Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
އައްޑޫގެ މަގުތަށް ފެހި ކުރުމަށް މައި ކޮލެޖާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަަސްވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު …
އައްޑޫ މަގުތައް ފެހިކުރަން އެއްބަސްވުމަކަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫގައި "އައްޑޫ ނާސް ޝާކް ސެންކްޗުއަރީ" ގެ ނަމުގައި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ކައުންސިލްގެ 4 …
އައްޑޫގައި މިޔަރުތަކަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ހިތަދޫގެ ނޭޗާ ޕާކް އޮތް މޫލެކެޑެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ސައީދު މިއަދު ފޭސްބުކްގައި އާންމުކުރެއްވި …
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކު މަރާމާތު ކުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބްރިޖް ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ދިނީ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް …
ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އެފްކޮންސް އަށް މަހެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާ އަކީ، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތްތައް ހޯދުމާއި …
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިވާން ޖެހޭ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ވިލިމާލެ ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު މައްސަލާގައި މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު، އިންޑިއާގެ އެފްކޯންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ 69 މިލިއަން …
އެފްކޮންސް އަށް 69 މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބާޒާރަށް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި "އާރޯ" ގެ ނަމުގައި ނެރެން ފެށި މި ފެނަކީ ރާއްޖޭގެ …
ފެން ކުންފުނީގެ ފެން ބިއްލޫރި ފުޅީގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ދައުރު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށާއި، ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މެނުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދުމަކީ …
މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ދައުރު ކުޑަ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މަސްމަހާމެހީގެ އެކި ބާވާތްތައް އާލާކުރަން ހެޗަރީއެއް ހަދައި ހިންގަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ގއ. މާނަގަލާގައި ހެޗަރީއެއް ހަދަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރީ ޔޫއޭއީގެ …
ހެޗަރީއެއް ހިންގަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ޑްރޯންސް ފޯ ރެޒިލިއެންސް" ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނިމުން އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިރު އެކަމަށްޓަކައި އައްޑޫ …
ޑްރޯންސް ފޯ ރެޒީލިއެންސް އައްޑޫގައި ނިންމާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހާލަތާ މެދު ކައުންސިލަރަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތަށް ޒިންމާވާނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ. ހިތަދޫގެ ނޭޗާ ޕާކް އޮތް …
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކްގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ ތަފާތު ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮތް ޤައުމެއް ކަމަށް އިންގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޯސްލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން …
ރާއްޖޭގެ ވެއްޓަކީ ތަފާތު، ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހެދޭ 55 ގަސްގަހާގެެއްސެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ނެރެފި އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ރިސޯޓުގައި އޮތް ހަފުލާއެއްގައި "ކުރަމަތި ކުއިކް …
ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަހާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ލެބޯޓަރީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކަރަން އެގްރިކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ވެސް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ސިޓީ ކައުންސިލާ …
ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ލެބޯޓްރީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހަދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 120،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އީޕީއޭ …
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 120،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މީދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހެދި މަގުގައި އަނބުގަސްތަކެއް އިންދައިފި އެވެ. މިކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. …
މީދޫ ދަނޑުވެރި ސަރަހައްދަށް އަނބުގަސްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު