Last Updated: May 28, 21:09
Tuesday, May 28, 2024
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން

ފޭދޫ ނައިޓް މާކެޓުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
IMG-20240302-WA0011
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0009
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0012
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0006
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0007
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0002
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0003
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0005
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ/ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް
WhatsApp Image 2024-03-02 at 09.11.37_99b4e2e7
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0001
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0013
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
IMG-20240302-WA0015