Last Updated: October 4, 22:10
Wednesday, October 4, 2023
ޖުމްލަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބިން ހިއްކުމުގެ މި މަޝްރޫއަކީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ކައިރިން އޮންނަ ހަންކެޑެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް މަޝްރޫޢު ފެށުމަށްޓަކައި، ހިއްކައި ނިންމާލައިފިއެވެ. ހަންކެޑެ ހިއްކާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ޙަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިއީ މިމަސައްކަތް …
ޓޫރިޒަމަށް ހަންކެޑެ އިން ބިން ހިއްކައި ނިންމައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރަމުން އަންނަ ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން …
އައްޑޫގައި ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓް ނިމެނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ށ. މަތި ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް …
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލަން ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑީގައި އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ޤައުމީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާ (މެޓް) އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. މެޓް …
އަދިވެސް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ރުއް އާލާކުރަން އެގްރިކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައި އޮތް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް އިންދައިފި އެވެެ. އެ މިނިސްޓްރީން …
ރުއް އާލާކުރަން 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް އިންދައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހިތަދޫގައި އާންމު ބަނދަރާއި ދިމާލުން އޮންނަ 'ފަސްގަނޑު'ގެ އުތުރުން އަދި މާހެރެ އިރުން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ …
ހިތަދޫ ފަޅު ބޭރުން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ވެހިކަލްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. ވާދޫގައި ސޯލާ ޗާޖިން ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކޮށް އެތަން ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ޔޫއެންޑީޕީގެ ޖީއީއެފް/އެސްޖީޕީ ސްމޯލް ގްރާންޓުގެ ހިލޭ އެހީގެ …
ވާދޫގައި ސޯލާ ޗާޖިން ސްޓޭޝަނެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި އެއްލައްކަ ރުއް އިންދަން ކައުންސިލުން ފަށާފައި އޮތް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފޭދޫގައި މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ރުއް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފޭދޫ އަވަށު …
ފޭދޫގައި އިތުރު ރުއްތަކެއް އިންދައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްޜޫޢުއަކީ މިވީހާތަނަށް އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫޢުއެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތައް ހެދުމަކީ، މި …
ކަނޑާ ކޮންމެ ގަހަކަށް ދެ ގަސް އިންދާނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
އިންޑިއާ އާއި ބޫޓާންގައި މިހާރު މިނިކާވަގުގެ އާބާދީ އިތިރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މީގެ އާބާދީ ފަހަކަށް އައިސް ދަށްވުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ދެ ގައުމުން ވެސް …
އިންޑިއާ އާއި ބޫޓާންގައި މިނިކާވަގުގެ އާބާދީ އިތުރުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އޯގަސްޓް މަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާއަށް އެއްކޮށް ނިންމާލާނެ ކަމަށް ޕްލާނިންގް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫގައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ …
އައްޑޫ ހިއްކުން: ވެލިއެޅުން އަންނަ މަހު ނިންމާލާނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
ރަށްރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރަން ހާއްސަ ގްރާންޓެއް ދީފި އެވެ. މިއީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން …
ކުނި މެނޭޖް ކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް އެހީ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތަދޫ ޒޯން 1 ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 17 ދުވަހުގެ މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެން އޫޑް ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތް އެކުންފުނިން ފަށާފައިވަނީ …
ހިތަދޫ ޒޯން 1 ހިއްކާލީ 17 ދުވަހުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގާ ފީ ގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ މޭއި މަހާއި އަޅައިބަލާއިރު %33 އިންސައްތަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީރާގެ …
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އާމްދަނީ ދަށަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫގައި އެއްލައްކަ ރުއް އިންދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، މެލޭޝިއާއިން ގެނައި 50 ރުކެއް އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކުގައި އިންދައިފިއެވެ. މި ރުއްތައް …
މެލޭޝިއާގެ ރުއްތަކެއް ނޭޗަ ޕާކުގައި އިންދައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް