Last Updated: April 20, 22:12
Tuesday, April 20, 2021
ސަރުކާރުން އަންނަ މަހު 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްކޫކް ވިއްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެެވެ. މި ސްކޫކް ވިއްކަނީ 10.5 ޕަސެންޓު ޔީލްޑު ރޭޓުން ފަސް އަހަރަށެވެ. މި ސުކޫކަށް …
200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްކޫކް ވިއްކަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ގއ.ދެއްވަދޫ އަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ އެކްޓިންގް ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ދެއްވަދޫ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 377 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް …
އިންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 377 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫއިން "އުރީދޫ މީޓް"ގެ ނަމުގައި ވީޑީއޯ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ގިނަ …
އުރީދޫ މީޓްގެ ނަމުގައި ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 269،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ …
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 269،000 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރާ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން …
އެސްޓީއޯގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 359.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް …
20،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ރޭގަނޑު 20:00 އިން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދިނުން މަނާކުރި ކުރުން އިތުރު ދުވަސްތަކަކަށް ދަންމާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭ …
ކެފޭތައް 8 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަން އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް ގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން 3 ރަށެއްގައި މުޖުތަަމައަށް އެހީތެރިވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވ. ފެލިދޫ، ލ. ފޮނަދޫ އަދި ހދ. …
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީ 3 ރަށަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރި މުދަލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓުކުރި މުދަލުގެ އަގުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ކަސްޓަމްސް …
އެކްސްޕޯޓު، އިމްޕޯޓު އަދި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ދަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭތައް 48 ގަޑިއިރަށް ބަންދުކޮށް ހަޅުތާލަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކެފޭ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް …
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭތައް 48 ގަޑިއިރަށް ބަންދުކޮށް ހަޅުތާލަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު މިއަދުން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން ދުނިޔޭގެ …
އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގދ. ނަޑެއްލާ ގޮނާނިގިލި ކުޅީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އީކޯ ޕާކު އިއްޔެ ހުޅުވައިފިއެވެ. މި …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ނަޑެއްލާގައި އީކޯ ޕާކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 220،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އަށް ވަނީ …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 220،840 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އައްޑޫގެ …
ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް އައްޑޫން ބިން ދޫކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު