Last Updated: April 3, 10:13
Friday, April 3, 2020
ޚަބަރު

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫ މަގެއްގެ މަތީގައި ކުޑަކުއްޖަކު: ފޮޓޯ / މިހާރު

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުުރުން ދެއަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އެކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ދެ ދައުވާ އެއް ޕްރޮސެކުއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޮށްފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ބެލެނިވެރިން އަޅާނުލި މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގާކަން އެނގިހުރެ އެކަން ރިޕޯޓްނުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 414 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ހުރެ، އެގާނޫނުގެ 130 ވަނަ ބާބުގައި އޮތްކުށެއް ކުއްޖާއާ މެދު ކުރުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެކަން ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެކުއްޖާގެ ކާފަ އަދި މުނިކާފަގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީއަތްވެސް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުން އެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ސިއްރުންނެވެ.

ކުއްޖާގެ ކާފަ އަދި މުނިކާފަގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ، އާއިލާގެ މެންބަރަކު އެ އާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.