Last Updated: October 22, 10:47
Tuesday, October 22, 2019
ޚަބަރު

ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގައި ސްކޫލް ކުދިން ބައިވެރި ނުކުރަން އެދެފި

އިސްވެރިއަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސްކޫލް ކުދިން ނެރެފައި، ފޮޓޯ: މިހާރު

ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސްކޫލް ކުދިން ބައިވެރި ނުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި އިއްޒަތްތެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސްކޫލް ކުދިން ގިނަ ވަގުތު ކޮޅަށް ތިބުމާއި އަވީގައި ބޭއްތިއްބުމަކީ އެކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމަކީ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ވަގުތު ގެއްލިގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެފަދަ ކަންކަމަަށް ސްކޫލް ކުދިން ނުނެރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުވެރިންނާއި އިއްޒަތްތެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސްކޫލް ކުދިން އަވީގައިލުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ.