Last Updated: May 11, 22:12
Tuesday, May 11, 2021
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކްލަބް ރިވަރިން 5- އެފްސީ ޒެފިއާ 1
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019: މުލިމަތި 4- ގޯދިއްޔާ 3
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް 4- ކްލަބް ރިވަރިން 3
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 4-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ އެފްސީ ބޭރުމަތި ޓީމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ބޭރުމަތި 4- މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑް 1
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، މާލެއިން ބޭރުގައި ގާއިމް ކުރާ ފުރަތަމަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް. 100 އެނދުގެ މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދްމަތް ޑިސެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު …
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލީ ހުޒާމް
15 ނޮވެމްބަރ: މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓުގެ 6 އަހަރުން ދަށާއި، 8 އަހަރުން ދަށާއި 10 އަހަރުން ދަށުގެ …
ރަން ސްވިމް ކުޑަކުދިންގެ އިވެންޓު
އަލީ ހުޒާމް
ސ. މަރަދޫ: ސިބްކޯގެ އައްޑޫ ބްރާންޗު ހުޅުވުން
ސިބްކޯ އައްޑޫ ފިހާރަ ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ސ. މީދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި، މި ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ވަނީ މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ގިރައިގެން ގޮސްފައި، …
މީދޫއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިރާއްޖެއާ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެ އާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު އެެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ނިއުޔޯކު، 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019: އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، "ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް …
ރައީސް ސޯލިހު އދ. ގެ ލީޑަރޒް ޑައިލޮގްގައި
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (27 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި ލެޓުވިއާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ރާއްޖެ ލެޓުވިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މިނިވަންދުވަހުގް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ފުޅަނދުބުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ – ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ފުޅަނދުބުރު
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 54 އަހަރުފުރޭ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި، ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ …
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތް
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (23 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު، …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (21 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލެޓްވިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު: ލެޓްވިއާ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތް ފެށުން
އަމީރާ