Last Updated: June 1, 18:43
Monday, June 1, 2020
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަސަން ސާޖިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ …
އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެެމްއެލް) ތައާރަފުކުރި "ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ސްކީމް" މިހާތަނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ …
ބީއެމްއެލް ކޮވިޑް ސްކީމުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީ ވުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކަސްޓަމަރުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުޅާކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ …
ތާޒާ ފެން ކޭސް އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ލިބޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލް ދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަކަމެއް …
ބިލު ދެއްކުމުގައި އުރީދޫ އިން ހާއްސަ އެހީތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހެއް މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 5 ގައި މާލެއިން ފެނުމާއި އެކު، ދެން އިވުނީ ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބަންދެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް ދެދުވަހުގެ …
ފަސޭހަ އޯޑަރު – ގޭގައި ތިބެ އޯޑަރުކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 12 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ …
މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 12 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިހާތަނަށް ބޭންކުން އިވެލުއޭޓް …
ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 665.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހަރަދު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް …
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން 665.4 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 37،000 ބަސްތާ ކާޑު ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ނޭޝަނަލް …
37،000 ބަސްތާ ކާޑު އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭންކުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ލިބޭނީ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް …
ބޭންކުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ލިބޭނީ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު
ހަސަން ރަޝީދު
އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ވެސް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ތައާރަފްކުރި ހުރިހާ އޮފާތަކެއް ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. …
އުރީދޫއިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ އޮފާ ތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި، ބުދަ ދުވަހު ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހުޅުވާނެކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. ބޭންކުން ބުނީ އަންނަ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު ބޭންކުގެ …
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާއި، ބުދަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭ އަދަދު 500،000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ބުނެފިއެވެ. …
އޭޓީއެމް ތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ އަދަދު އިތުރު ކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫގެ އާއްމު ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި …
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދްމަތްދޭ ގޮތް ރަނގަޅު: ކައުންސިލް
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފިޔާ، އަލުވި، އަދި ބިސް މާދަމާއިން ފެށިގެން ގޭގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެކަމަށް ހިތަދޫ އެސްޓިއޯ ފިހާރައިން ބުނެފިއެވެ. އެސްޓިއޯ ހިތަދޫ ފިހާރައިން ބުނީ …
އެސްޓިއޯ ހިތަދޫ ފިހާރައިން ފިޔާ، އަލުވި، އަދި ބިސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ
މާދަމާ ހަވީރު 5 ގެ ފަހުން އައްޑޫގައި އާއްމު ވިޔަފާރި ކުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
މާދަމާ ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގައި އާއްމު ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާ!
އަލީ ހުޒާމް