Last Updated: October 1, 14:18
Sunday, October 1, 2023
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ …
މި އަހަރު މިހާތަނަށް 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުރީދޫން އައިފޯން 15 ގެ ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެތަނުގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ދުރާލައި މިއަދުން ފެށިގެން ފޯނަށް އޯޑަރު ނަގަން ފަށާފައިވާ …
އުރީދޫން އައިފޯން 15 ގެ ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކަރަންޓު ބިލު ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ގޮތް ހަދަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން އިވެންޓެއްގައި …
ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުނުވާ ގޮތް ހަދަން ފިޔަވަޅުތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އޮޅަމައްތާ އިކޯ ޕާކުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫ އޮޅަމައްތާ ޕާކު ތަރައްގީކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ވިއްކާ އީންޖީނު އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ނަގައިގެން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި …
އިންޖީނު އެމްއައިބީން ނެގުމުން ޑިސްކައުންޓެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އިފުރު އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ރިސޯޓަކީ 147 ވިލާގެ ތަނެކެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ …
އިފުރު ރިސޯޓް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހަދާފައިވާ "ސިޓީ ބާޒާރު" އިން ޖާގަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ކުއްޔަށް ޖާގަތައް …
ސިޓީ ބާޒާރުން ތިން ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ދެ ބޯޓް ގަންނަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެއާލައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް (އައިއޭސް) އިން ބުނީ …
މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރު ދެ ބޯޓް ގަންނަން ސޮއިކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
"އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު ބާއްވަން އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މުވާސަލަތީ …
އުރީދޫގެ ގޭމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން …
ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން ގިނަ އިނާމުތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް ހިންގަމުން ހިންގަމުން އަންނަ "ސޮނެވާ" ބްރޭންޑްގެ އާ ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ. މި ރިސޯޓަކީ …
ސޮނެވާ ސީކްރެޓް ޖެނުއަރީގައި ހުޅުވަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މާކެ ފެހި" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ނާސަރީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. އެތަން އިއްޔެ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރިޔާސީ …
ގަސް ވިއްކާ ނާސަރީއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރިސޯޓު ކުލި ޖޫރިމާނާ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށް ރޭޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ބަަދަލު ގެނަަސްފައިވަނީ، އޮޕަރޭޝަނަށް ނުގޮސް ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓުތަކުގެއެވެ. …
ރިސޯޓުތަކުގެ ޖޫރިމާނާ މާޢާފެއް ނުކުރޭ، ރޭޓު ބަދަލު ކުރީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންއަށް ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމް އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް …
ބީއެމްއެލް އިން ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް ތައާރަފުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގެ ޑައުން ޕޭމެންޓަށްވާ އަދަދުގެ 15 އިންސައްތަ ދެއްކުމުން އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މެދުފަންތީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމެންޓު …
ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމެންޓަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ދެމުންދާ ޙިދުމަތާއި ގުޅިގެން ހަޤީޤަތާއި ޙިލާފު ވާހަކަތައް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެކުންފުނިން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު …
ސްޓެލްކޯއާ ގުޅުވައި ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް
މޫސާ މަތުލޫބް