Last Updated: April 3, 10:13
Friday, April 3, 2020
01 ޑިސެމްބަރ 2018: ކ. ދިއްފުށި- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ގްރޫޕް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން ގާއިމްކޮށްދީފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ …
ރައީސް ސޯލިހު ދިއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
28 ނޮވެމްބަރ 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަ ވުޒާރާއަކަށް ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްްވުން، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުން
އަލީ ހުޒާމް
އޮކްޓޯބަރ 5: ލިންކު ރޯޑު ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ފޮރޮޅާލި ކާރު، މިކާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އިރު ކާރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ގެއްލުމެއް …
ލިންކު ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ފޮރޮޅާލި ކާރު
އަލީ ހުޒާމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
އަހުމަދު ނަސޫހް
20 ސެޕްޓެމްބަރ (ހުކުރު) – ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުމުގެ ގޮތުން ސ. ހިތަދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު …
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
އައްޑޫ ލައިވް
ހިތަދޫ ކައްޓި ފިހާރަ ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެފައި، ފިހާރަ ހިމެނޭ އިމާރާތާއި މުދާވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައި، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ/އައްޑޫލައިވްަ
"ކައްޓި ފިހާރަ" އަނދައި ހުލިވުން
އަލީ ހުޒާމް
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018، މާލެ: ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
އަލީ ހުޒާމް
ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫގެ ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެރޭޑް، މި ޕްރޭޑްގައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، ހިތަދޫ ސްކޫލް އަދި ފޭދޫ ސްކޫލުން ކެޑޭޓުންނާއި ބޭންޑު ބައިވެރިވި، …
ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ސްކޫލްތަކުގެ ޕެރޭޑް
އަލީ ހުޒާމް
ގއ. ވިލިނގިލި (8 އޮގަސްޓު 2018) – ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުވަދުއަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަގު ހެދުމާއު، …
ރައީސް ޔާމީން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
ޖުލައި 28: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތް
އަލީ ހުޒާމް
މޮސްކޯ، ރަޝިޔާ: ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް 20 އަހަރަށްފަހު ފްރާންސުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިމެޗުން އެޓީމު މޮޅުވީ 4-2 އިންނެވެ. ފޮޓޯ: ފީފާ.ކޮމް
2018 ވޯލްޑުކަޕް ފައިނަލް މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
14 ޖުލައި 2018- ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދޫއަށް ވަޑައިގަތުން. މިއީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިން …
އިއްތިހާދުގެ ކެންޑުޑޭޓު އިބޫ އަދި ފައިސަލް ހުޅުމީދޫއަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ (13 ޖުލައި) – އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ކެމްޕެއިން ޓީމް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު …
އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ (ޖުލައި 12) – ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ތިނެއްގެ ކޯސް ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: ޒާހިލް/އައްޑޫލައިވް
ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓު ކޯސް ނިންމުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް/ސ. ހިތަދޫ: އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ދެވަނަ "އައްޑޫ މެރަތަން" ފޯރި އާއި ޖޯޝާއި އެކު ރަން ވަނަ ތަކާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.
އައްޑޫ މެރަތަން 2018
އަލީ ހުޒާމް
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަލްޓްރާ މެރެތަނާ މައިކަލް ވޯޑިއަން އައްޑޫގެ ދުވާ އެކަޑަމީގެ ކުދިންނާއި ބައްދަލުކޮށް، އޭނާގެ ތަޖްރިބާ ހިއްސާ ކޮށް ދުވުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި …
މެރަތަނާ ވޯޑިއަން އައްޑޫގެ ދުވާ ކުދިންނާއި ބައްދަލު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް