Last Updated: March 30, 15:55
Thursday, March 30, 2023
ނަބީއްޔާގެ ސީރަތުން ތަރުބަވީ ހަޔާތަށް އެތައް ބަދަލެއް ގެނުވާނެ ކަަމަށް ޑރ. އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. ޒާހިރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގެ ހޯލުގައި މިރޭ …
ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުން ތަރުބަވީ ހަޔާތަށް ބަދަލު ގެނުވާ
މޫސާ މަތުލޫބް
މިސަރުކާރުގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިންނަކީ ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިއަލިޓީ ޝޯއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ …
ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހިތަދޫގައި 1،500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި …
އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބިނާކުރި މިސްކިތް، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް މި މިސްކިތް ނައިބް …
ހިތަދޫގައި އާ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރަމަޟާން މަހު ރަނގަޅު ކަންތައް ކުރާ ފަދައިން ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ޙަޔާތުގައި ބާކީ ދުވަސްތައް ރަނގަޅުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު …
ރަނގަޅު ކަންކަމުގައި ދެމިތިބޭ، ހަޔާތް ރަނގަޅު ވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ އިހްޔާ ފޯރަމުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫއަށް …
ނައިބު ރައީސް މާދަމާ އައްޑު އަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރޯދަ މަހާ މިއަދު ކުރިމަތިލި އިރު ނިކަމެތިންގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް، ހެޔޮ ގޮތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު …
ރޯދަ މަހު ހެޔޮ ގޮތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހޭ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަޅާ ހެދުމެއްގެ ސަބަބުން އިލްމު އުނގެނެން ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަނާރާ ނައީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަކުނުނު ދާއިރާގެ …
މޫނު ބުރުގާ އެޅިޔަސް ތައުލީމުގެ ހައްގު ލިބެން ވާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރޯދަ މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ އިހްޔާ ފޯރަމް މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރު …
އިހުޔާ ޕްރޮގްރާމް މާދަމާ ރޭ، އައްޑޫގައި ހުކުރު ދުވަހު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލަން މުސްލިމް ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ރޯދަ މަސް މާދަމާ ފެށޭއިރު ޕްރިމިއާ ލީގު މިވަގުތު …
މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލަން ފުރުސަތު ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރަން މިރޭ …
ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އިސްލާމީ …
ހަނދު ސާބިތު ކުރުން މިރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެންމެ …
ބުރާސްފަތިން ފެށިގެން ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ހޯދަން އަލުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. …
ހައްޖު ދަތުރަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން 11 ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 11 ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މީގެ …
ހައްޖަށް ގެންދަން 11 ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަރަކާތްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި "ރަމަޟާމް މަރުހަބާ" ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. …
"މަރުހަބާ ރަމަޟާން" ބުރާސްފަތީގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު