Last Updated: June 25, 15:15
Tuesday, June 25, 2019
މާލެއިން ފުރައިގެން ކ. ކާށިދޫއަށް ދަތުރުކުރި އެސްޓިއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ތެޔޮ ބޯޓުގައި ހުރި ތެޔޮ އެހެން ބާޖަކަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ފިއުލް …
ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓުގައި ހުރި ތެޔޮ އެހެން ބާޖަކަށް ނަގަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ގަމުން އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން އަށް އެންމެ 154 ޑޮލަރަށް …
ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮޗިންއަށް އެންމެ 154 ޑޮލަރު!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިނޭންސިންގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ، ބިޒްނަސް …
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ފައިނޭންސިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަދި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ކޯޗެއާ އަލީ ޝިޔާމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ތިން ރިސޯޓެއްގެ ކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށް ރިސޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލް …
އަލީ ޝިޔާމްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ފަސްކޮށް އަނބުރާ ލައިސަންސް ދީފި
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ގަމުން ސްރީ ލަންކާއާއި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް އުދުހެމުން އަންނަ ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ހުޅުވާލި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. …
ސްރީލަންކަންގެ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ފްލައިމީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް …
ފްލައިމީން އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަމުންދާނީ 11 ރުފިޔާ 39 ލާރިއަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓާރެއް ވިއްކަމުންދާނީ …
އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރި ރިސޯޓުތަކަށް އަލުން ލައިސަންސް ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި …
ލައިސަންސް ބާތިލުކުރި ރިސޯޓުތަކަށް އަލުން ލައިސަންސް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދީބާޖާ އިންވެސްޓުމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށްބުނެ ސިވިލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތަކާއި މެދު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު …
ދީބާޖާއަށް ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތެއް ހުށަހަޅަން ދަޢުލަށް ދެ ހަފްތާ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫގައި ތިން ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި، …
އައްޑޫގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ޕީއާރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފިއެވެ. ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސްގެ ނަން މިހާރު ވަނީ "އޮރކާ މީޑިއާ ގުރޫޕް" ގެ ނަމަށް …
މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުން ކުރަން ހުންނަ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް 251 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރާ މާލީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މި …
ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް 251 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ސައުވީސް ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރަން ހުއްދަދޭ ސަރަހައްދުތައް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ސައުވީސް ގަނޑިއިރު …
އައްޑޫގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑްގެ ލިސްޓުގައި އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގައި މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކޮށް މިނެކިރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ "ބްރޭންޑް ފައިނޭންސް"ގައި މިއަހަރު …
އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ލިސްޓަށް އުރީދޫ
ހަސަން ރަޝީދު
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިންޑިޔާ އާއި ސްރީލަންކާ އަދި އެހެނިހެން މަންޒިލުތަކަށް އުދުހެމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި …
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސްރީލަންކަންގެ ދަތުރުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 1.31 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީއިން ބުނެފި އެވެ. މީރާއިން ބުނީ މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް …
މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް 1.31 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު