Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އުފެއްދުންތެރި މުސްލިކަމަށް ވާން ބޭނުންނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފެށުމަށް މުފްތީ މެންކް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫގައި ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގައި އުފެއްދުންތެރި …
އުފެއްދުންތެރިވާން ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފަށާ
ހަސަން ރަޝީދު
މިރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އޮންނަ މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުހަށް އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން ވެސް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަސާފައިވާ ކަަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި …
ދަރުހަށް ހިތަދު އަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
މިރޭ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުހަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މެންކް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް އައްޑޫން …
މުފްތީ މެންކް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މުފްތީ މެންކް މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި، އިސްލާމްކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން، …
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ، އޯގާތެރިވޭ: މެންކް
ހަސަން ރަޝީދު
މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ދަރުހަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް އެ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ. ޒިމްބާބުވޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ …
މުފްތީ މެންކަށް ފުވައްމުލަކުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، މުފްތީ މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ އަައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި …
މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި
މޫސާ މަތުލޫބް
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ސިޓީގައި ދަރުސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 8:45 ގައި …
މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު މީހަކީ އުފާވެރި މީހެއް ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގެރޭ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި "ޑިޕްރެޝަން، އެންޒައިޓީ …
ޤުރުއާނާ ގުޅުން ރަނގަޅު މީހަކީ އުފާވެރި މީހެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރި ކަމަކީ އަޅާ ﷲ އަށް އީމާންވެ الله سبحانه وتعالى އެންގެވި ގޮތް އިޚްތިޔާރުކޮށް އެކަލާނގެ ނަހީކުރެއްވި ކަންކަމާ ދުރުހެރިވުމުން، الله سبحانه وتعالى …
ބާއްޖަވެރިކަން މާއްދީއްޔަތުން ޙާސިލެއް ނުވާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދަރުސް ޓުއާއެއްގައި އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މުފްތީ މެންކްގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް މިރޭ މާލޭގައި ބާއްވަން ތައްޔާރީތައްވެއްޖެ އެވެ. މި ދަރުސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ …
މުފްތީ މެންކްގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް މިރޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އިރު މި ގައުމު ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެއްގައި އަބަދު ވެސް ލަހައްޓަވާނެ ކަމަށް ދުއާކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް …
ރާއްޖެ އަބަދު މުސްލިމު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ލަހައްޓަވާށި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި މަހު ރާއްޖޭގައި ދަރުސް ޓުއާއެއް ބާއްވާ ޒިންބާބުވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ދަރުސްތައް ދެއްވާނެ މައުޟޫ އަކީ "ޑިޕްރެޝަން، އެންޒައިޓީ އެންޑް ސްޓްރެސް" …
މެންކްގެ ދަރުސް ނަފުސާނީ އުނދަގޫތަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޅ. ކުރެންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ އެ ރަށުގައި މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ …
ކުރެންދޫ އާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއީލް މެންކްގެ ދަރުހެއް މި މަހު 30 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ …
މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސް 30 ގައި އައްޑޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ނަމާދަކީ ހުރިހާ ހެޔޮކަމެއްގެ ތަޅުދަނޑި ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ "ނަމާދަކީ ދީނުގެ ތަނބު" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށެވެ. …
ނަމާދަކީ ހުރިހާ ހެޔޮކަމެއްގެ ތަޅުދަނޑި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ތަރުޖަމާގައި ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އާދަމް ނިޝާން …
ޤުރުއާންގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު