Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ވަނީ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.
ރައީސް ސޯލިހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ބިންގާ އެޅުން
އަލީ ހުޒާމް
ކާގޯ ފެރީގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އައްޑޫ އަށް ބަނދަރުކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ މެދު ސަރަަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ގުޅައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ގަމާއި ހުވަދޫ އާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ޝަރަފު
އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖު 2020 ނަމުގައި މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖު 2020: ފައިނަލް މެޗު
ޝަރަފު
އެމްޓީސީސީން ހުޅުދޫ މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގު (ބޮޑުމަގު)ގައި ތާރު އެޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ފޮޓޯ: ވީއޯއެމް
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީން ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރު އެޅުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ޒެފިއާ 3- ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް 4
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ބޭރުމަތި 5- ގޯދިއްޔާ 0
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކްލަބް ރިވަރިން 5- އެފްސީ ޒެފިއާ 1
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019: މުލިމަތި 4- ގޯދިއްޔާ 3
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް 4- ކްލަބް ރިވަރިން 3
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 4-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ އެފްސީ ބޭރުމަތި ޓީމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ބޭރުމަތި 4- މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑް 1
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، މާލެއިން ބޭރުގައި ގާއިމް ކުރާ ފުރަތަމަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް. 100 އެނދުގެ މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދްމަތް ޑިސެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު …
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލީ ހުޒާމް
15 ނޮވެމްބަރ: މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓުގެ 6 އަހަރުން ދަށާއި، 8 އަހަރުން ދަށާއި 10 އަހަރުން ދަށުގެ …
ރަން ސްވިމް ކުޑަކުދިންގެ އިވެންޓު
އަލީ ހުޒާމް