Last Updated: February 28, 20:30
Wednesday, February 28, 2024
ރާއްޖޭގެ ހުކުރު ހުތުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު …
ޙުތުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ގައުމީ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އަހަރަކު 700 އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު …
އަހަރަކު 700 އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު އެސްއެސް ޓީވީން އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އައްޑޫން ވެސް ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތަކީ އެ …
އިސްރަށްވެހިންނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ފޭދޫ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފޭދޫ ސްކޫލާ ގުޅިގެން އަވަށު އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށް "ފޭދޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2024" …
ފޭދޫގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދުގެ ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް އިސްލާމީ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު …
އިސްލާމީ ދާއިރާގެ ވައުދުތަކަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކޮށް، ނަމާދުކުރާ ޒުވާނުން ގިނަވަމުން އަންނަ ކަމަށް އަލީ ރަމީޒު ބުނެފި އެވެ. ދީނީ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ރަށްރަށަށް …
ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުން އެބަ ގިނަވޭ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޞަދަޤާތުގެ ފައިސާ ނަގާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ސަދަގާތުން އެތެރޭގެ ކަންކަމަށް ވެސް ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އިސްލާމް ދީނުގެ ތަނބު ކަމަށްވާ ނަމާދަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ ޖީލެއް ބިނާކުރަން ގއ. ދާންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ނަމާދުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން އެ ރަށު ކައުންސިލުން …
ދާންދޫގެ ދެވަނަ "ނަމާދު ޕްރޮގްރާމް" އަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިދިޔަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތަށް ލިބުނު އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ދަށްވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ) އިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް …
މިދިޔަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތް މަދު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަންނަ މަހު ބާއްވަން އޮތް ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި އެެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ މުބާރާތް ފަސްކުރަން ނިންމީ، ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް …
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހިނގާ ދާހިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން ޖިހާދަށް ދިޔުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ. ފަތުވާ މަޖިލީހުން މިއަދު …
ދާހިލީ ހަނގުރާމަތަކަށް ދިއުން ހުއްދައެއް ނޫން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި 3 މިސްކިތެއް އެޅުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު …
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ 3 މިސްކިތެއް އަޅަން ހުށަހަޅައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރޯދައަށް ވަގުތީ މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އާބަންކޯ އިން ބުނީ ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި …
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސިހުރުވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ނުހޯދަން ފިގުހު އެކަޑަމީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެތަނުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ސިހުރު ހެދުމަށް …
ސިހުރުވެރިންގެ އެހީ ނުހޯދަން އިލްތިމާސްކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ …
ޖަލްސާތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އާ އެކީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އިސްލާމިކް …
ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ ނިޒާމަށް އޯއައިސީން އެހީ ވަނީ
އައިސީ