Last Updated: January 28, 15:28
Friday, January 28, 2022
1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަސް މުސްލިމުންނާއި ބައްދަލުކުރީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަނދިރި ވިލާގަނޑުން މުޅި ދުނިޔެ ބަނަކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ މި ނާޒުކު ވަޤުތުގައި ގިނަ ޢާއިލާތަށް އެވަނީ …
މިއީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ރަމަޟާންމަހަކަށް ހެދިދާނެ…!
ސުވާލު: ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތްތަކެއް؟   ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ނުވަތަ ހަތަރު ރަކުޢަތުން ހަތަރު ރަކުޢަތުން ސަލާންދެމުންނެވެ. ابْنِ عُمَرَ …
ދަމު ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޟު އަބްދުއް ލަޠީފް
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި، މާތްﷲ ގެ ރަހުމަތުން ނާއުއްމީދު ނުވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޮނާ ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ …
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ފިޔަވަޅު އަޅާ، މާތްﷲ ގެ ރަހުމަތުން ނާއުއްމީދު ނުވާތި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަކުދިންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ބައެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދީންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި އަދި ޖިންސީ …
ކުޑަކުދިންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ބައެއް: ހުތުބާ
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއިލް މުފްތީ މެންކު ދަރުސް ދެއްވުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މެންކު އާއި އެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު …
ދަރުސް ދެއްވުމަށް މެންކު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި
އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން މިހާރު ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ ޕޯސްޓް މޮޑްނިސްޓް ދުވަސްވަރުއެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުން ބަޔާންކުރާނަމަ މިއީ ދުނިޔެ ޒަމާނީވުމުގެ ފަހުގެ ދައުރެވެ. މިއީ އިންސާނީ ތާރީޚުގައި އޭނާގެ …
ރަސޫލާއަށް މާތްކޮށްހިތުން
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުން ތައުބާވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. "ގިޔާމަތް ދުވަހާއި މެދު ޣާފިލުނުވާށެވެ" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ …
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ފާފަތަކުން ތައުބާވޭ: ހުތުބާ
ހަސަން ރަޝީދު
“ދަ ލެގަސީ” ގެނަމުގައި ބާއްވާ އިވެންޓްގައި ތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީގެ ދަރުހެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު …
ޝައިޚް މަކާރިޘީގެ ދަރުހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ގައުމުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މިއަދުގެ ޢީދު ޙުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. ފިތުރު ޢީދުގެ ޙުތުބާގައި ގައުމެއްގެ އަމަން އަމާންކަމަކީ މާތްﷲ އެ ގައުމަކަށް …
ގައުމުގެ މަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓައި ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުމަށް ޙުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ލައިލަތުލް ޤަދްރި ވިލޭރެއަކީ ވަރަށް މާތް ރެއެކެވެ. އެ ރެއާއި ބެހޭގޮތުން މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ …
ލައިލަތުލްޤަދްރި ވިލޭރޭގެ މާތްކަން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ތަޢާރަފެއް: ތަރާވީޙް، ތަހައްޖުދު، ޤިޔާމުއްލައިލް ގެ ތަފާތެއް އެބަހުރިތަ؟ ރޭގަނޑު ޢިޝާނަމާދު ފަހުން އަދި ފަތިސް ނަމާދު ކުރިން ކުރާ ނަމާދުތަކަށް "ތަހައްޖުދު" އަދި "ޤިޔާމުއްލައިލި" އޭ …
ތަރާވީހް ނަމާދަކީ ކޮބާ؟
އައްޑޫ ލައިވް
މާތް ވެގެންވާ ރަމަޟާން މަހަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި 2 ބިލިއަނެއްހާ މުސްލިމުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު މިފަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަށް ރަޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން …
ރަޝިޔާ މުސްލިމުން 20 ގަޑިއިރު ރޯދައަށް ތިބޭނެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިސް ނަގައިގެން، ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތައް ރީތިކުރުމާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން "ދަރުމަ ކަމާކެމި" ނަމުގައި …
މިސްކިތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވިލިމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް، ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ވިލިމާލޭގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި …
ވިލިމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، ޝެއިޚް އިދުރީސް ހުސެއިންގެ ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް މިމަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހިތަދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިމަހުގެ ތިނެއް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން …
ޝެއިޚް އިދުރީސްގެ ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގައި …
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު