Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
ޚަބަރު

އަނެއްކާވެސް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑް --

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ހިނގައްޖެއެވެ.

ކުރިން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ދިއުމަށްފަހު އަލުން ކަރަންޓު ލިބިގެން ދިޔައީ ގަޑިއެއްހާއިރުވީ ފަހުންނެވެ. ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ..)