Last Updated: October 24, 20:02
Saturday, October 24, 2020
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ބ.ދަރަވަންދޫ އަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ އެކްޓިންގް ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ދަރަވަންދޫ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މި މަހު ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ ބްރިޓިޝް …
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ގަމާއި ހުވަދޫ އާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން ދަތުރުފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އޭއައިއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. އޭއައިއޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ގައިސް …
ސީޕްލޭން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ބާރަށް ކުރިއަށް، ނޮވެމްބަރުގައި ފެށޭނެ: ގައިސް
އަލީ ހުޒާމް
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) ގެ ހިތަދޫ ބްރާންޗަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެމްއައިބީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިތަދޫ ބްރާންޗުގެ ކޯލް …
އެމްއައިބީއިން ހިތަދޫގައި ކޯލް ސެންޓަރެއް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނ.ކެެނދިކުޅުދޫގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ …
ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބިފައި ވަނީ 834.04 …
މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 30 ޕަސަންޓު ދަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރި ބީޗު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެއްތަނަކުން ފޭދޫގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތެއް މާދަމާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ފޭދޫގެ ރައްޔިތުން …
ފޭދޫގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ފުރުސަތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަ ފަޅު ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ބުނީ ސަރުކާރުގެ …
ދަނޑުވެރިކަމަށް ހަ ރަަށެއް ދޫކުރަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއަކަށް ޖުމްލަ 532 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަހުގެ …
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 532 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރަމުން އަންނަކަމުގެ އުންމީދީ ނިޝާންތަކެއް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 …
އިގްތިސާދު ކުރިއަރާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް އެބަ ފެނޭ: އެމްއެމްއޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރު ދޫކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 …
އެމްއެމްއޭ އިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރުގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގަމާއި ހުވަދޫ އާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަކީ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބޭރުގެ ފްލައިޓުތައް ގެނައުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް ކަމަށް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ …
ސީޕްލޭން ފެށުމަކީ ގަމަށް ބޭރުގެ ބޯޓުތައް ގެނައުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް: ގައިސް
އަލީ ހުޒާމް
ދީމާ އާމިރު އޭ ބުންޏަސް ފަހަރުގާ ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދީމާގެ އަތްތެރި މަސައްކަތަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އައްޑު އަށް އާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން …
ދީމާގެ ހުނަރުވެރި ދުނިޔެއިން "ފެންކުލަ" އާއި "ބިޓްސް އޮފް ހެވަން"
އަމީރާ
އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން ކާ ބޯޓުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައި ސިމެންތި އަގުހެޔޮކޮށް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. މި ކާގޯ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ …
އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓުން ގެނައި ސިމެންތި އެސްޓީއޯ އިން އަގުހެޔޮކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެކި ބްރާންޗް ތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ތެރޭގައި ސްކޭމް އަދި ފްރޯޑް …
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މާލީ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ބައްދަލުވުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ މިއަހަރުގެ "ލީޑިން އެއާޕޯޓް" ކެޓެގަރީ އަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެއެވެ. ވީއައިއޭއާ އެކު މި އެވޯޑަށް ދުނިޔޭގެ 22 އެއާޕޯޓެއް …
ވޯލްޑް "ލީޑީން އެއާޕޯޓް" ގެ އެވޯޑަށް ވީއައިއޭ ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު