Last Updated: June 7, 14:01
Sunday, June 7, 2020
ޚަބަރު

މައުމޫންގެ އަތުން 29 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު ކޯޓަށް

މައުމޫން އަދި ޖާބިރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫގެ އަތުން 29 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދައިފިއެވެ.

ޖާބިރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާގެ އަތުން މައުމޫން ނަގާފައިވާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަނބުރާ ދައްކާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ އަށް ކުރެވެން ހުރި އެތައް ވިޔަފާރިއަކުން ލިބެންޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނަފާ ލިބުމުގެ މަގު ބަންދުވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެދިފައިވަނީ މި ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ މައުމޫންގެ ގެކޮޅު މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ އޭނާއާ ހަވާލުކުރުމަށް ޖާބިރު ވަނީ މައްސަލާގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް ގިނަ ހެކިތަކެއް ޖާބިރު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަދި ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދުގެ އިތުރުން އާމިނަތު ޝަބީބާ ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޖާބިރު އަތުން ނެންގެވި ކަމަށްބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މައުމޫން ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށްބުނެ ޖާބިރު މީގެކުރިން ވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް މަންމާފުޅުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މައުމޫނަށް މައާފު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަނީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ޖާބިރު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.