Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ލާމަސީލު ޒުވާނާ ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޑަބްލީއުޑީސީއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވޯލްޑްސް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަނގަ ކުރަން ހުޅުދޫ-މީދޫގައި ބޭއްވި ކަލާރަން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވޯލްޑް ޗިލްޑަރަންސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރަން ހުޅުދޫ-މީދޫގައި ބޭއްވި އާޓް އެކްޒިބިޝަން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަށް ރައީސް ކ. ގާފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އިންޑިއާގެ ހައިކަމިޝަނާ އެފްކޮންގެ ސައިޓް އަށް ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޕޮލިސް އެކަޑަމީއަށް ސީޕީ ހަމީދު އާއި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނާ ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުދޫ-މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އޭއީއެޗް އިން ބޭއްވި ލައިފް ސަޕޯޓް އެންޑް ކިރިޓިކަލް ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދް އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މޯލްޑިވްސް ޖެޓްސްކީ ޓުއަރ 2021 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫ މަގު ހަދާ ވެހިކަލްތައް ގެނައުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޕާކިސްތާނު ހައި ކޮމިޝަން އައްޑޫ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީގައި މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުން
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫގައި ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ކޮވިޑު ޖެހިގެން އައްޑޫން ނިޔާވި ދެވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ
ޝަރަފު