Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެމްޑީޕީއަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު ޕާޓީވެސްމެއެވެ. އެމްޑީޕީއާ …
ނުފެތޭނެ ކަމަށް ބުނި އޮޑި، ގިރިއަކަށް އަރަައި ފެތެނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭވަފާތެރިވީ ކަމަށް ނުބުނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން …
ރައީސް "ބޭވަފާތެރިވީ" ކަމަށް ނުބުނާނަން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މީގެ ކުރިން ސޮއި ކުރި މެމްބަރުން ފައްޔާޒަށް ތާއީދު ކުރާތީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު …
އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ސޮއިކުރި މެމްބަރުން ފައްޔާޒަށް ތާއީދުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ކެމްޕޭނަށް ރ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ވެފައިވާ …
އިންތި ކެމްޕޭނަށް ރ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ކެމްޕޭނަށް ވ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ …
އިންތި ފޯރީގައި ވ. އަތޮޅުގައި ކެމްޕޭން ކުރިއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ ރަޝީދު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރައީސަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ޖެހޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ކެމްޕޭނަށް އއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. 4 އަދި 5 އޭޕްރިލް …
އިންތިގެ ކެމްޕޭނަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، މިހާރު އއ. އަތޮޅުގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ކެމްޕޭނަށް ބ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ފޯރި …
އިންތި ކެމްޕޭނަށް ބ. އަތޮޅަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރުގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓް "ހެކު"ކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްތައް ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ހެކަރު ޑިލީޓް ކޮށްލީ ކީއްވެތޯ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން …
"ކީއްވެތޯ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ހެކަރު ޓްވީޓުތައް ޑިލީޓް ކޮށްލީ؟"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބަކީ ވަޒީރުންގެ މެދުަގއި އޮތް މުބާރާތެއް ނޫންކަމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންތި …
ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބަކީ ވަޒީރުންގެ މެދުގައި އޮތް މުބާރާތެއް ނޫން: އިންތި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތެއްކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިފާއު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ …
މިނިމަމް ވޭޖަކީ ފައްޔާޒްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް: ޝިފާއު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކުރި ކަމެއް ބުނެދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް …
ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅަން ކުރި ކަމެއް ބުނެދޭންޖެހޭ: މީކާއިލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމީ އައްޑޫސިޓީގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ކަމަށް އައްޑު މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޭޔަރު ނިޒާރު …
ފައްޔާޒަށް ތާއީދުކުރީ އައްޑޫގެ މަސްލަހަތަށް: މޭޔަރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އަށް އައްޑޫ ސިޓީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ. މީދޫ އަށް ފައްޔާޒު …
ފައްޔާޒާއި ރޮޒޭ އަށް ހުޅުމީދޫން ވެސް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ކެމްޕެއިންއަށް މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ފިނި މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. އިންތި މިއަދު …
ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު: އިންތި އަށް އައްޑޫން ފިނި ތަރުހީބެއް!
އަލީ ހުޒާމް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް (ފަޔާ) ކެމްޕެއިނަށް އައްޑޫއަށް …
ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު: އިންތި އާއި ފައްޔާޒު އައްޑު އަށް!
އަލީ ހުޒާމް