Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އައްޑޫއަށް އުދައެރުން
އަލީ ހުޒާމް
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު
އަލީ ހުޒާމް
އެމްޕީއެލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމު 2022
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މައި ކޮލެޖުގެ އެގްރިކަލްޗާ ސްކޫލް ހުޅުވުން
ޝަރަފު
އައްޑޫލައިވް ރޯދަ ސްމޭޝް ފައިނަލް މެޗު
ޝަރަފު
އައްޑޫލައިވް ރޯދަ ސްމޭޝް: ފިރިހެން ޑަބަލްސް ކުއާޓާރ ފައިނަލް
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އަލީ ހުޒާމް
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ހުޅުވުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޑްރަގް ރިހިބެލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަށް 17 އަހަރު ފުރުން ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމީޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ލާމަސީލު ޒުވާނާ ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޑަބްލީއުޑީސީއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވޯލްޑްސް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަނގަ ކުރަން ހުޅުދޫ-މީދޫގައި ބޭއްވި ކަލާރަން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު