Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ރާއްޖޭގެ 15 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ …
15 ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރު ހަދަން ބީލަމަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ އަގަށް އެންމެ ފަހުން އެސްޓީއޯ އިން ގެނައި ބަދަލާ ވިދިގެން އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ …
ހުޅުމީދޫން ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ އަގު މާ މަތީގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބޮޑުކުރަން މަޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް …
ރިސޯޓްތަކުގެ އިހުތިސާސް ހިނގާ ސަރަހައްދު ބޮޑުކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ އެއާލައިން ފިޓްސްއެއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އޭޖެންޓް، …
ފިޓްސްއެއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މަންޓާ އެއާގެ އައްޑޫގެ ދަތުރުތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެ، އެ އެއާލައިންގެ އަގުހެޔޮ ޓިކެޓް އެއްކޮށް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު …
ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މަންޓާގެ އަގުހެޔޮ ޓިކެޓް ހުސްވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކ. ގުޅިއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެ ރަށަށް މިހާރު 65 ޓަނުގެ އާރްއޯ ޕްލާންޓެއް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ …
ގުޅި އަށް 65 ޓަނުގެ އާރްއޯ ޕްލާންޓެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އެ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެ އަށް …
ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ތިއީ "ޓޮބްލެރޯން" ޗޮކްލެޓްގެ ފޭނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ވިއްޔާ އެ އުފައްދާ ތަނެއް ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. ޖަވާބަކީ އާނއެކޭ ކަމަށްވެފައި ސްވިޓްޒަލޭންޑޭ ބުނާ ނަމަ ފަހަރުގައި …
"ޓޮބްލެރޯން" ބަދަލަކާ ދިމާއަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުންދާތީ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު .300 މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެެވެ. އެ ކުންފުނިން …
ނެޓްފްލިކްސްގެ އިތުރު 300 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތް ފްލޯޓިން ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން އެއްބަސްވުމުގައި ރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް ކުންފުނިން މާލެ …
"ފްލޯޓިން ސިޓީ" ޕްރޮޖެކްޓަށް އިންޓަގްރޭޓް ޓޫރިޒަމް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ)ގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ އެމްއާރުސީސީގައި މިކަމަށް ޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޑިފެންސް …
އެމްއާރުސީސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ސާފުކުރި ތެލުގެ އަގު އަދިވެސް ދަނީ އުފުލެމުން …
އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަތޭކަ އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ގއ.ދާންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި، …
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ދާންދު އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 50،000 ގަސް އިންދުމުގެ މަގްސަދުގައި 'ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް' އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ …
ބީއެމްއެލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު 50،000 ގަސް އިންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތް ފްލޯޓިން ސިޓީގެ މަސައްކަތް މިހާރު ސަރުކާރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް …
ފްލޯޓިން ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވައިފި: ނަޝީދު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޭމިން ޕްލެޓްފޯމް، "އުރީދޫ ނޭޝަން-ގޭމަރސް ލޭންޑް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި ޕްލެޓްފޯމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ގޭމިން ކޮމިއުނިޓީ އެއް …
އަގުބޮޑު ޕަބްޖީ މުބާރާތަކާއެކު އުރީދޫ ނޭޝަން ލޯންޗްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު