Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ޚަބަރު ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓިންވަނީ!

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެމްޑީޕީން ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީން ވުމަށްފަހު ރަށްރަށުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ލީޑާޝިޕްގެ އެކި ފަރާތްތައް ކެމްޕެއިންނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ޖަލްސާތައް ބާއްވާއިރުވެސް ބާއްވާނީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސްކްރީންތައް ބަހައްޓައިގެން ގައިދުރުކަމާއި އެކު ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރު ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަން ކުރާނީ ފޯނުން ގުޅައިގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕެންޑެމިކެއްގައި ކެމްޕެއިން ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ހާލަތެއްގައިވެސް ކެމްޕެއިން ކުރާނޭ ގޮތް އެމްޑީޕީން ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއީ ވާދަވެރިން ތިން ބަލި ކުރުމަށް ނިކުންނަ ފަހަރު ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީން މި އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކޮށް ވާދަވެރިން ބަލިކުރާނެ ކަމަށެވެ.