Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މ. އަތޮޅުން …
މ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ތާރު އެޅުމަށް ގެނެސްފައިހުރި ތާރު، މަސައްކަތް ނުފެށި ގިނަ ދުވަސްވެ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފީފާތައް ފީވެ، ހަލާކުވެގެން ގޮސް …
ހުޅުމީދޫ މަގު ހަދަން ގެންދިޔަ ތާރު ބިންމައްޗަށް އެޅި ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅުގެ …
ހުވަދު އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ފ. އަތޮޅުން …
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ތ. އަތޮޅުން …
ތ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ރީޔޫސެބަލް ފެންފުޅި ބެހުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ކުރި …
ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ރީޔޫސެބަލް ފެންފުޅި ބަހަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ނެދަލޭންޑްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވުރެ ބައިސްކަލް ގިނަކޮށްފިއެވެ. ސަތާރަ މިލިއަން މީހުން …
ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކުރުމަށް ނެދަލެންޑްސްގައި ބައިސްކަލް ދުއްވައިގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމަކީ އިންޑިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ …
ކުދި ޖަޒީރާތަކުގެ ދިފާއުގައި އެންމެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންޑިޔާ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އުއްމީދު ދޫކޮށް، މަރުވާން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮޕް24 ސަމިޓުގައި …
ދިވެހިން އުއްމީދު ދޫކޮށެއް ނުލާނެ: ނަޝީދު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްޔެ ފެއްޓެވި "ސާފު ރާއްޖެ" ކެމްޕޭނުގައި މާލެއިން އެކަނި 775 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ(ވެމްކޯ) …
މާލެއިން އިއްޔެ 775 ޓަނުގެ ކުނި ސާފުކުރި: ވެމްކޯ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕޮލެންޑުގައި ބާއްވާ ކޮޕް24 ބޮޑު ސަމިޓުގައި ސައިންސްވެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މުހިންމު ރިޕޯޓެއް ހުށައެޅުމަށް ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުން ދެކޮޅު …
ކޮޕް24 ގައި ތިމާވެށީގެ ރިޕޯޓު ހުށައެޅުމަށް ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުން ފުރުސަތެއް ނުދިން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ. މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު …
މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މ. އަތޮޅުން …
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ …
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅުން ފެށިގެެން …
ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ޅ. އަތޮޅުން …
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ