Last Updated: April 24, 23:11
Thursday, April 25, 2024
އައްޑޫ ހުޅުމީދު އާއި ހިތަދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅައިލުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށާއި އައްޑު އަށް ބޭނުން ވަނީ ރަނގަޅު ފެރީ ނިޒާމެއް ކަމަށް އިކޯކެއާ މޯލްޑިވްސް އިން …
އައްޑު އަށް ބްރިޖެއް މުހިއްމެއް ނޫން: އިކޯކެއާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބ. އަތޮޅުގައި ހަތަރު ފިނޮޅެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ކައުންސިލްގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން ނިންމި ނިންމުމާ އެކީ އެ ތަންތަން …
ބ. އަތޮޅުގެ 4 ފިނޮޅެއް ކުއްޔަށް ދެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފަރުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ރެޒިލިއަންޓް ރީފް އިކޯ ސިސްޓަމް ފޮ ދަ ފިއުޗަ ޕްރޮޖެކްޓް" އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހާއްސަކޮށްގެން …
ފަރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިރޭ އައްޑޫގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލެ އަތޮޅު ފުނަދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް މާލެ އަތޮޅު މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ޑައިވަރު …
ފިއުލް ފާމް މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަރަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ ކ، އއ، އދ އަދި ވ އަތޮޅުގެ …
ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލުތަކެއް ހޯދަން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔުގަންޑާގެ ކަމްޕާލާގައި …
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މުހިއްމު
އައިޝަތު އަޒުހާ
މަހަކު 4،500ރ. ގެ އެލަވަންސެއް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ލ. އަތޮޅަށް ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ އިން ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމަކަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ …
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަން ލާމުން ސްކޮލަޝިޕް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހދ. ކޭލަކުނު އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށް ހިމާޔަތްކުރަން ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި އެވެ. ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ވަކާލާތުކުރާ، …
ކޭލަކުނު ހިމާޔަތް ކުރަން ގޮވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހދ. ކޭލަކުނު އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެ އޮފީހު ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ …
ކޭލަކުނު އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ޕެކެޓް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ 'ސުޕާރީ' އަދި 'ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯން އަށް ވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކު …
މާދަމާއިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ސުޕާރީ ފުޅި އެތެރެކުރުން މަނާ
ހަސަން ރަޝީދު
މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް "މަދިރިން ރައްކާ" ގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ ސާފު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ މާލޭގައި ބޭއްވި …
"މަދިރިން ރައްކާ" ކެމްޕޭން ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫޢުއަކުން ވެލި ނަގައިގެން ނޫން ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ. އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި …
ރަސްމާލެ ހިއްކަނީ ހިއްކަމުންދާ ތަނަކުން ވެލި ނަގައިގެނެއް ނޫން
މޫސާ މަތުލޫބް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަކީ އަޅާނުލެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުންނެވީ އެ މައްސަލަތަކަށް ސްޓްރެޓީޖިކަލީ ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށް …
ކުނި މެނޭޖްކުރަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ހަކަތައިގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް 74 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި …
ހަކަތައިގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ނަމޫނާ ދައްކާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕްލޮމަސީ …
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ރާއްޖެ ނަމޫނާ ދައްކާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވީ މިއަދު ހަވީރު …
ރަސްމާލެ ހިއްކަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު