Last Updated: April 24, 23:11
Thursday, April 25, 2024
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރިއަށް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައްވެ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް …
އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައްވެ ނިމިއްޖެ: އެމްޑީޕީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުވައްމުލައްސިޓީން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނުގައި ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވާއިރު، އެމަނިކުފާނު މިއަދު …
ފުވައްމުލަކުން ނަޝީދަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގަޑުބަޑުކުރުމަށް އިދިކޮޅުން އުޅޭކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތުުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް އއ. މާޅޮހަށް ވަޑައިގެން …
އިދިކޮޅުން ޕްރައިމަރީ ގަޑުބަޑުކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޮނދު ވައްޓާލުމަށްފަހު، ކުޅިބައި އަލުން އެތުރުން ބުއްދިވެރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރައްދު …
ނަޝީދު، ރައީސަށް: ބޮނދު ވައްޓާލާފައި، ކުޅިބައި އަލުން އަތުރާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގެ ތަރައްގީ "އަންނަނީ" ގައި ބޭއްވުމުން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭގޮތުން …
އައްޑޫގެ ތަރައްގީ "އަންނަނީ" ގައި އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ, އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރިއަކަށް ނޫނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލާ ގުޅިފައިވާ ޕްރައިމަރީއެކެވެ. ސިޔާސީ އެހެން …
ރައީސް ސޯލިހަށް މިކަން ވާނެ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަލަބޮލިކަމަށް ލޯބި ކުރާ މީހަކަށް ގައުމަށް ހަމަޖެހުމެއް ގެނެސް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަކުން ގައުމަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ …
ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަކުން ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: ރޮޒޭ
އަލީ ނަސީރު
އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ވާނީ އައްޑޫސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އއ، އދ، ފ އަދި ދ …
އަޅުގަނޑުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ވާނީ އައްޑޫ ބޭފުޅެއް: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުން އެދެނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި …
ރައްޔިތުން އެދެނީ ރައީސް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް: ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާ ދަފުތަރުގައި ނަން ނެތިގެން 900 އެއްހާ މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ. …
ނަން ނެތިގެން 900 އެއްހާ މީހުންގެ ޝަކުވާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ދަފުތަރު ގަޑުބަޑު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް …
އެމްޑީޕީގެ ދަފުތަރު ވަނީ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑިޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑިސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ …
ރައީސް ނަޝީދު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރާނެ: މޫކޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް އިއުލާނު ކުރި ގޮތާމެދު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރި …
ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލި ގޮތާ މެދު އާޒިމްގެ ނުރުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެކަން އެޕާޓިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެޕާޓީގެ …
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 28 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ބާރެކެވެ. ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބެލެނިވެރިއާއެވެ. ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ފާރަވެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އޮތް ބާރުވެރި ފަރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ …
އެޖެންޑާ19 ހަނދާން ނައްތާލާ, ކުރީގެ އާދަކާދައަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މިގޮތަށް …
ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން އެމްޑީޕީން ތުރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު