Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ހދ. ކުނބުރުދޫގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން …
ކުނބުރުދު އަށް ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ތިމާވެށި ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފޮނުއްވި …
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅެން ޖެހޭ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ރުއްގަސް ހިމާޔަތްކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. …
ބައި ގަރުނުވީ ރުއްގަހުގެ ހިމާޔަތަށް ގަވާއިދެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދަރިން ދެކެ ލޯބިވާ ގޮތަށް ތިމާވެށި ދެކެވެސް ލޯބިވާންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި …
ދަރިންދެކެ ލޯބިވާހެން ތިމާވެށި ދެކެވެސް ލޯބިވާން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ސޯލާ ނު ވަތަ ބެޓެރީގެ ހަކަތައިން ދުވާ ކަޓަމަރާން ފެރީއެއް ބަންނާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޑިޒައިނާއި …
ސޯލާ ފެރީއެއް ބަންނަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 95 އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން "މަޖީދިއްޔާ ފޯ ނޭޗާ" ގެ ނަމުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު …
މަޖީދިއްޔާ އިން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޖިނިއަރިން ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ …
ނުރައްކާތެރި ކުންޏާ ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވަރަށް ކާޅު އުޅޭތޯއާ މެދު އެމްވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސުވާލު އުފެއްދުންވީ އައްޑޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވެސް އަމާޒުވި …
އީޕީއޭ އަށް: އައްޑޫގައި ކާޅު އޮތް ވަރު ފެނޭތަ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) "ހަކަތަރި ފައިނޭންސިން ސްކީމް" އާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވިމަށް ގަހު އެންވަޔަރަމަންޓް …
"ހަކަތަރި" ލޭބަލްގެ ބައިވެރިއަކަށް އެމްއައިބީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ކާޅުވެ އިތުރުވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އައްޑޫގައި ކާޅުގެ އާބާދީ ގިނަތޯއާ މެދު އެންވަޔަމަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން …
އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަތޯއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މީދޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ކާޅު އިތުރުވަމުންދާތީ އާންމުންނާއި އަވަށު އޮފީހުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިހާ މިއަދު ވިދާޅުވީ …
މީދު އަށް އަނެއްކާ ވެސް ކާޅުގެ އުނދަގޫ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާލޭ ސިޓީގައި ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އެއް ލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ …
މާލޭގައި ކަދުރު ރުއް އިންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު މެލޭޝިއާގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި އަހުމަދު ރިޔާޒީ (ޑާޑި) ގެ ހަނދާނުގައި ފެހުރިއްސަކަށް ނަން ދީފި އެވެ. އޭނަގެ ހަނދާނުގައި "ޑާޑި" …
ފެހުރިއްސަކަށް "ޑާޑި" ގެ ނަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެކި ހިސާބުތަކުން ދޫނިތައް ހިޖުރަކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އީޕީއޭ) އިން ބުނީ …
ރާއްޖޭން ކުރިން ނުފެންނަ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް "މަދިރި ހޯހޯ"ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން އިސްނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި މަދިރިއާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ކެމްޕޭން "މަދިރި ހޯހޯ" …
މަދިރިއާ ދެކޮޅަށް "މަދިރި ހޯހޯ" ކެމްޕޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނުރައްކާތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުންވުންތަކާއި ހިޔާލު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ …
ނުރައްކާތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒެއް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު