Last Updated: June 16, 13:50
Sunday, June 16, 2019
މިއަދު އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރެވުނު 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު ނަމަދު ބޮޑު ޖަމާއަތް، މި ޖަމާއަތަށް އައްޑޫގެ ގުޅިފއިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ގިނަ ބަޔަކު …
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު ނަމާދު
އަލީ ހުޒާމް
މިޓްސުބުޝީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސ.ހިތަދޫ އެފްސީ ބޭރުމަތިން ހޯދައިފިއެވެ. އެފްސީ ބޭރުމަތިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ފޭދޫ ލޮނަ އެފްސީ އާއި ވާދަކޮށް …
މިޓުސުބުޝީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
ޕޭސްޓްރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ނިއޯން ބޭކަރީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި އައުޓްލެޓް، މިތަނުން ތާޒާ ހެދިކާ އާއި ޕޭސްޓްރީގެ ގިނަ ވައްތަރު ލިބެން ހުރޭ
ނިއޯން ބޭކަރީގެ އާ އައުޓްލެޓް
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ލިންކު ރޯޑު މަރާމާތު ނުކުރެވި، އެކި ހިސާބުގަނޑުގައި ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ވަނީ ހެދިފައި.
އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑުގެ ހާލަތު
އަލީ ހުޒާމް
ރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު ބޭއްވި "އަ މެސެޖް ޓު މުސްލިމް ޔޫތު" ޕަބްލިކް ލެކްޗަރގެ …
މުފްތީ މެންކުގެ "އަ މެސެޖް ޓު މުސްލިމް ޔޫތު"
އަލީ ހުޒާމް
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް …
މުފްތީ މެންކު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
އަލީ ހުޒާމް
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އައްޑޫ މެރަތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު ސޮއިކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯދީ ވާދަވެރި ހިތަދޫ ސްކޫލް 3-0 ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެން
މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލް މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ދިރާގު ޓީވީއާއި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް އައްޑޫއަށް ލޯންޗުކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުމަށް، ހިތަދޫ/ބްލޫރޫމް، ހަސަން ޙުސައިން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް …
ޙަސަންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ކައުންސިލުން ވަޒަންކުރުން
ހަސަން އަޝްރަފް
އެޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލުން ފުއްޓަރު ފަރާތަށް ގެއްލުނު ދެކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، މި މަސައްކަތުގައި ހިތަދޫގެ ޒުވާނުންގެ ޓީމެއް …
ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލުން ފުއްޓަރު ފަރާތު މޫދަށް އެރުނު ދެކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ރެސްކިއު ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، އެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު ވަރަށް ގަދަ، އަދި …
ހިތަދޫން ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ފުވައްމުލަކު އެފްސީ ދޫނިގަލޯނާ އާއި ހިތަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ޒޯން …
ޒޯން 8 ފައިނަލް މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 8ގެ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގްގައި ފުވައްމުލަކު އެފްސީ ދޫނިގަލޯނާ އާއި ހިތަދޫ އެފްސީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް، މި މެޗް …
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8: ހިތަދޫ އާއި އެފްސީ ދޫނިގަލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސ.އަތޮޅު ފައިނަލް މެޗްގައި މިއަދު ހަވީރު ސ. ފޭދޫ އާއި ހިތަދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 1-1 އެއްވަރުވުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން …
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސ.އަތޮޅު ފައިނަލް މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
ލިންކް ރޯޑް ކުނިކޮށްޓާއި ދިމާލުން ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން ހިތަދޫ ނޫމުގުމާގޭ މުހައްމަދު ރަމްޝް ވަނީ ނިޔާވެފައި.
ލިންކު ރޯޑުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓު
އަހުމަދު ނަސޫހް