Last Updated: February 24, 22:20
Wednesday, February 24, 2021
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 36000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 12 ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް ވަނީ …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 36000 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސްއިން މަސް ގަންނަ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއިން ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެކުންފުން ވަނީ މަސް …
ހޮރައިޒަންއިން މަސްގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
އިންޑިއާގެ ޓުޓުކޮރިންގ އާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދު ކުރާ ކާގޯ ދަތުރުތަކަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތަރްހީބު ލިބެނުން އަންނަ ކަމަށާއި މިފަހަރު ގެނައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާ ފުރަތަމަ ދަތުރާ …
ޓުޓުކޮރިން އައްޑޫ ފެރީ: ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގެނައި މުދާ 60 ޕަސެންޓު އިތުރު
އަލީ ހުޒާމް
ބިލިނިއަރު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން އިންޑިއާގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ …
ޓެސްލާ އިންޑިއާއަށް
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުންކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ …
ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުން: ޑރ.މައުސޫމް
އަލީ ހުޒާމް
އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޮންތި ރަތްކެޔޮ ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހި ދަނޑުވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިކަމަށް އެދޭ …
އެގްރޯ ކުންފުންޏަށް ދޮންކެޔޮ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަނޑުވެރިންނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދޔަ 2020 ވަނަ އަހަރު މީރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާ އިރު 37.7 …
މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 37 ޕަސެންޓު ދަށަށް
އަލީ ހުޒާމް
ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ދިވެހިން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ "ހުނަވަރު" އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕެންޑޭ މާދަމާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި އޯޕެންޑޭ ބޭއްވުމަށް …
އެމްޓީސީސީ "ހުނަވަރު" ޕްރޮގްރާމުގެ އޯޕެންޑޭ މާދަމާ އައްޑޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ސިބްކޯގެ ފަރާތުން "ވަން ބާޒާރު"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއްގެ ހޯލްސޭލް މާޓެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ސިބްކޯ އިން ބުނީ މި ފިހާރަ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން …
ވަން ބާޒާރު: މާލޭގެ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިއަށް ތަފާތު ފިހާރައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އިސްމާއިލް އަލި މަނިކު އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް)ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އިސްމާއިލް އަލި މަނިކު އައިއޭއެސްގެ ބޯޑަށް އައްޔަން …
އިސްމާއިލް އަލި މަނިކު އައިއޭއެސް ބޯޑަށް
އަލީ ހުޒާމް
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއަށް 20،000 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި …
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއަށް 20،000 ޓޫރިސްޓުން
ހަސަން ރަޝީދު
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު މިހާދު އައްޔަން ކުރަން ނިންމައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ މަގާމަށް …
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް މިހާދު
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މައި ހަރަކާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ފައްތާލިތާ 75 އަހަރު ފުރޭ އަލިމަސް ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު …
ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ މައި ހަރަކާތްތައް އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ …
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ އިންޑިއާ އިން
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް 346 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން …
އެސްޑީއެފްސީން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 346 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއަކަށް ޖުމްލަ 578.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހުގެ …
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 578 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު