Last Updated: March 30, 15:55
Thursday, March 30, 2023
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް
ޝަރަފު
ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވަޑައިގެން ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމް ޖަލްސާ
އައްޑޫ ލައިވް
އޭއެފްސީ 2022: އެފްސީ ބޭރުމަތި އަދި އެފްސީ ލޮތާރި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ގަން އެއާޕޯޓްގައި ބޭއްވި އިމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގުރުލުން
ޝަރަފު
ދަނޑުވެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ހަފްލާ
އައްޑޫ ލައިވް
ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން
އައްޑޫ ލައިވް
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުން
އައްޑޫ ލައިވް
ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުން
ޝަރަފު
ނޭވާ 2 ޑައިވް އިވެންޓު
އަލީ ހުޒާމް
އާރުޓީއެލް ޒޯން 1ގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރަށް އާ ވެހިކަލް ގެނައުން
ޝަރަފު
ރައީސުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ހއ. އުތީމު ރައްޔިތުން ދެއްވި ޖާފަތް
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފޭދޫ ސޮކަރ ކަޕް: މައިލޯ އަދި އެފްސީ އަފިރިން ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވެވި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު