Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
ކުރިން ވެސް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ދަތިކުރަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ސަކާރުން …
ވާވޭ އަށް އެމެރިކާ އިން އިތުރު ފިއްތުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.4 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. މި މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަހުގެ 23 ވަނަ …
މިހާތަނަށް 1.4 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ވެސް ފުޅާކޮށް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުން އަންނަ އއ. އުކުޅަހުގައި 250 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ ހޮޓާ އަޅަން …
އުކުޅަހަށް 250 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް މަޓާޓޯ އިން ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯޔީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް …
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަކުން ބުކިން ކެންސަލެއް ނުވާނެ: ޓީމް
މޫސާ މަތުލޫބް
އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް، އެދުމުގެ ފުރުސަތު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި …
އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ނިންމައިފިއެވެ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން …
ހުޅުމާލޭގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫގެ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އާއި ކެނަރީފް ރިސޯޓް ހުއްޓެން ދިމާވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެތަންތަނުގެ ކުލި ބޮޑުކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ޝަންގްރިއްލާ އާއި ކެނަރީފް ހުއްޓުން ގުޅުވީ ރިސޯޓް ކުއްޔާ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަލަށް ތައާރަފުކުރި ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާނާ އެކީ ޗާޕްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ 50ރ. ގެ އާ ނޫޓް އަންނަ މަހު ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރަން …
50ރ. ގެ އާ ނޫޓް އަންނަ މަހު ބޭނުން ކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 29 …
ގަން އެއާޕޯޓުން އޯޕަން ޑޭއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހުޅުމާލޭގައި އުމުރުން ދޮށީ ފަރާތްތަކަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެޗްޑީސީ އަދި ރިދަމް ފިޓްނަސް ގްރޫޕުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި …
ހުޅުމާލޭގައި ހިލޭ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުޅުމާލޭގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން ނިންމައިފިއެވެ. ޕްރައިވެޓް ބީޗެއްގެ ގޮތުގައި، ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީ …
ހުޅުމާލޭގައި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޕްރޮސެސްކުރާނީ 50،000 ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި …
އޭޕްރީލުން ފެށިގެން 50،000ރ އިން މަތީގެ ޗެކްތައް ބަލައިނުގަންނާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތި މިނިސްޓްރީން 13 ލޯންޗް ގަންނަން ނިންމައި، ގަލްފް ކްރާފާޓާ އެކީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ 13 ލޯންޗް ގަންގަން ޖުމްލަ 31 މިލިއަން …
ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 13 ލޯންޗް ގަންނަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މުދަލާއި ޙިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމާއި އެކު، ވިޔަފާރި ތަކުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނެ ގޮތް މީރާއިން …
ޖީއެސްޓީ ބަދަލު ތަންފީޒުކުރަން މީރާގެ އިރުޝާދު ވިޔަފާރިތަކަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޕޭމަންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މާސްޓަރކާޑާއި އެކު މެމަރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ …
އެޗްޑީސީން މާސްޓަކާޑާ އެކީ އެއްބަސްވުމަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭދޫގައި ހަދާ ބީޗް ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ކައުންސިލުން ބަލައިފި އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ …
ފޭދޫ ޓޫރިސްޓް ބީޗް ސަރަހައްދު ބަލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު