Last Updated: March 29, 14:21
Wednesday, March 29, 2023
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 30.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. މިއީ ކައުންސިލްގެ ތާރީހުހައި ވެސް ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލެއްގައި އެހާ ބޮޑު އަދަދަކުން …
އައްޑޫ ކައުންސިލް 30 މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މ.ކޮޅުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ. ކޮޅުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 22.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. މި …
ކޮޅުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކޮށް ނިމިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހިތަދޫން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އެ އަވަށުގެ ޗަސްބިންތަކެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ. ހިތަދޫން 500 ގޯތި ދޫކުރަން މިދިޔަ ހަފުތާގެ …
ގޯތި ދޭން ހިތަދޫގެ ޗަސްބިންތަކެއް ހިއްކަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކ. ބޮޑުގިރިއަށް ބާޖެއް އެރުމާއި ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 31 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ. އޭއެމް އޭއޭޖީއޭއެމް …
ފަރަށް އެރި ބާޖެއް 31 މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކ.ވާވެއްދިފަރަށް ބާޖަކާއި ޓަގެއް އެރުމާ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު މައްސަލާގައި އެ ދެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރްމަންޓް …
ކ. އަތޮޅު ފަރަކަށް ގެއްލުންވުމުން ބޮޑު ޖޫރިމާނާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ހުރުއެޅި (ރެޑިސަން ބްލޫ މޯލްޑިވްސް) ގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އދ. ހުރުއެޅި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އީއައިއޭ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަނުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުން ހުރުއެޅި …
އީއައިއޭ ފުރިހަމަ ނުކުރުމުން 28 މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވިލިމާލެ އަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން އެމްޓީސީސީން އިލެކްޓްރިކް ބަސްތަކެއް އެ އަވަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވިލިމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން …
ވިލިމާލެ އަށް އިލެކްޓްރިކް ބަސް ގެންގޮސްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދަން އައްޑޫގައި އިންސްޓޯލްކުރަމުން އަންނަ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މި ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްލުރުމުގެ މަސައްކަތް …
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓް ނިމުމަކާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދެހާސް އެކާވީހުގައި ކ. ރަސްފަރި ފަރަށް އާގު ބޯޓެއް އުރި ލިބުނު ގެއްލުންތައް އިޔާދަކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކުއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި …
ރަސްފަރި ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން އިޔާދަކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ދޫކުރާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަމުން …
މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލޭގެ މަގުތަކަށް ފަހަކަށް އައިސް ކުނި ޖަމާކުރާރީ "ކުނިއެޅުން މަނާ" ޖަހާފައިވާ ބޯޓްތަކެއް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިިލުން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން …
މާލެ އަށް "ކުނި އެޅުން މަނާ" ބޯޑްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރެވި އެތައް އަހަރެއްވީ ކުނިފުނި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަަށައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުނި ފުނީގައި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން އެކި ބާވަތްތަކުގެ …
ކުޅުދުއްފުށީ ކުނިފުނި ސާފުކުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ރ.ދުވާފަރުގައި "ނަލަ ދުވާފަރު" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި އެވެ. މިކެމްޕޭން އިފްތިތާޚް ކޮށްދެއްވީ ދުވާފަރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ …
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ދުވާފަރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ވިޔަފާވެރިންނާ އެކު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު ބައްދަވުމެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 …
ހުޅުމީދޫ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބައްދަލުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބައެއް ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ވެލާކަހަނބު އެކްސްޕޯޓްކުރަން ދޫކުރަމުން އައި ހާއްސަ ހުއްދަ މިހާރު ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) …
ވެލާކަހަނބު އެކްސްޕޯޓްގެ ހުއްދަ މަޑުޖައްސާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމާ ދިމާލު ފަޅުތެރެއަށް އެޅިފައިވާ 700 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ތެޔޮ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް …
ފަޅުތެރެއިން 700 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު