Last Updated: December 16, 15:19
Monday, December 16, 2019
15 މާރިޗު 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ހުސެއިން ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ
ހުސެއިން ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
10 މާޗު 2019- އެއިމްސް ހެލްތު ކެއާ އާޢި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އައްޑޫއަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދްމަތް ތައާރަފް ކުރުން، މި ހިދްމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ …
އެއިމްސްއިން އައްޑޫއަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދްމަތް ތައާރަފް ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗުގައި ހަބޭސް އާއި ސްކެވެންޖާސް ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ ސްކެވެންޖާސްއިން، ފޮޓޯ: ޝަރަފް/ …
މައިލޯ ސްޓްރީޓު ސޮކާ ފައިނަލް މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
30 ޑިސެމްބަރ 2018: ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ހާއްސަ …
ކީޕަރު އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
12 ޑިސެމްބަރ 2018: ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް …
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
އަލީ ހުޒާމް
11 ޑިސެމްބަރ 2018: ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ …
ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އަލީ ހުޒާމް
10 ޑިސެމްބަރ 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އއ. އުކުޅަހަށް އަދި އއ. ފެރިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ދެ …
ރައީސް ސޯލިހު އއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އަލީ ހުޒާމް
07 ޑިސެމްބަރ 2018: އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްްވުމަށް ހެލުތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: ފޮޓޯ: …
ހެލުތު މިނިސްޓަރ އަމީން އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
02 ޑިސެމްބަރ 2018، ސ. ގަން: ސައުތު އެފްރިކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފެށުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ، …
ސައުތު އެފްރިކަން އެއާލައިންސް ގަމަށް ޖެއްސުން
އަލީ ހުޒާމް
ސ. ގަމަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އޮޕަރޭޓު ކުރާތާ ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުން، ސ. ގަމަށް ސްރީލަންކަންގެ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓު އޮޕަރޭޓު ކުރަން ފެށީ 2016 …
ސްރީލަންކަން ގަމަށް އުދުހޭތާ ދެ އަހަރު ފުުރުން ފާހަގަކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
01 ޑިސެމްބަރ 2018: ކ. ދިއްފުށި- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ގްރޫޕް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން ގާއިމްކޮށްދީފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ …
ރައީސް ސޯލިހު ދިއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
28 ނޮވެމްބަރ 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަ ވުޒާރާއަކަށް ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްްވުން، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުން
އަލީ ހުޒާމް
އޮކްޓޯބަރ 5: ލިންކު ރޯޑު ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ފޮރޮޅާލި ކާރު، މިކާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އިރު ކާރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ގެއްލުމެއް …
ލިންކު ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ފޮރޮޅާލި ކާރު
އަލީ ހުޒާމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
އަހުމަދު ނަސޫހް
20 ސެޕްޓެމްބަރ (ހުކުރު) – ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުމުގެ ގޮތުން ސ. ހިތަދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު …
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
އައްޑޫ ލައިވް
ހިތަދޫ ކައްޓި ފިހާރަ ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެފައި، ފިހާރަ ހިމެނޭ އިމާރާތާއި މުދާވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައި، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ/އައްޑޫލައިވްަ
"ކައްޓި ފިހާރަ" އަނދައި ހުލިވުން
އަލީ ހުޒާމް