Last Updated: July 11, 22:37
Saturday, July 11, 2020
ސިއްހަތު

އަނޯނާ: ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި އުފެދޭ ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ

އަނޯނާ

އަނޯނާ އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާއެކެވެ. މިއީ މޭވާގެ ހާއްސަ ކަމަކީ ދޮންވުމުން ވެސް ބޭރުތޮށި ފެހިކުލައިގައި ހުރުމެވެ. އަނޯނާ އަކީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ކާތަކެތީގައި ހިމަނައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މޭވާ އެކެވެ. އަނޯނާ އަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ.

އަނޯނާ އިން ލިބޭ ޞިއްޙީ ފައިދާތައް ނުހަނު ގިނައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އެޅުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަނޯނާ އަކީ ވިޓަމިން ސީ އިން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ. ވިޓަމިން ސީ ގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ އެސިޑްގެ މިންވަރު މަތިކުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި ހިމެނޭ ގެއްލުންދެނިވި ބެކްޓީރިޔާ ތަކުގެ މިންވަރު ދަށްކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ސީ އަކީ ދިފާޢީ ބާރުގަދަކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ. އަދި އެންޓި އޮކްސިޑެންޓަކަށް ވިޓަމިން ސީ ވުމުން ނުރައްކާތެރި ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ކެންސަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ކުޑަކުރެއެވެ.

އަނޯނާ ޖޫސް ދުވާލަކު 2 ފަހަރު ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް، ފުރަމޭ އާއި ގުރުދާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގައި ޖަރާސީމް އެޅުން، އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި ލޭހުރުމުގެ މައްސަލައަށް ލުއިކަން އަނޯނާ ޖޫސް ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭކަމަށް ވެއެވެ.

އަނޯނާ ޖޫސް

އަނޯނާ އަކީ ފައިބަރުން މުއްސަދި މޭވާއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ގޮހޮރުގެ ހަރަކާތް އިތުރުކޮށްދީ، ބަނޑުހިކުން ދުރުކޮށް، ބަނޑު ފަސޭހަކޮށްދީ، ފަސޭހައިން ބޮޑުކަމުދެވޭގޮތް ވެއެވެ. އަދި ފައިބަރު ބޭނުންކުރުމަކީ ބަނޑު ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން، ގޮހޮރުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ލުއިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ.

އަނޯނާގައި ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުރެއެވެ. ޕޮޓޭސިއަމް، ކެލްސިއަމް، މެގްނީޒިއަމް، އަދި ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑުގައި މަދުވުމަކީ، ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް ވާޅުވެ، ގުޅަކައި، ނިކަމެތިވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން އަނޯނާ އަކީ މިކަމަށް ހައްލު ހޯދޭނެ ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މައްސަރުކަންތައް ޖެހުމުގެ ކުރިން ހަށިގަނޑުގައި ފެންހަރުލުން މެދުވެރިވާ އަންހެނުންނަށް އަނޯނާގައި ހިމެނޭ މެގްނީޒިއަމްގެ ސަބަބުން، މަންފާ ލިބެއެވެ. އެއީ މެގްނީޒިއަމްގެ ސަބަބުން، މިބުނި މައްސަލައަށް ލުއިކަން ގެނެސްދޭތީ އެވެ.

ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިޔަށްދާ އިރު ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ވުމަކީ އާންމު ކަމެކެބެ. ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ވާނަމަ އަނޯނާއެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. "އެއިރޯބިކް އެނާރޖީ ޕްރޮޑަކްޝަން" އަށް ބޭނުންވާ ތިއެމިން އަނޯނާގައި ހުރެއެވެ. މިއީ ހަކުރު ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމަށް، އެހީތެރިވާ މާއްދާ އެކެވެ.

އަނޯނާގައި ކެލްސިއަމް، ފޮސްފަރަސް، ކޮޕަރ، މެގްނީޒިއަމް، މެންގަނީޒް، އަދި ޒިންކް ހުރެއެވެ. މިހުރިހާ މާއްދާތަކަކީ ވެސް ކަށި ވަރުގަދަކޮށް، ރަގަޅަށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންތެރި މާއްދާ ތަކެކެވެ. ޒިންކް އަދި ކޮޕަރ އަކީ ކެލްސިއަމް ހަށިގަނޑަށް ނެގުމަށް ވާގިވެރިވާ، ވިޓަމިން ޑީ ގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދޭ މާއްދާ ތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން އަނޯނާ ބޭނުންކުރާނަމަ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ދިމާވާ ކަށިފީވުމުގެ މައްސަލަ މެދުވެރިވުން ކުޑަވާނެއެވެ.

އަނޯނާގައި ކެލްސިއަމް، ފޮސްފަރަސް، ކޮޕަރ، މެގްނީޒިއަމް، މެންގަނީޒް، އަދި ޒިންކް ހުރެއެވެ. މިހުރިހާ މާއްދާތަކަކީ ވެސް ކަށި ވަރުގަދަކޮށް، ރަގަޅަށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންތެރި މާއްދާ ތަކެކެވެ. ޒިންކް އަދި ކޮޕަރ އަކީ ކެލްސިއަމް ހަށިގަނޑަށް ނެގުމަށް ވާގިވެރިވާ، ވިޓަމިން ޑީ ގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްދޭ މާއްދާ ތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން އަނޯނާ ބޭނުންކުރާނަމަ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ދިމާވާ ކަށިފީވުމުގެ މައްސަލަ މެދުވެރިވުން ކުޑަވާނެއެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ސަރުބީގެ މިންވަރާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އަނޯނާއެއް ކާށެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، އަނޯނާގައި ހިމެނޭ ނިއެސިން އަކީ ރަގަޅު ކޮލެސްޓްރޯލް ގެ މިންވަރު ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ.

އަނޯނާގައި ފޮލިކް އެސިޑް ހުރެއެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފޮލިކް އެސިޑް ބޭނުންކުރުމަކީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މާބަނޑު އަންހެނާއަށް ދިމާވާ ތަފާތު ނުރައްކާތައް ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ފޮލިކް އެސިޑް މަދުވުމަކީ ބައިގެންދިއުން މެދުވެރިކޮށް، ލިބޭ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑު ޢައިބު އުފެދެން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މާބަނޑު އަންހެނުން އަނޯނާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އަނޯނާގައި ދަގަނޑު ހުރެއެވެ. ދަގަނޑު މަދުވުމަކީ ލޭގެ ރަތް ސެލްތަކުގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ލޭމަދުވުން މެދުވެރިވާނެ ކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދެނީ ލޭގައި ހިމެނޭ ރަތް ސެލްތަކުގެ އެހީގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަނޯނާގައި ރައިބޯފްލެވިން ވެސް ހުރެއެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ރައިބޯފްލެވިން ހުންނަ ކާނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން ހުންނަ މީހުންނަށް ލުއިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

އަނޯނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ކެންސަރާއި ގުޅިގެން އުފެދެމުންދާ ސެލްތައް މަރާލާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެއެވެ. ބައެއް ކެންސަރުގެ ސެލްތައް "ކީމޯތެރަޕީ" ގެ ފަރުވާއަށް ނުގުޑާތީ، ކީމޯތެރަޕީ ބޭނުންކުރުމަށް ވުރެވެސް އަނޯނާ ބޭނުންކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ޖަނަވާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހެދިފައިވާ، ބައެއް ލެބޯޓްރީ ތަހުލީލުތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، "ގްރެވިއޯލާ އެކްސްޓްރެކްޓް" އަކީ ކީމޯތެރަޕީ އަށް ނުގުޑާ، އުރަމަތީ ކެންސަރުގެ ސެލްތަކާއި، ފުރަމޭގެ ކެންސަރުގެ ސެލްތައް މަރާލާ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ދިރާސާއެއް އިންސާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދިފައިނުވާތީ، އަނޯނާ ބޭނުންކުރުމުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ލިބޭކަމަށް އަދި ޔަގީންކަމާއެކު ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، އަނޯނާ ފަތަކީ ކެންސަރަށް ތަބީޢީ ގޮތުން ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަނޯނާ ގަހުގެ ފަތުގެ ސަބަބުން ކެންސަރުގެ ސެލްތައް މަރާލުމާއެކު، ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ރަގަޅު ސެލްތައް ހެދިބޮޑުވުމަށް ބާރުއަޅައި، ކެންސަރުގެ ފަރުވާގައި ދެވޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުމާއި، މޭނުބައިކުރުމުގެ އުދަނގޫ ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އަނޯނާގައި ބާރުގަދަ އެންޓި އޮކްސިޑެންޓް ވިޓަމިން ސީ ހުރެއެވެ. މިއީ ނުރައްކާތެރި ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ކެންސަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ކުޑަކުރެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ކެތޮލިކް ޔުނިވަސިޓީ އިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ބުނާގޮތުން އަނޯނާގައި ހުންނަ ބައެއް ކެމިކަލްތަކަކީ ގޮހޮރުގެ ކެންސަރުގެ ސެލްތައް މަރާލުމުގައި ކީމޯތެރަޕީގައި ބޭނުންކުރާ "އެޑްރިއެމިސިން" އަށްވުރެ ވެސް ރަގަޅު އެއްޗެކެވެ. ކީމޯތެރަޕީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކެންސަރު ސެލްތައް މަރާލުމާއެކު، ރަގަޅު ސެލްތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ވެއެވެ. ނަމަވެސް އަނޯނާފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން ހަމައެކަނި ގެއްލުން ލިބެނީ ކެންސަރުގެ ސެލްތަކަށެވެ.

އަނޯނާ ފަތުން ސައި ހަދައިގެން ބުއިމަކީ އުނަގަނޑުގައި ހުންނަ ރިހުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ދުވާލަކު އަނޯނާ ފަތުގެ ސައި ތައްޓެއް ބުއިމަކީ އުނަގަނޑު ހިމެނޭ ހިސާބުގެ މަސްތަކުގައި އުފެދޭ ވާންވުންތަކާއި، ގުޅަކެއުންތައް، އަދި ދުޅަވުންތައް ތިރިކޮށްދީ، އެކަންކަމަށް ލުއިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

އަނޯނާ ފަތް

އަނޯނާ ފަތް ފިނިފެނުގައި ޗިސްކޮށްފައި، މޫނުގައި ހުންނަ އޮށާޅަ، އަދި ބިހިތަކުގައި އުގުޅުމަކީ އޮށާޅަނެގުން ކުޑަކޮށްދީ، މޫނު ސާފުކޮށް، ހަމުގެ މައްސަލަތައް ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ގައިގައި ހުންނަ ފާރުގަނޑުގައި އަނޯނާގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ކާންބޭނުންކުރާ ބައި އުގުޅުމުން ފާރުގަނޑު އަވަހަށް ފަސޭހަވާކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އަނގަފާރާއި، ހަމުގައި އިންފްލެމޭޝަން އުފެދުމުގެ ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް އަނޯނާގެ އެހީ ހޯދިދާނެއެވެ.

އަނޯނާ އަކީ ސޯޑިއަމް މަދު، ސަރުބީ، އަދި ތެޔޮ ނުހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. އަދި ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުރެއެވެ. މިއީ ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބޭނުންތެރި ކަންކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އަނޯނާގައި ނިއެސިން ހުރެއެވެ. ނިއެސިން އަކީ ހަށިގަނޑުގައި ރަގަޅު ސަރުބީގެ މިންވަރު މަތިކުރާ މާއްދާ އެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަނޯނާ މަލަކީ ކަރާއި، ނޭފަތާއި، ސައިނަސްގެ މައްސަލަތަކަށް ލުއިކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ރޯގާ ޖެހުމުން ބޭރުވާ އަރިދަފުސް އައުން ހުއްޓުވައި، ނޭފަތާއި ކަރުތެރެ ހިރުވުން ކުޑަކޮށް ދެއެވެ. އަދި އަނޯނާ ފަތް ޗިސްކޮށްފައި ބޮލުގައި އުގުޅުމަކީ ބޮލުގައި ހުންނަ އުކުނުތައް މަރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި ތައްމަކުނުތައް ވެސް މަރާލާ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެއްސުން، ބޭރަށްހިންގުން، ހަޖަމުގޯސްވުން، އަދި ހުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ވެސް އަނޯނާގެ ބޭނުން ހިފައެވެ.

ބަލާލަން ކިތަންމެ އާދައިގެ ކުޑަ މޭވާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް އަނޯނާ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާ ކުރުވަނިވި މޭވާ އެކެވެ. ލިބޭ މިންވަރުން މި މޭވާ ދުވާލުގެ ކެއުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ ހަށިގަނޑަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ.

މައުލޫމާތު: ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދުގެ ލިޔުމަކުން އަދި އިންޓަނެޓުން