Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
ދަރިވަރުންނަށް އަރަބި ބަސް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓުން ފަށައިފި އެވެ. ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ 7-16 އަހަރާ …
ދަރިވަރުންނަށް އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޘްތައް ފެންނަ ބޯޑުތަކުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ، ގަތަރު ފުރާލައިފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް މި މަހު 20 …
ރަސޫލާގެ ހަދީޘް ބޯޑުތަކުން ގަތަރު ފުރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަމިއްލަ ދެ ކުންފުންޏަކުން ދެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް މިއަދު އެ ކުންފުނިތަކާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެ ދެ ކުންފުންޏަކީ ސަން ފްރޮންޓާއި …
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިސްރުގައި ހިންގާ އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވާން އިމާމުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ …
މިސްރުގެ ކޯހަކަށް އިމާމުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިހާރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ ސީދާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ނައްތައިލަން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ …
މިނިސްޓްރީން އުޅެނީ އަރަބިއްޔާ ހަލާކުކޮށްލަން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީ 8 ވަނަ ޕީސް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑް …
ޕީސް ފޯރަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ދުބާއީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒަކާތު ފަންޑުން "ޒަކާތު ނަފާ" ގެ ނަމުގައި އެހީގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައި އޭގެ ދަށުން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ އާއިލާތަކަށް 150،000ރ. ހަރަދު ކުރެވޭ ގޮތަށް …
ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ވަރިކުރުމަކީ ނުބައި އާދައެއް ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި އޮތް މި …
ކުދިކުދި ކަންތައްތަކާ ވަރިކުރުމަކީ ނުބައި އާދައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒިމްބާބުވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ ފަހު ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވައި، ދަރުސް ޓުއާ …
މެންކްގެ ދަރުސް ނިންމާލާނީ މިރޭ ހުޅުމާލޭން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުފެއްދުންތެރި މުސްލިކަމަށް ވާން ބޭނުންނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފެށުމަށް މުފްތީ މެންކް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫގައި ރޭ ބޭއްވި ދަރުސްގައި އުފެއްދުންތެރި …
އުފެއްދުންތެރިވާން ފަތިސް ނަމާދުން ދުވަސް ފަށާ
ހަސަން ރަޝީދު
މިރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އޮންނަ މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުހަށް އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން ވެސް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަސާފައިވާ ކަަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި …
ދަރުހަށް ހިތަދު އަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
މިރޭ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުހަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މެންކް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް އައްޑޫން …
މުފްތީ މެންކް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ ބައެއްކަމުގައިވުމަށް މުފްތީ މެންކް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މުފްތީ މެންކް މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި، އިސްލާމްކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން، …
އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ، އޯގާތެރިވޭ: މެންކް
ހަސަން ރަޝީދު
މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ދަރުހަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް އެ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ. ޒިމްބާބުވޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ …
މުފްތީ މެންކަށް ފުވައްމުލަކުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، މުފްތީ މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ އަައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި …
މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި
މޫސާ މަތުލޫބް
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ސިޓީގައި ދަރުސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 8:45 ގައި …
މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން