Last Updated: February 19, 23:07
Wednesday, February 19, 2020
ޚަބަރު

ހައްގުތައް ހަނިކޮށްގެން އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވޭނެ: ޖަމީލު

ހައްގުތައް ހަނިކޮށްގެން ގާއިމު ކުރެވޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް އިސްލާހުތަކާ މެދު އާންމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް ޓެރަރިޒަމް މާނަކޮށް ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ޖަމީލު ވިދާޅުވީ އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެ، ހަނިކޮށްގެން ޤާއިމްކުރެވޭނެ އިންސާފެއް އަދި މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ޗިލީ ސޯސް ޖަހައި ޝެއިޚުންގެ ތުބުޅި ބޭލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި މީހުންގެ މިސްރާބު މިހުރީ ހަމަ އެ ދިމާލަށް. މިފަހަރު ވެސް އަމާޒަކީ ދީނަށް އުޅޭ މީހުންބާ؟" ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް އިސްލާހުތަކަށް ބަލާއިރު ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ވަކި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަން ދޭހަވާ ފަދަ ހިޔާލެއް ފާޅުކުރި މީހަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

އަދި ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލާވެސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުކުމާއެކުގައި ކަމަށް ލިޔެވިފައި ވެއެވެ.

ބިލްގައިވާ ގޮތުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާނީ، ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓާއި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުތައް މަދުވެގެން ކޮންމެ 12 މަހަކުން އެއް ފަހަރު މުރާޖައާ ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ. މި ލިސްޓް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރަން ބިލްގައި ލާޒިމް ކުރެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ، އެ މައުލޫމާތު ގަސްދުގައި ހިއްސާ ނުކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ތިން އަހަރާއި ފަސް އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.