Last Updated: December 5, 15:23
Sunday, December 5, 2021
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ޕީޕީއެމް މިރޭ ކާނިވާ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އާއްމުން ފުރި …
ރައީސް ޔާމިނާއެކު މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އާއްމުން ފުރި ތޮއްޖެހިފައި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ބާއްވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް …
ރައީސް ޔާމިންގެ ސަޕޯޓަރުން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރި ކިޔުގައި؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޕާޓީގެ ރައީސަކު އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެ، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކުލަ ރަމްޒުވާ ޓައީއެއް އަޅުއްވައިގެން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި މީގެ ކުރިން ދުށް މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. …
ޕީއެންސީގެ ރައީސް، ޕީޕީއެމްގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވުން: އަދުރޭ މި ހަދަނީ ކިހިނެތް؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަބްދުﷲ ޝާހިދު ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް …
ޝާހިދު ދެ މަގާމުގައި ހުރުން ގާނޫނާ ހިލާފު، މިއީ ޢައިރުގާނޫނީ ސަރުކާރެއް: ޖަމީލް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިތުރު ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އިދިކޮޅު …
2023 އަށް ޕީޕީއެމުން އިތުރު ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުވިސްނަން: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތަކަށް ލުޔެއް ގެނެސްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލައިފިއެވެ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާދަމާ …
ބޭންކު ލޯނު ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދޭން މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން އާންމު ކުރި ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މިހާރު …
އާދަމް ޝަރީފާއި ފަޒުލް ނޫން އިދިކޮޅު ހުރިހާ މެމްބަރުން ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާގޮތް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް އިން ކޮމާންޑުންނާއި ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމިޓީއިން ބަލަން ފަށާފައިވާ …
މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން އިދިކޮޅުން "ދޭތިން އެކައްޗަށް" ގެ ނަމުގައި މުޒަހާރައެއް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ …
އިދިކޮޅުން "ދޭތިން އެކައްޗަށް" ނިކުންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ފައިސާ ޗާޕުކޮށްގެން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ މާލީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ހަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް …
ފައިސާ ޗާޕުކޮށްގެން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ މާލީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުން
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާއިރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރަށް މުހުލަތެއް ދީފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މި މުހުލަތު …
މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާއިރަށް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މުހުލަތު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒަށް ވޯޓު ނުލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމެވި ކަމަށް …
ޔާމީންއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި …
އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނަން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުންކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ. …
މުއިއްޒު އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސަރުކާރުން ނުފޫޒުފޯރުވައިގެން: ޕީޕީއެމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން