Last Updated: May 27, 16:26
Friday, May 27, 2022
ބިން ހިއްކައިގެން ހއ. ހޯރަފުށީގެ އެއާޕޯޓް ހެދި ފަހުން ގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާތީ ރަށާއި އެއާޕޯޓާ ވަކިކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ. މިހާރު ދެ ދިމާ ގުޅުވާފައި އޮތީ …
ގިރާތީ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓާއި ރަށް ވަކިކުރަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުން އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާއާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން ހުއްޓުވަން އުޅޭ ނަމަ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކުރަން ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން ބޭނުންތެރި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ފޮނުއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ …
ސިއްހަތަށްޓަކައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން ބޭނުންތެރި
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރާއި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ދިއްދޫ …
ދިއްދޫ ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބަލައިދޭން އެދި …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކާ މައްސަލަ ނަޝީދަށް ހުށަހަޅައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ފަހުން އައްޑޫގައި އެންމެ ފޯރި ހިފި އެއް ކަމަކީ އަވަށްތަކުގައި ބީޗް ހެދުމެވެ. މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައި މިހާރު އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަަވަށެއްގައި …
ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތް ވަރަށް ގޮނޑު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ކުރިން އެތަނުގައި ހަދަން ޖެހޭ އެންވަރަޔަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ …
ގަން އެއާޕޯޓްގެ އީއައިއޭ ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކަނޑު ފަޅުތަކާއި، ކަނޑުގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ފިޝަރީޝް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދައަށް އެދުން ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. …
ކަނޑުފަޅުތަކުގެ ދިރާސާ ހުއްދަތަކަށް ޕޯޓަލްއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހއ. ބާރަށު ނެރު އަދި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޢަބްދުالله އާއި …
ބާރަށުގެ ނެރާއި ބަނދަރު ފުންކުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ސްމާޓް ބެންޗަކާއި ސްމާޓް ޕޯލްއެއް ބަހައްޓަިއފި އެވެ. އެކިއެކި ޑިވައިސްތައް ޗާޖްކުރެވޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓި މި ވަސީލަތްތައް ތައާރަފުކޮށް ދެއްވީ އިއްޔެ ބޭއްވި …
ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މެލޭޝިއާގެ މެގަ ފަސްޓް ޕަވަ އިންޑަސްޓްރީޒް އެސްޑީއެން ބަރުހާދް އަދި …
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވެސް ބަޔަކާ ކުރެވުނީ އެވެ. އެހެންވެ ދެން އޮތީ މިކަން ފެށޭނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރުކުރުމެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް …
ދެން އޮތީ ބިން ހިއްކަން ފެށުމަށް އިންތިޒާރުކުރުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނެދަލޭންޑްސްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވެން އޫޑް ޑްރެޖިންއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު "ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް" …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކާނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެން އޫޑް އިން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ހަވީރު އެ ސިޓީގެ ނޭޗަ ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަން ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ނޭޗާ ޕާކަށް …
ރައީސް ފުވައްމުލަކު ނޭޗާ ޕާކް ބައްލަވާލައްވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ލ. ގަން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 30 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމެންޓާއި 260 މީޓަރުގެ ގްރޮއިންސް ޖެހުމުގެ އިތުރުން 10,007 …
ލ. ގަން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް …
ރައީސްގެ ދަތުރުގައި އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން ހަވާލުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން