Last Updated: March 3, 15:09
Sunday, March 3, 2024
މަސްވެރިންނަށް ދޭން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) …
މަސްވެރިން ނުދެވި ދެން ހުރީ ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ
މޫސާ މަތުލޫބް
ނިމުނު ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ހާމަކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު …
ރާއްޖެއަށް 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފި
އައްޑޫ ލައިވް
މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޗައިނާ އިން މިހާތަނަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ބައިލައްކަ އިން މައްޗަށް އަރައިފި …
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 50،000 އިން މަތީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ "ސްކޭން ޓު ޕޭ" ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް އެޕް ގައި ހިމެނޭ "ސްކޭން ޓު …
"ސްކޭން ޓު ޕޭ" އިން ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއްގެ ފުރުސަތު
އައްޑޫ ލައިވް
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޓީއޭ) ނަމުގައި ޖަމިއްޔާ އިފުތިތާހުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޖަމިއްޔާ ރޭ …
އެމްޓީއޭގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އިފުތިތާހުކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކައިލަން ބޭނުންކުރާ އާންމު ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރަން ވެމްކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، …
ކުނި އުކާ އާންމު އުޅަނދުތަކުގެ ފީ ކުޑަކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނި މިހާރު ރީސްޓްރަކްޗަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު …
މިފްކޯ ރީސްޓްރަކްޗް ކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އެ ބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ މި އެސްއެމްއެސްގައި ބުނެފައިވަނީ …
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖެއް ފޮނުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގެ މައްސަލަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ގޮތަށް އެ ރިސޯޓު މިހާތަނަށް …
ޝަންގްރިއްލާގެ މައްސަލަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޝީޝާގެ ކުންފުނީގެ ޓީމެއް ވިއެޓްނާމުގެ ހަނޯއީގައި ހުންނަ ހޮންޑާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. ހޮންޑާ ސައިކަލުގެ …
ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ޝީޝާގެ ޓީމެއް ވިއެޓްނާމުގައި
މޫސާ މަތުލޫބް
ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައު ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހއ. ހޯރަފުށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި …
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗްކުރި އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޕްލޭނަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ހިތަދޫ ރަސްގެދަރި ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހުސައިން ޒަރީރު އެއަށް ފާޑު …
އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޕްލޭނަކީ ޖޯކެއް: ޒަރީރު
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގައި އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުފައްދައި އެތަނުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު …
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް މި އަހަރު އުފައްދާނެ
އަހުމަދު ވަހީދު
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މަހަ" ޕޯޓަލްގެ ނަމުގައި މަހުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކަން ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ބިޒްނަސް ސެންޓަ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން …
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން "މަހަ" ޕޯޓަލް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަންހެން ވިޔަފާވެރިން ކުރިއަރުވަން އެހީވުމުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭން އެސްޑީއެފްސީ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން "ފަށާ މަދަދު" އާއި "ފަށާ މަދަދު ލީސިން" ގެ …
އަންހެނުންނަށް މާލީ އެހީދޭ ސްކީމު އިފުތިތާހުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ-14 އިގެ ވަޢުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު …
އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު