Last Updated: August 22, 16:54
Thursday, August 22, 2019
އައްޑޫ ސިޓީ (13 ޖުލައި) – އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ކެމްޕެއިން ޓީމް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު …
އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ (ޖުލައި 12) – ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ތިނެއްގެ ކޯސް ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: ޒާހިލް/އައްޑޫލައިވް
ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓު ކޯސް ނިންމުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް/ސ. ހިތަދޫ: އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ދެވަނަ "އައްޑޫ މެރަތަން" ފޯރި އާއި ޖޯޝާއި އެކު ރަން ވަނަ ތަކާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.
އައްޑޫ މެރަތަން 2018
އަލީ ހުޒާމް
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަލްޓްރާ މެރެތަނާ މައިކަލް ވޯޑިއަން އައްޑޫގެ ދުވާ އެކަޑަމީގެ ކުދިންނާއި ބައްދަލުކޮށް، އޭނާގެ ތަޖްރިބާ ހިއްސާ ކޮށް ދުވުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި …
މެރަތަނާ ވޯޑިއަން އައްޑޫގެ ދުވާ ކުދިންނާއި ބައްދަލު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަލްޓްރާ މެރެތަނާ މައިކަލް ވޯޑިއަން އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާއި ދެ ކުދިންނާ އެކު މިއަދު އައްޑުއަށް ވަޑައިގެން ގަމުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގައި. އައްޑޫގައި ހުކުރު …
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން މައިކަލް ވޯޑިއަން އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ތުލުސްދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގައި މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރި ބަނދަރު ވަނީ ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައި، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ތުލުސްދޫއަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑު ރިސޯޓު: ޖޫން 22، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިންވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އެޕާޓީގެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު މި ކޮންގްރެސްގައި، …
ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް
އަލީ ހުޒާމް
މިއަދު އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރެވުނު 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު ނަމަދު ބޮޑު ޖަމާއަތް، މި ޖަމާއަތަށް އައްޑޫގެ ގުޅިފއިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ގިނަ ބަޔަކު …
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު ނަމާދު
އަލީ ހުޒާމް
މިޓްސުބުޝީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސ.ހިތަދޫ އެފްސީ ބޭރުމަތިން ހޯދައިފިއެވެ. އެފްސީ ބޭރުމަތިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ފޭދޫ ލޮނަ އެފްސީ އާއި ވާދަކޮށް …
މިޓުސުބުޝީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
ޕޭސްޓްރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ނިއޯން ބޭކަރީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި އައުޓްލެޓް، މިތަނުން ތާޒާ ހެދިކާ އާއި ޕޭސްޓްރީގެ ގިނަ ވައްތަރު ލިބެން ހުރޭ
ނިއޯން ބޭކަރީގެ އާ އައުޓްލެޓް
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ލިންކު ރޯޑު މަރާމާތު ނުކުރެވި، އެކި ހިސާބުގަނޑުގައި ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ވަނީ ހެދިފައި.
އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑުގެ ހާލަތު
އަލީ ހުޒާމް
ރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު ބޭއްވި "އަ މެސެޖް ޓު މުސްލިމް ޔޫތު" ޕަބްލިކް ލެކްޗަރގެ …
މުފްތީ މެންކުގެ "އަ މެސެޖް ޓު މުސްލިމް ޔޫތު"
އަލީ ހުޒާމް
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް …
މުފްތީ މެންކު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
އަލީ ހުޒާމް
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އައްޑޫ މެރަތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު ސޮއިކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯދީ ވާދަވެރި ހިތަދޫ ސްކޫލް 3-0 ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެން
މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލް މެޗް
އަލީ ހުޒާމް
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ދިރާގު ޓީވީއާއި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް އައްޑޫއަށް ލޯންޗުކުރުން
އަލީ ހުޒާމް