Last Updated: January 28, 16:25
Friday, January 28, 2022
ޚަބަރު

ދަނގެތީގެ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް

އދ. ދަނގެތީގެ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދަމުން އަންނަކަން ސްޓެލްކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 3660 މީޓަރުގެ ކޭބަލް ވަޅުލެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.