Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ލާދީނީ މިޝަނަރީތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެފަދަ ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޝެއިޚް …
އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް، އެފަދަ ޚަބަރުތައް ނުފަތުރުއްވާ: އިލްޔާސް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ނަމާދާއިގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެންވެސް ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި އެޖަމިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ “ޞަލާތީ – …
ނަމާދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 ގެ އާންމުކޮށްފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި، އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތްކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އަނީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އިސްލާމްދީނާއި …
ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯގަ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް: އަނީލް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަބޫ އުސާމާ އަލް ޒަހަބީގެ ދަރުހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އާއި ރަބީއުލް …
ޝެއިޚް އަބޫ އުސާމާގެ ދަރުހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ނަގަން އެންގި ބުދުތައް އަދިވެސް ނުނަގާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް …
ނަގަން އެންގި ބުދުތައް އަދިވެސް ނުނަގާ: އިޔާޒް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާ ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްގައި …
ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހަދާނެ: ޝަހީމް
އަހުމަދު ޝާން
އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭގޮތުން ކުފުރުވާ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ …
ކުފުރުވާ ފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކަން ޔާމީނަށް ގޮވާލައިފި
ހަސަން އަޝްރަފް
އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ލާދީނީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ކޮންމެ މީހަކު ކުރި ކަމެއް ވިޔަސް ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ …
"ލާދީނީ ކަމެއް ވާނީ ހަމަ ލާދީނީ ކަމަކަށް"
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން މިއަދު ހާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ހަވީރު 16:15 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މީޑިއާ ތަކުން މައުލޫމާތު ފަތުރާ ގޮތުގައި މިއީ …
ޢިލްމުވެރިންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އޯގަސްޓް، 31، 2014 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު އައްޑޫގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ …
އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ވަގުފު ބިނާ ކޮބާ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސައުދި އަރަބިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް …
ސައުދީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ އަށް
އަލީ ހުޒާމް
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދަށް ދީނީ ތަގުރީރު ދެއްވުމަށް ދީފައިވާ ލައިސެންސު ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، އޭނާއަށް އަލުން އެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ޝެއިޚް …
ޒައިދަށް ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ "އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439" މިރޭ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިގި އެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ …
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިރޭ ފަށަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )(ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ޑީޖޭއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްްގައި …
ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ބެލުން މިރޭ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާފައިވާ އިރު، އައްޑޫގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައި ގަންނަ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫގައި ފިތުރު …
ފިތުރު ޒަކާތް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް މިއޮތީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މި އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މާދަމާ ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ …
ފިތުރު ޒަކާތް ބަހަން މާދަމާ ފަށަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ