Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ކޮޕީރައިޓާ އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮޕީރައިޓްހެ ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ …
ކޮޕީރައިޓް ގާނޫނަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކުރީ ސަރުކާރުން މަހުގެ އަގު 17ރ. އިން 25ރ. އަށް މަތި ކުރީ ޔޫރަޕް މާކެޓުން އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ޓެރިފް ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތި …
މަހުގެ އަގު ބޮޑުކުރީ ޓެރިފް ކެނޑޭނެ ދުވަހެއް ޔަޤީން ނުވެ
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ކަމަށްވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައީއޭ) ގައި ޒަމާނީ އޮޓޯ ބެގޭޖް ހޭންޑްލިން އަދި ސްކީރިނިން ސިސްޓަމް އަންނަ މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނެ …
ވީއައިއޭ އަށް ޒަމާނީ ބެގޭޖް ސްކްރީނިން ސިސްޓަމެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި ރޭސް ބާއްވަނީ އުރީދޫން ބާއްވާ ފަން ރަން އާއެކުގައި …
އުރީދޫގެ ޑްރޯން ރޭހަށް ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް އިން އެތެރެކޮށް، ވިއްކާ ތުރުކީގެ "އަންކާރާ" ބްރޭންޑުގެ ޕާސްތާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އަހަރުގެ "އަންކާރާ ފެސްޓިވަލް" އަންނަ ހޮނިހިރު …
"އަންކާރާ ފެސްޓިވަލް" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން …
ހިތަދޫގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ހަދަން ބީލަމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން (ޕީބީސީ) އަށް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ތިން މެންބަރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. އެތަނުގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރީ އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާ …
ޕީބީސީގެ ބޯޑަށް މެންބަރުންތަކެއް އަންޔަންކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދޭން ޕްރައިވެޓަޒައިޝޭން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ. އެތަނުން މިއަދު …
ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް މިއަހަރު އިތުރު ކުރި 4 ބޯޓުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ބޯޓު މާލެގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަނދުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖާޒީރާ 106 …
ޖަޒީރާ 106 މާލެ އަށް؛ އިތުރު ދެ ބޯޓު އަދި ލިބޭނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
ހޮންޑާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހޮންޑާ ވިޝަން 110 އައްޑޫ އިން ޓެސްޓް ރައިޑަށް ދޫކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހޮންޑާގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު ޝީޝާ އިން ބުނެފި …
ހޮންޑާ ވިޝަން 110 އަށް އައްޑޫގައި ޓެސްޓް ރައިޑް
މޫސާ މަތުލޫބް
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އާލަތައް ހިންގުމަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކާ ފްރިޖުތަކުގައި ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން  މިހާރުވަނީ …
ހިޓާޗީ ފުރިޖުތަކުގައި ވެސް ހަކަތަރި ލޭބަލް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ހިންގި ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ރިބްރޭންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރީ އާ ސަރުކާރުން …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ރީބްރޭންޑް ކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އުރީދޫގެ އެމް-ފައިސާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދެ މަހަކުން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ހަ މަސް ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި …
އެމް-ފައިސާގެ މުއާމަލާތުން އައިފޯން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާމެދު ސަމާލުވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ރައްޓެއްސެއް …
އެފްބީ މެދުވެރިކޮށް އޮޅުވާއިލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުގައި ނަގާ ފީ ކުޑަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމެރިކާގެ ވަފުދަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. …
މަހަށް ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަމިއްލަ ގްރޫޕްތަކުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ނަގާ އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމުގެ …
ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު