Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ނަމަވެސް "ސިޔާސީ ހާލަތުގެ" ފައިދާ ނަގަން ދަންނަ ޕާޓީއެކެވެ. "ސިޔާސީ ހިލްމުގެ" …
އަދާލަތު ކޯލިޝަނުން ވަކިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް!؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހައްޖަށް ދާން ހުށަހެޅުމުން ވަގަށް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވައްދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހައްޖު …
ހައްޖަށް ދާން ހުށަހެޅުމުން އަދާލަތަށް ވައްދާކަމުގެ ތުހުމަތު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އަބުރައް އެރުމަކީ ކޮށްފައިވާ ވައްކަމުން ރެކިގަތުމަށް އޮތް ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް …
ފަނޑިޔާރުންގެ އަބުރަށް އެރުމަކީ ކޮށްފައިވާ ވައްކަމުން ރެކިގަތުމަށް އޮތް ގޮތެއްނޫން: އަދާލަތު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން އުފެދިގެންދާނީ ކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް 10،000 މެމްބަރުން …
ދެންވެސް ވެރިކަން އުފެދޭނީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން