Last Updated: August 15, 18:30
Saturday, August 15, 2020
ޚަބަރު

ޝޫޒާ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޢާއިޝަތު ޝޫޒާ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނީ މީދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި އަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ޢާއިޝަތު ޝޫޒާ، ކުދިމާވިލާ / ސ. މީދޫ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ޙުސައިން އަރްޝަދު އާއި ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ނަސްރީނާ މޫސާ ވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ޖަޢުފަރު ޢަލީ އާއި ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި އިބްރާހީމް ޙަމީދު އާއި ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ނަދީމް އަޙްމަދު ވެސް ނަން އަނބުރާ ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

އެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި ޢާއިޝަތު ޞަޠުމާ އާއި ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ނިންމި އާމިނަތު ރަޙީމާ އެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 10 ދުވަސް ކުރިން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ފޯމު" އިން ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މި ފޯމު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް (www.elections.gov.mv) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް (info@elections.gov.mv) މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި މި ދެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، މި ދެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.