Last Updated: February 5, 17:43
Sunday, February 5, 2023
ރާއްޖޭން ޔޫރަޕާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުން މިހާރު ނަގަމުން ޑިއުޓީ ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާދަމާ ބާއްވާ …
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑާލާނެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ސިޓީގައި އޮންނަ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ …
ޝަންގްރިއްލާގެ ހިއްސާ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯ އަށް ރިކޯޑް އާމްދަނީއެއް ލިިބިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް …
އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު ރިކޯޑް އާމްދާނީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޒް ކާލްޓަން މޯލްޑިވްސް، ފަރި އައިލެންޑްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މި މަހު ސާވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި 4،500 ޑޮލަރު (70،000ރ.) …
ރިޒް ކާލްޓަންގެ ސާވިސް ޗާޖަށް 70،000ރ.
އައިޝަތު އަޒުހާ
އުރީދޫގެ އެމްބެސެރަކަށް އައްޑޫގެ "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ" ހުސައިން ރަމްޒީ ހަމަޖައްސައި އެ ކުންފުނީގެ މި އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު މާ ގަސް ހެއްދުމަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ "ފެހި …
އުރީދޫގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް "ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ އައްޑޫގެ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގަންނަން ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރިއޯލޯ އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. …
ރިއޯލޯ އިން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓް ގަންނަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އާ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި މަހުގެ 23 ވަނަ …
މި އަހަރު އައި ޓޫރިސްޓުން ލައްކައިން މައްޗަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އއ. މަތިވެރީގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މި އޭޓީމާ އެކީ މިހާރު އއ. …
މަތިވެރި އަށް ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ވިޔަފާރި އަށް މިހާރު ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުން އަންނަ އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އާ ގޮތަކަށް ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން …
އެސްޓީއޯގެ ފިހާރައެއް މުޅިން އާ ގޮތަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ "ފަހު ސުފުރާ" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ކާބޯތަކެތީގެ މައުޒަރުގައި ބައިވެރިވާން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ޔުނިވަސިޓީން …
އެމްއެންޔޫގެ "ފަހި ސުފުރާ" އަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑު އަށް މާދަމާ ހެނދުނު ދެ ކްރޫޒް ލައިނާއެއް އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އައްޑޫ އަށް މާދަމާ އަންނަ ދެ ކްރޫޒްލައިނާގެ …
ދެ ކްރޫޒް ލައިނާއެއް މާދަމާ އައްޑު އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގަން އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި …
އައްޑޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ …
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ވެސް މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް (ސަޓާ) އަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިވެންޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ހައި ރައިޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދޭ ސަޓާ އެވޯޑަކީ …
މި އަހަރުގެ ސަޓާ އެވޯޑަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓޫރިޒަމަަށް އިތުރު ރަށްތަކެއް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލީ ނުވަ އަތޮޅަކުން ޓޫރިޒަމްމުގެ 14 މަޝްރޫއެކެވެ. ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް: * ހއ. …
ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު 14 ރަށެއް ބީލަމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް، ސްޕޮޓިފައި އިން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބްލޫމްބާގުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން …
ސްޕޮޓިފައި ވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން