Last Updated: June 20, 23:30
Monday, June 21, 2021
ޚަބަރު

ކައުންސިލް ޖަލްސާތައް ލައިވް ކުރުމަށް މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން: މުއިއްޒު

މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު - ފޮޓޯ: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ލައިވް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ކައުންސިލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ލައިވްކުރުމަކީ ކައންސިލްގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އެސްއޭޕީ ގައި ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ

އަދި އެކަމަށް އޮފީހުގެ އައިޓީ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓްގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ މާލީ ތަފްސީލުތައް ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކައުންސިލެއްގެ ޖަލްސާ އަދި ލައިވްކުރަމުންދާ ހަމައެކަނި ކައުންސިލަކީ އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލެވެ.