Last Updated: June 23, 16:33
Wednesday, June 23, 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 54 އަހަރުފުރޭ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި، ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ …
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތް
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (23 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު، …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (21 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލެޓްވިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު: ލެޓްވިއާ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތް ފެށުން
އަމީރާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަތީ ޡާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ …
ޓޮޕް އެެޗީވާސް އެވޯޑު ހަފްލާ
އަލީ ހުޒާމް
ސްކޫލްތަކުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ، މި ހަފްލާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އައްޑޫގެ މޭޔަރ …
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
8 ޖޫން 2019: އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ދެދުވަހުގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު، މޯދީގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްްޖެ އާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދު 6 …
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އަލީ ހުޒާމް
18 މާރިޗު 2019- އައްޑޫ ސިޓީގައި ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ލޮޓަސް ވެންޗާ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި …
އައްޑޫގެ ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓް ގާއިމް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަލީ ހުޒާމް
15 މާރިޗު 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ހުސެއިން ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ
ހުސެއިން ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
10 މާޗު 2019- އެއިމްސް ހެލްތު ކެއާ އާޢި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އައްޑޫއަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދްމަތް ތައާރަފް ކުރުން، މި ހިދްމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ …
އެއިމްސްއިން އައްޑޫއަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދްމަތް ތައާރަފް ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗުގައި ހަބޭސް އާއި ސްކެވެންޖާސް ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ ސްކެވެންޖާސްއިން، ފޮޓޯ: ޝަރަފް/ …
މައިލޯ ސްޓްރީޓު ސޮކާ ފައިނަލް މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
30 ޑިސެމްބަރ 2018: ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ހާއްސަ …
ކީޕަރު އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
12 ޑިސެމްބަރ 2018: ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް …
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
އަލީ ހުޒާމް
11 ޑިސެމްބަރ 2018: ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ …
ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
އަލީ ހުޒާމް
10 ޑިސެމްބަރ 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އއ. އުކުޅަހަށް އަދި އއ. ފެރިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ދެ …
ރައީސް ސޯލިހު އއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އަލީ ހުޒާމް
07 ޑިސެމްބަރ 2018: އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްްވުމަށް ހެލުތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: ފޮޓޯ: …
ހެލުތު މިނިސްޓަރ އަމީން އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް