Last Updated: June 25, 14:09
Tuesday, June 25, 2019
މުޅި ދުނިޔެ ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވިއެޓްނާމާއި ތައިލޭންޑުގެ ސުޕަމާކެޓުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުން ކުރަން …
ވިއެޓްނާމް ފިހާރަތަކުން ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުންކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް …
7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގައި ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި މަދިރި ފަނި އުފެދި މަދިރީގެ އުނދަގޫ އާންމުންނަށް ދިމާވާ ބައެއް ޗަކަ ބިންތަކަށް ފަސް އެޅުމުގެ …
މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޭދޫގެ ޗަކަ ބިންތަކަށް ފަސް އަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރިސޯޓުތައް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް މ. އަތޮޅު މުލަކުން އެއް ފަހަރާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ ރުއް …
އަނެއްކާވެސް އެއް ރަށަކުން 800 ރުއް ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސްވިޑެންގެ ސްކޫލް ކުއްޖަކު ކަމުގައިވާ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ގްރެޓާ ތަންބާގް، މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް އަށް ނޯމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި …
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ނޯމިނޭޓްވެއްޖެ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އެރަށުގެ ކުޅިން ބޮޑު ބައެއް ހިއްކައި ތިމާވެއްޓަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް …
ކުޅުދުއްފުށި ކުޅީގެ ބާކީބައި ސަލާމަތްކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި …
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މ. އަތޮޅުން …
މ. އަތޮޅާއި ގއ. އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
ގއ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ހާމައަށް ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލުމަށް، ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. "ނަމޫނާ ބ. އަތޮޅު"ގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެ ޤަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ …
ހާމައަށް ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
ކ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި މިންވަރު ބަލައި އެސަރަހައްދުތައް ދެނަގަތުމަށްޓަކައި ޖަޕާން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) ގެ ޓީމަކުން އިއްޔެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. …
އައްޑޫގެ ރަށް ގިރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ