްޔާޒަށް ތާއީދުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ކެމްޕޭނަށް ރ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ވެފައިވާ …
އިންތި ކެމްޕޭނަށް ރ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ކެމްޕޭނަށް ވ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ …
އިންތި ފޯރީގައި ވ. އަތޮޅުގައި ކެމްޕޭން ކުރިއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން