Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
"ރައީސް ޔާމިން. ރާއްުޖޭގެ ރައްޔިތުނަށް ބުރިޖް އޯކޭ އޭ. މަނިކުފާނު، އޯކޭ ނުވަނީ ވައްކަން. އޯކޭ ނުވަނީ އ.ދ.ގެ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި …
ރައީސް ނަަޝީީދަަށްް ރަައީީސްް ޔާމިން ރަނގަޅުވުން، ގޮތް ހުސްވީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިމަތިލައްވާނަމަ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ …
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ސޯލިހަށް ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭ: ސަނީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކިޔަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަމަށް ރޯޑް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ މޫސާ އަލީ މަނިކް (މޫކޭ) …
ކިޔަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ އެންމެ "އިސް ލީޑަރު"އަކީ ރައީސް ސޯލިހް: މޫކޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާމެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުމާހެދި މިހާރު މި ވަނީ ދެކްޝަނެއް އުފެދިިފައި …
ދޮންބިލެތް އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް …
ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންވިއަސް ވެވެންނެތް އެތައް ސަބަބެއް!؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދަސް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި …
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ޕާޓީގެ ފިކުރަށް ދިން ހަމަލާއެއް: އެމްޑީޕީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ, އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. …
މިއީ ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަންވީ ވަގުތު!
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލަސްކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ …
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑާމެދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެމްޑިޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިފައިވާކަން ހާމަވާ ލިޔުންތަކެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ލީކްވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ލީކްކޮށްލާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ …
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންނަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިނިވަންކަމާއެކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ ލިސްޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީ ވުޖޫދުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދިން "ނުހައްޤުން …
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަސްލު ލިސްޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީ ފަޅައިގެންދާނެ: ޑރ. ޖަމީލް
ހަސަން ރަޝީދު