Last Updated: January 30, 20:14
Monday, January 30, 2023
ރައްޔިތުން އެދެނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި …
ރައްޔިތުން އެދެނީ ރައީސް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް: ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާ ދަފުތަރުގައި ނަން ނެތިގެން 900 އެއްހާ މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ. …
ނަން ނެތިގެން 900 އެއްހާ މީހުންގެ ޝަކުވާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ދަފުތަރު ގަޑުބަޑު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް …
އެމްޑީޕީގެ ދަފުތަރު ވަނީ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑިޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑިސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ …
ރައީސް ނަޝީދު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރާނެ: މޫކޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް އިއުލާނު ކުރި ގޮތާމެދު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރި …
ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލި ގޮތާ މެދު އާޒިމްގެ ނުރުހުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެކަން އެޕާޓިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެޕާޓީގެ …
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 28 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ބާރެކެވެ. ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބެލެނިވެރިއާއެވެ. ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ފާރަވެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އޮތް ބާރުވެރި ފަރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ …
އެޖެންޑާ19 ހަނދާން ނައްތާލާ, ކުރީގެ އާދަކާދައަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މިގޮތަށް …
ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން އެމްޑީޕީން ތުރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް …
ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވިކަމުގެ އަޑުތަކެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ތިބީ ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު އެމްޑީޕީގެ …
ކޮންގްރެސްގައި ތިބީ އުސޫލަށް ފެތޭ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން: ނިހާދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ގޮފިތަކުގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވެމުން ކޮންގްރެސް ހޫނުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީގަވައިދަށް …
ވަގު ގޮފީގެ ވާހަކައާ އެކީ ކޮންގްރެސް ހޫނުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދޭން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް އެޑްރެސްކޮށް އަލީ …
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތާއިދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ރާއްޖެ ޓީވީ"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ސޯލިހް …
ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަން އެދިވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި …
ބަރުލަމާނީ މަޝްވަރާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ ތާއީދު ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި …
ބަރުލަމާނީ އަށް ފައްޔާޒްގެ ތާއީދު ވަރަށް ބޭނުން: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅާ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެހުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް: ބަރުލަމާނީ އަށް ނަޝީދުގެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން