Last Updated: November 26, 20:18
Friday, November 27, 2020
ރިޕޯޓް

ކާލަމާ: ލަޒާނިއާ ޕޮޕާސް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނުމެދު (ގާނާފައި)
1/2 ޖޯޑު ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
500 ގްރާމު ބޯންލެސް ޗިކެން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1/2 1 ޖޯޑު ޕީލްޑް ޓޮމާޓޯ
200 ގްރާމު މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް (ގާނާފައި)
1 ޖޯޑު ފުށް
100 ގްރާމް ބްރެޑް ކްރަމްޕްސް
4 ބިސް
8 ޝީޓް ލަޒާނިޔާ
ތެޔޮ
ރަހަލާވަރަށް ލޮނު/އަސޭމިރުސް

* ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަަމަ ތަވައެއްގައި ފިޔާ އަދި ލޮނުމެދު ހަނާކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅު ކޮޅު އަޅާ، ރޯފިލުވާލާށެވެ. ދެން ޕީލްޑް ޓޮމާޓޯ އަޅާލޮނު އަދި ކުޅި ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ޗީޒްކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

ސޯސް ގަނޑު ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާފައި، ފެންފޮދެއް ކައްކަން އުދާށެވެ. ކެކެން ފެށީމާ، ލަޒާނިޔާ ޝީޓްތައް ފެނުކައްކާށެވެ. ކެކުނީމާ، ތެލިން ނަގާ ހިހޫކުރާށެވެ. ދެން 4 އިންޗި ހުންނަ ވަރަށް ކަފާލާނީއެވެ. ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސޯސްގަނޑު އެއަށް އަޅާ ރޯލެެއް ހެން އޮޅާލާށެވެ.

ރޯލްސް ހަދާ ނިމުމުން ބައި ގަޑިއެއް ހައިއިރު އައިސްއަލަމާރީގައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބިސް ގިރާފައި ރޯލްސް ތައް ބިހަށް ލާނީއެވެ. އެއަށް ފަހު ފުށް އަދި ބްރެޑް ކްރަމްޕް އުނގުޅާ ތެލުލާނީ އެވެ.