Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ޚަބަރު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅަން ދިން ލަފާ ދިރާސާ ކުރަން ފަށައިފިން: އިކްނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް، ފޮޓޯ: ޝަރަފު/އައްޑޫލައިވް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިމަމް ވޭޖު އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން ދީފައިވާ ލަފާ ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިކްނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރަ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައިގެ ޢަދަދާ
ގުޅޭގޮތުން، މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އަރުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައިގެ ޢަދަދާ ގުޅޭގޮތުން، މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ގޮތް:

1. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 24.04 ރުފިޔާގެ ނިޞްބަތުން، (ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަވެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގަޑިއިރުކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ 48 ގައިޑިއިރުގެ ނިޞްބަތުން)، މަހެއްގެ މައްޗަށް -/5,000 ރުފިޔާ

.2 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާގެ ނިޞްބަތުން، (ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަވެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގަޑިއިރުކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ 48 ގައިޑިއިރުގެ ނިޞްބަތުން)، މަހެއްގެ މައްޗަށް -/7,000 ރުފިޔާގެ

3. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގައި ނުހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 42.79 ރުފިޔާގެ
ނިސްބަތުން، (ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަވެގެން
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގަޑިއިރުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 48 ގައިޑިއިރުގެ ނިޞްބަތުން) މަހެއްގެ މައްޗަށް -/8,900 ރުފިޔާގެ

.4 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި، 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކަށް -/7,000 ރުފިޔާ، ނުވަތަ 6
ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާ.

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ބުނެފައިވަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައިގެ ޢަދަދާ ގުޅޭގޮތުން، އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފަހުގެ ފަހުން ލަފާ ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން
ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ވެސް އެ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަލަށް ލަފާ އަރުވާފައިވެ އެވެ.