Last Updated: August 23, 15:10
Friday, August 23, 2019
އައްޑޫ އާއި ހުވަދޫ އާއި ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެކު …
ގަމުން ހުވަދޫއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރު ފެށުމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ދިރާސާ ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، ވިއްކަން ކަނޑައެޅި 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާގެ ތެރެއިން 20،000 ހިއްސާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަނެފިއެވެ. އީކުއޭޓަރ …
އެމްއައިބީއިން 20،000 ހިއްސާ އައްޑޫ ކައުންސިލުން ގަނެފި
ރ. އަލިފުށީގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، …
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް އަލިފުށްޓައް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކުން މިއަދު ވަނީ މި އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިދްރީސް ކާޕެންޓްރީއާ …
ފޭދޫގައި އެމްއައިބީގެ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ސްކޫލް ހިންގާ ސިލްވާ ސޭންޑުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ސާވިސް ޗާޖު ދިނުމުގައި ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިން ތަފާތު ކުރި މައްސަލަ …
ސިލްވާ ސޭންޑުން ސާވިސް ޗާޖު ދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ
ދިވެހިންގެ ޑިޖިޓައިލް ލައިފްސްޓައިލަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އުރީދޫން ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުރީދޫ އަށް 14 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި …
ދިވެހިންގެ ޑިޖިޓަލް ލައިފްސްޓައިލަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫއަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 491 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަގައި ލިބުނު އަދަދަކީ …
އުރީދޫއަށް 491 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިއޭއެސް އިން މިއަދު ބުނީ …
މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330 ގެ ދެ ބޯޓު ގެންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު ދެއްވީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަން ސައީދާ އުމަރު …
ޝަރީފު މަޖްލީހުގައި ދެއްވީ ތެދު މައުލޫމާތު: ބޭންކު ޗެއާޕާސަން
އަލީ ހުޒާމް
މޯލްޑިވިއަން އިން ހދ. ހަނިމާދުއާއި ކޮޗިންއާއި ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ ކޮޗިން/ ހަނިމާދޫ ދަތުރުތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު …
ހަނިމާދޫ އާއި ކޮޗިން އާއި ދެމެދު މޯލްޑިވިއަންއިން ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ގައުމީ ބޭންކް، ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ސާފު ފައިދާއިން 129.17 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިރޭ ހޮޓެލްޖެން ގައި …
ބީއެމްއެލްއިން ހިއްސާދާރުންނަށް 129 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ޓިމް މިހެން …
މިދިޔަ އަހަރަކީ ބީއެމްއެލް އަށް ފަހުރުވެރި އަހަރެއް: ސީއީއޯ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިނުން ޖަޕާންގެ ޓޯކިއޯ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަޕާންގެ ނަރީތާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ވެލޭނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް …
ސްރީލަންކަން އިން ރާއްޖެއާ ޓޯކިއޯ އާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާކެޓު ކަމަށްވާ ތައިލެންޑުގެ ބާޒާރުގައި ރޯމަސް ގަންނަ އަގު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނި …
ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ތައިލެންޑުގައި މަހުގެ އަގު މަތިވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައި އެ ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއްޖެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ދިރާގުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ …
ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
ބ.ތުޅާދޫ އަދި ލ.މާވަށުގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި …
ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫ އާއި މާވަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު