Last Updated: August 23, 11:33
Friday, August 23, 2019
ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާ ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްގައި …
ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހަދާނެ: ޝަހީމް
އަހުމަދު ޝާން
އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭގޮތުން ކުފުރުވާ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ …
ކުފުރުވާ ފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކަން ޔާމީނަށް ގޮވާލައިފި
ހަސަން އަޝްރަފް
އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ލާދީނީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ކޮންމެ މީހަކު ކުރި ކަމެއް ވިޔަސް ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ …
"ލާދީނީ ކަމެއް ވާނީ ހަމަ ލާދީނީ ކަމަކަށް"
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން މިއަދު ހާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ހަވީރު 16:15 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މީޑިއާ ތަކުން މައުލޫމާތު ފަތުރާ ގޮތުގައި މިއީ …
ޢިލްމުވެރިންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އޯގަސްޓް، 31، 2014 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު އައްޑޫގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ …
އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ވަގުފު ބިނާ ކޮބާ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސައުދި އަރަބިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް …
ސައުދީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ އަށް
އަލީ ހުޒާމް
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދަށް ދީނީ ތަގުރީރު ދެއްވުމަށް ދީފައިވާ ލައިސެންސު ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، އޭނާއަށް އަލުން އެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ޝެއިޚް …
ޒައިދަށް ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ "އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439" މިރޭ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިގި އެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ …
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިރޭ ފަށަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )(ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ޑީޖޭއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްްގައި …
ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ބެލުން މިރޭ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާފައިވާ އިރު، އައްޑޫގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައި ގަންނަ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫގައި ފިތުރު …
ފިތުރު ޒަކާތް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް މިއޮތީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މި އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މާދަމާ ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ …
ފިތުރު ޒަކާތް ބަހަން މާދަމާ ފަށަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ޓީވީއެމުން ގެނެސް ދިން ޤުރުއާން މުބާރާތް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ޖޫނިއާގެ ފަޙްރުވެރި އެއް ވަނަ އަލްޙާފިޒް ނާދިހް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި …
"އެންމެ އަލި ގަދަ ތަރި" ޖޫނިއާއަކީ ނާދިހް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފިތުރު އީދު ނަމާދފުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މި ފަހަރު ވެސް ހިތަދޫގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި ޖަމާއަތް އޮންނާނީ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމަށް ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާ …
ހިތަދޫ ބޮޑު ޖަމާއަތް ސްޓޭޑިއަމްގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މި ފަހަރު ވެސް ފޭދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބޮޑު ޖަމާއަތް ފޭދޫގައި އިންތިޒާމު ކުރާ …
ފޭދޫގައި އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް އޮންނާނެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް އިރެއްގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ޢަސާސެއް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނޯންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާދު …
މި ސަރުކާރަކުން ދީނަށް ފުރައްސާރައެއް ނުކުރޭ: ޒިޔާދު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސުވާލު: ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތްތަކެއް؟ ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ނުވަތަ ހަތަރު ރަކުޢަތުން ހަތަރު ރަކުޢަތުން ސަލާންދެމުންނެވެ. ابْنِ عُمَرَ رضي …
ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޟު އަބްދުއް ލަޠީފް