Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދީނީ މައްސަލަތައް ބޮޑުވަމުންދާ އިރު ދީނީ ކަންކަމުގައި ރަސްމީ ފަތުވާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފަތުވާއާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް ޕެރެލައިޒްކޮށްފައި އޮތުން އޮތުން …
ފަތުވާ ކައުންސިލް އޮތީ ޕެރެލައިޒްކޮށްފައި: ޝަހީމް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިލްމުވެރިންގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިޔާޒު މިހެން …
އިލްމުވެރިންގެ ބާރު ކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: އިޔާޒް
ހަސަން ރަޝީދު
ޢަލްމާނީ ސެކިއުލާ ފިކުރަކީ ހަމައެކަނި ފޮތެއްގައި ލިޔެވިފައިވާ ފިކުރެއް ނޫނެވެ. އެއީ، އެ ފިކުރެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެން އަންނަ ކަންކަމަކީ ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ތަންފީޛު ވެސް ކުރާ …
ސެކިއުލަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އަށް!
އައްޑޫ ލައިވް
ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް އޮންނަ ލޯބި ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިއަދު …
ދީނަށް އޮންނަ ލޯބި ސިޔާސީ މަގުސަދަކަށް ބޭނުން އެބަކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހެނދުނު ބޭއްވި ޔޯގާ އިވެންޓަށް ބަޔަކު ހުރަސް އަޅައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި …
ޔޯގާ އިވެންޓަށް ހުރަސް، ހަ މީހަކު ހައްޔަރަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މުޅި އަހަރުގެ ބާރަ މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން އެއްވެސް އަތޮޅެއް ބާކީ ނުކޮށް، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދީނީ އެކި ޕްރޮގުރާމުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް އެދިވަޑައިގެންފި …
މުޅި އަހަރު ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން އެދިވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާދަމާ ފާހަގަކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޯގާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިންގަން އުޅޭ ޔޯގާ ހަރަކާތަކީ ހިންދޫންގެ ކަލާނގެއެއް ޕްރޮމޯޓްކުރަން …
ޔޯގާ އިވެންޓްގައި ބައިވެރި ނުވާން ގޮވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފުރަތަމަ މިސްކިތް އަދި އެ ތަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނޮވިލޯން އަޅައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ނިިންމައިލުމަށް ފަހު، …
ކައުންސިލުން މިސްކިތުގައި ނޮވިލޯން އަޅައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ތ. ދިޔަމިގިލީގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަދި …
ދިޔަމިގިލީގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބިދޭސީންތަކެއް ދިރިއުޅެން ބައިތިއްބާފައިވަނީ މިހާރު މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގައި ނޫން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ފ.ދަރަނބޫދޫ މިސްކިތެއްގައި ބީދޭސީންތަކެއް "ދިރިއުޅެމުން" އަންނަ …
ބިދޭސީން ތިބި އިމާރާތަކީ މިހާރު މިސްކިތެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ހައްޖު މިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަސް ބޭފުޅެކެވެ. …
ދިވެހި ހައްޖު މިޝަން ފުރައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ލަވަކިޔުމާއި މިއުޒިކް ކުޅުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހަރާންކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ހަރާމްވާނީ ހަމައެކަނި މާތް ﷲ ހަރާމްކުރެއްވި …
މިއުޒިކް އޭގެ ޒާތުގައި ހަރާމެއް ނޫން: މައުމޫން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންސާނަކަށް ދުނިޔެ މަތީގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތް ކަން ކަށަވަރެވެ. އެއީ އޭނަގެ އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބާއި ފަލާޙު ވެސް ގުޅިފައިވާ ނިޢުމަތެވެ. އޭނައަށް …
ތައުހީދުގެ އަގީދާ އަށް ރައްކައުތެރިވުން!
އައްޑޫ ލައިވް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބު ކުޑަ ކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލު …
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބު ކުޑަކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ. ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޝަހީމަށް …
ޝަހީމަށް މަދީނާ ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ "ދަރުސް ޕޯޓަލް" ރަސްމީކޮށް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އެވެ. "ދަރުސް ޕޯޓަލް" …
"ދަރުސް ޕޯޓަލް" ލޯންޗްކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު