Last Updated: December 5, 16:40
Sunday, December 5, 2021
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު އެޖެންޑާ-19 ގައި ބުނާ 10،000ރ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު އެޖެންޑާ-19 ގައި ބުނާ 10،000ރ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެ: ފައްޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކަވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި …
ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކާނީ ރައީސް އާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ތާރީހްގައިވެސް މިއީ އެ ޕާޓީން ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބެވެ. އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާތައް މިހާރު ލިބި ގައުމީ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވީ ކޮންބައެއްކަންވެސް މިހާރު ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ …
އެމްޑީޕީ އެތެެރޭޭގެެ އިންތިހާބު: ރައީސް ސޯލިހަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް، ނަޝީދަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވޯޓު ފޮށިން ކަންކަން ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން …
ވޯޓު ފޮށިން ކަންކަން ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒު: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ރަށްރަށުގައި ފާޅުގައި އުޅެމުންދާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓުލަމުން އެބަދެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވާ …
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު: ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ވެސް ފޯރީގައި ވޯޓު އަޅަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު އެމްޑީޕީގައި ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. އެންމެ މެމްބަރުންވެސް ގިނަ ޕާޓީގޮތުގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ …
އެތެރޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު، ވާދަވެރިންކަން ވެސް އެހާ ބޮޑު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވި ނަމަވެސް ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް، ހަ ދާއިރާއަކުން ގައުމީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮއްވިއްޖެ އެވެ. …
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު: އިންތިހާބަކާނުލާ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހަ މެމްބަރުން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހްކުރުމުގެ ވާހަކަ އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ދެއްކިއިރު އެންމެ ބާރަށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(ޖޭއެސްސީ) މިނިވަންކުރުމުގެ …
ސިޔާސީ ވިއަސް އަމިއްލައަށް ތިއްބަވަންވީމަ ޖޭއެސްސީ މިނިވަން؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރީ މިރޭ …
އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދެ ރައީސުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިން: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެމްޑީޕީއަށް އަންގައިިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު …
މަހްލޫފުގެ މައްސަލައިގައި އީސީއަށް ޖަވާބު ދާރީވާން އެމްޑީޕީއަށް އަންގައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް 15 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވީ …
އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެކު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމައެވެ. …
އަޅުގަނޑު މިހިރީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެކު: ރައީސް ސޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އުފެއްދުންތެރިން ނިކުމެ ޕާޓީ ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކް (ރީކޯ މޫސަ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޫސަ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި …
އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް "ކަތީބުން" ތަކަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ: ރީކޯ މޫސަ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ގަރާރެއް …
އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު: އެއްވެސް "އުރައްޕެތް ނެތް"؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ސަރުކާރާ ހެދި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން