Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. މިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތައް ހިފަހައްޓާ …
ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީ ބޮޑު ދެ ބަލި، އިސްތިއުފާގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެ
އައްޑޫ ލައިވް
އިއްޔެ ބޭއްވި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ނަތީޖާ އިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ސަރުކާރަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު ކަމަށް …
މި ފެނުނީ ރައީސާއި ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއިދު
އަލީ ހުޒާމް
އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ހާމަވީ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ތާއީދު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް …
ބައި-އިލެކްޝަނުން ހާމަވީ ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‏ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުމަކީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން …
‏ގުރައިދޫ ގޮނޑި ލިބުމަކީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން، ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ފަށައިފިއެވެ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަނީ …
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން އެމްޑީޕީން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކާއި އެމްޑީޕީގެ ރަނިންމޭޓެއް އެކުގައި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ކިހިނެއްވާނެތޯ ވިދާޅުވެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ރަނިންމޭޓެއް؛ ކިހިނެއްވާނެ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީން ފުރުވާލާތީ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ވިޕް ނެރުނީ އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށް އެ ކުއްލި މައްސަލަ …
ޑްރަގް މައްސަލާގައި ވިޕް ނެރުނު ސަބަބު ސާފުކޮށް ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަވެރި ކެމްޕޭނެއް ކުރުމަށްފަހު ބޭއްވި އިންތިހާބަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ …
ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު ދެ ރައީސުން އެކީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ގދ. ތިނަދޫގައި ބެހެއްޓި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިހުރި މަރުކަޒުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފިއެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ …
ތިނަދޫ ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވޯޓާޒް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް މީހަކު ވޯޓުލީ ކަމަށްބުނެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމް ކުރިއަށްދާއިރު ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް …
ލިސްޓުގައި ނަން ނެތި ވޯޓުލުމުން މާފަންނު ދެކުނުގެ ވޯޓުލުން މެދުކެނޑިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ގއ. ވިލިނގިލީ މާލޭ ފޮއްޓަށް ވޯޓާޒް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް މީހަކު ވޯޓު ލައިފިއެވެ. އެކަން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް …
ލިސްޓުގައި ނަން ނެތި ވޯޓުލުމުން މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ދަރިފުޅުގެ ނަމުގައި މަންމަ ވޯޓުލީ މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފިއެވެ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، …
ދަރިފުޅުގެ ނަމުގައި މަންމަ ވޯޓުލީ މައްސަލައެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު އައްޑޫސިޓީގައި ވެސް ވޯޓުލުން އަންނަނީ ކުރިއަށްދަމުންނެވެ. އައްޑޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުން އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށްދާއިރު، އައްޑޫސިޓީގައި މި އިންތިހާބުގެ …
އައްޑޫގައި އަމާންކަމާ އެކީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ރައީސުން ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާބުގެ …
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: ދެ ރައީސުން ވޯޓުލައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާޒް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް، ވޯޓުލުމަށް ދިއުމަށް އެދި މެސެޖު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް …
ލިސްޓުގައި ނެތް މީހުން ވޯޓުލާން ދާން ދަނީ މެސެޖު ކުރަމުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ 500 އަށްވުރެއް ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ …
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން