Last Updated: April 20, 18:45
Tuesday, April 20, 2021
ޚަބަރު

ރޯދަ މަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ ގަޑި އާންމުކޮށްފި

ރޯދަ މަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ރޯދަ މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރު 12:30 އަށް ފެމިލީކޯޓުގައި އެކަނިކަމަށެބެ.

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ކަލަންޑަރުގައި ވާގޮތުންނަމަ މިއަހަރު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހެވެ.