Last Updated: April 2, 00:01
Thursday, April 2, 2020
ޚަބަރު

ފަތުރުވެރިޔާ ފުރި މައްސަލައިގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، ނަމަވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ: ޕީޖީ

ޤާނޫނީ ވަކީލު ހުސެއިން ޝަމީމް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާ ފުރި މައްސަލައިގައި ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓި ގޭޓަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ކުރިއަށް ދަނީ ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން ކަމަށް ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޖީ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުމާއެކު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ވެސް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އިޓަލީއަށްދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމުގައި ތުހުމަތުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ފުލުހުން މިކަން ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް އެކަމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، 23 ފެބްރުއަރީގައި ރާއްޖެ އައި އެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ގައިން ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނި، ބަލިހުރިކަން ދެނެގަނެވި އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އޭނާ ފުރައިގެން ގޮސްފައިވުމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް 19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގައި އެ ފަތުރުވެރިޔާގެ މައްސަލަ އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނާންގައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ފަރުވާކުޑަކޮށް އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެ މައްސަލަ މިއަދު ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ އޭނާ ދެ ދުވަހު މާލޭގައި ހުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން މާގިރި ހޮޓަލްގައި ވެސް މަޑުކޮށް، މާލޭގައި ހުންނަ ޔުނިވާސަލްގެ ޓިކެޓިން އޮފީހަކަށް ވެސް އޭނާ ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މާގިރި ހޮޓަލްގައި އެ ފަތުރުވެރިޔާއާ ކޮންޓެކްޓްވި 13 މީހަކު ވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ. އަދި ޓިކެޓިން އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކަކު ވަނީ ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ފަރުކޮޅުފުށީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.