Last Updated: January 24, 09:47
Sunday, January 24, 2021
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކުރުމުން، އެ ހުކުމް ބަލައިނުގަނެ ސިދާ ހަރަކާތަށް ނިކުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް …
އިދިކޮޅުން ހުކުމް ބަލައިނުގަނެ ސީދާ ހަރަކާތަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ތ. ގުރައިދޫ އަދި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ …
މި ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީޕީއެމްއިން ސާބިތުކަމާއި އެކު ތިބީ ސަރުކާރުން، ރައްޔިތުން އަރުވާފައި ތިބި ޅޮސް އުނދޯލިން ބޭލުމަށް ކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމް …
ފޫގަޅައިގެން މި ތިބީ ރައްޔިތުން އަރުވާފައި ތިބި ޅޮސް އުނދޯލިން ބާލަން: ޣައްސާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ. އިދިކޮޅުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
ރަށްރަށުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނެތް: އިދިކޮޅު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު)އަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފަިއވާ ގޮތުގައި މުންދުއަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ މިއަދު …
މުންދު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ. އަދުރޭގެ މައްޗަށް …
އަދުރޭގެ ޝަރީއަތް މިމަހު 31 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީއެންސީ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު
ކޮންމެ މީހަކު ކުށެއް ކުރިނަމަވެސް އެ ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް މިހާރު ގެންނަ ހެކިންނަކީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ …
"ރިހާކުރުފުޅި ވަގަށްނެގި މީހާގެ މައްޗަށް ހެކި ސާބިތުކުރަންވެސް އަދީބާއި ޒިޔަތު"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ އަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު …
ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ އަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ހަރަކާތް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މުވައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ކަންކަން ކުރައްވަން އުޅުއްވީ އެމަނިކުފާން ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރެއްވީ އިދިކޮޅުންކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލީ މަގު ހެދުމާއި …
"މުއައްސަސާތަަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން"
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ހުރީ އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ފިނިފެންމަލެއް ބޭނުންވެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް …
އައްޑޫގެ ހާލަތު ހުރީ ސައީދު ފިނިފެންމަލެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭހެނެއް ނޫން: ރޮޒޭ
ހަސަން އަޝްރަފް
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ހޯއްދެވި ކަރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން އިންތިހާބްވި އެއްވެސް މަޖްލިސް މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމްގައި ނެތްކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ނޫސް …
ވަގު ފައިސާ އިން ހޮވުނު މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމްއަކު ނެތް: އަދުރޭ
އަލީ ހުޒާމް
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ގޮވާ އެއްޗެހިން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވޭ ވަރެއް ނޫން ކަމަށް …
ރައްޔިތުން ގޮވާ އެއްޗެހިން މަގުމައްޗަށް ނުނިކުމެވޭ: އައިބީ
ހަސަން އަޝްރަފް
ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާ ރޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއް ލައިވް ކުރުމުން، އެއީ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ހަމަހަމަކަމެއް ނެތި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން …
"ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ލައިވް ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް ވައްދަން ޖެހޭ"
މުހައްމަދު ހުޝާމް
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް ތާއިދުއޮތް މިންވަރު ބެލުމުގެ ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށައިފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންނާއި، ބައެއް ވަޒީރުން …
ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު އޮތް މިންވަރު ބަލަނީ
އަޙްމަދް ޝިފާން
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ރައީސް މައުމޫން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން އުވާލުމުށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އާއި ދެކޮޅަށް ވަގުތީ …
ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެއެއް ނުދިން
އަލީ ހުޒާމް
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުންއިން ފަށައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ ކައުންސިލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 11 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެއް …
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި
އަހްމަދު ރަޝީދު