Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ނ. މާޅެންދޫގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ދުވާލާއި ރޭގަނޑުވެސް މަސްކަނޑަން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްކަނޑާ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. މި މަސްކަނޑާތަން ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ ސޮސައިޓީ ފޯރ …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި މާޅެންދޫގައި މަސްކަނޑާ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމް ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމްގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓް، ހޯމް ސްޓޭ މިއަދު ފަށާފައިވަނީ މ.ދިއްގަރުގަ އެވެ. އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތް …
ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލޯކަލް އުފެއްދުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ކޮމިއުނިޓީ އޮންލައިން ފިހާރައެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މި އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި …
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުން އޮންލައިން ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވަޢުދު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ޙަވާލުކުރެވިގެން ދިޔައިރު އޭގެ ތެރެއިން 70 …
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ މައި ޙިއްސާދާރަކަށް ފެނަކަ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަކީ ރޮމޭނިޔާ މީހެކެވެ. އެމީހާ …
ރާއްޖެ އަށް 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްއިން އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބުރޭންޑްތަކުގެ މުދާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޭޖެންޓުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު …
އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެޖެންޓަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ޝޯޓުލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޝްރޫއުއަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން …
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ބީމަލަށް ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން 10 ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާ ފަރާތަކީ ޕްރިޒަމް …
އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ މާލޭގައި ހުޅުވަނީ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ބީއެމްއެލް އާއި ޓީއެފްޖީގެ "ވައު ކިޑްސް" ގެ މި އަހަރުގެ ދުވުން މި މަހުގެ 25 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މިއިވެންޓް …
ބީއެމްއެލްގެ "ވާއު ކިޑްސް" ދުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހު
ހަސަން ރަޝީދު
އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ …
އުރީދޫގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ހުންނަ ޒޭސް އެވެނިއުގެ އަހަރު ނިންމާ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ކޮސްމެޓިކް ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޒޭސް …
ޒޭސް އެވެނިއު އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އެމްޓީސީސީ އަށް ބްރިޖު ވެސް އެޅޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ 41 ވަނަ …
އެމްޓީސީސީ އަށް ބްރިޖު ވެސް އެޅޭނެ: އާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ހުއްދަ ދީފިނަމަ މާލެ އާއި އައްޑޫއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓަރު އޭސް އޭވިއޭޝަން …
މާލެ އާއި އައްޑޫޫއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ސްރީލަންކަން ތައްޔާރު
ހަސަން ރަޝީދު
"ޕީކް ސީޒަން" ފެށުނީ އެވެ. ކްރިސްމަސް އަދި އައު އަހަރުގެ ޗުއްޓީއަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ރިސޯޓުތައް ފުލްވެއްޖެ …
ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތައް ފުލް، އައްޑޫގެ ރިސޯޓްތައް ބަންދު!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޕީސް ކޭބަލްއަށް އިންވެސްޓްކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރިކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޕީސް ކޭބަލް އަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް …
އުރީދޫން ސިންގަޕޫރާއި ކުޅުދުއްފުށި ގުޅާލާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން މުދާ އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އަދި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ހިސާބުތަކުން …
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓު އަދި އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު