Last Updated: January 21, 15:27
Friday, January 21, 2022
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭއިން) ބުނެފިއެވެ. އޮޑަގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ …
އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހިންގި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި އަދި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ދެއްކެވި ލާމަސީލު މިސާލެއްކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު …
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތަށް މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އީޕީއޭ މިނިވަން ތަނަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 1 ރަށާއި، 1 ފަރާއި، 1 ކަނޑޫފާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު …
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝިއާރަކީ "ވައި ނުސާފުވުން ހުއްޓުވުން" މިއެވެ. "ބީޓިން އެއާ ޕޮލިއުޝަން" ގެ ޝިއާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިމާވެށި …
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރުއް ނެގުން ހުއްޓުވާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ލ. ގަމުން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކަށް ރުއްބަރުކޮށްފައިވަނީ އެރަށުގެ ކައުސިންލުން ހުއްދަދީގެންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ …
ގަޅުޔާއިން ރުއް ބަރުކުރީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު: ކަސްޓަމްސް
މުހައްމަދު އައިމަން
މާލެއިން ދުބާއީއަށް ދޮންވެލި ލައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއްގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ދޮޮންވެލި ނެގުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓްރީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދަކަށް ރުއް ނަގައި ބޭރުކުރާ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް މިއަދު އިވެން ފެށި އަޑަކީ ބޯޓެއް ފުރެން ދެން ދޮންވެލި އަރުވައިގެން …
ރުކާއި ވެލި ނަގައިގެން ބޭރުކުރަނީ، ސަރުކާރު ނިދާފައި؟!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކޮނޑޭއިން ކަނޑައިފިކަމުގެ ޝަކުވާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެމުންދާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި އިއުލާނުގައި …
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކޮނޑޭއިން ކަނޑައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓި ސްކެއާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައިހުރި ބައެއް ރުއްތައް ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. …
ސިޓީ ސްކެއާއިން 70 ރުއް ނެގުމަށް ހުއްދަދިން: މޭޔަރ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޕްލާސްޓިކަށް ވާއިރު އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކު މަދުކުރުމަށް ހެދުނު އެއްބަސްވުމަކާ އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. ހުރިހާ ގައުމެއް …
ތިމާވެށި ހިމާޔްތަކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅުހަދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެޓީމުގައި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ އަބުދުﷲ ނަސީރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުޅި، …
ކުޅީގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ އަވަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިމައްސަލަ ފާސްކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 3 …
މަރަދޫ އަވަށް ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މުޅި ދުނިޔެ ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވިއެޓްނާމާއި ތައިލޭންޑުގެ ސުޕަމާކެޓުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުން ކުރަން …
ވިއެޓްނާމް ފިހާރަތަކުން ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުންކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް …
7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގައި ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި މަދިރި ފަނި އުފެދި މަދިރީގެ އުނދަގޫ އާންމުންނަށް ދިމާވާ ބައެއް ޗަކަ ބިންތަކަށް ފަސް އެޅުމުގެ …
މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޭދޫގެ ޗަކަ ބިންތަކަށް ފަސް އަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން