Last Updated: January 16, 22:08
Saturday, January 16, 2021
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއަކަށް ޖުމްލަ 578.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހުގެ …
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 578 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ، (އެމްޓީސީސީ) އިން ހުނަވަރު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު އަލުން ފެށުމަށް …
ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް 1900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިއްޔެ ރާއްޖެ …
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައީ 1،916 ޓޫރިސްޓުން
ހަސަން ރަޝީދު
އެޕަލްގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ރީސެލަރކަން އެލް މޯބައިލްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެލް މޯބައިލްސް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަބްދުﷲ "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި …
އެޕަލްގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ރީސެލަރކަން އެލް މޯބައިލް އަށް
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
މި ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 93،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ …
މި މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 93،000 އަށްވުރެ އިތުރު
ހަސަން ރަޝީދު
ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ކ.މާފުއްޓަށް ބޯޑަރު ހުޅުވުނުފަހުން 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މީހުން …
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މާފުއްޓަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ސުޕާރީ ޕެކެޓް އެތެރެކުރުން މަނާކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ނިންމީ ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ …
އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން އިން ފެށިގެން ސުޕާރީ ޕެކެޓް އެތެރެކުރުން މަނާ
ހަސަން ރަޝީދު
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުން ދޫކުރުމަށް އައު ސްޓިކަރއެއް ތައާރަފުކޮށް އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ އޮންލައިންކޮށް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް، …
ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީ ސްޓިކަރ އޮންލައިންކޮށް ދޫކުރަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުޒްބެކިސްތާން އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފިއެވެ. އުޒްބެކިސްތާން އެއާވޭސްް އިން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު އެވެ. އުޒްބަކިސްތާންއަކީ މެދުތެރޭ އޭޝިޔާގައި އޮންނަ އެންމެ …
އުޒްބެކިސްތާން އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް 342.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން …
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 342.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 207.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް …
16،469 މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުﷲ މައުސޫމް ކުރެއްވި …
އާ ރެކޯޑެއް، އިއްޔެ 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން
ހަސަން ރަޝީދު
އުތުރުގެ ހަތަރު ރަށެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ރަށްތަކަކީ ހއ. އަލިފުއްފަރު …
ރިސޯޓް ހަދަން ތިން ރަށަކާއި ބިމެއް ދޫކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ތައާރަފްކޮށްފިއެެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިއީ އެނާރޖީ އެފިޝަންޓް …
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގްރީން ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
277 ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ޔުކްރޭން އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޔޫކްރެއިން އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްއިން …
277 ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ޔުކްރޭން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރުތައް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 66،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ …
މި މަހު މިހާތަނަށް 66،000 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު