Last Updated: May 22, 09:33
Sunday, May 22, 2022
ރިޕޯޓް

ކާލަމާ: އޮމްލެޓް ސްޓަފްޑް ޕެޕާ

* ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

2 ބެލް ޕެޕާ (ދެފަޅިކޮށް، އޮއްތައް ނަގާފައި އަދި ބޭނުން ކުލައެއް ރަނގަޅުވާނެ)
8 ބިސް (ގިރާފައި)
¼ ޖޯޑު ކިރު
1 ޖޯޑު ދަޅުމަސް
1 ޖޯޑު ޗެޑާ ޗީޒް (ގާނާފައި)
ލޮނު، އަސޭމިރުސް

* ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ އަވަން 200 ޑިގްރީއަށް ހޫނުކުރަން ޖެއްސުމަށް ފަހު ބޭކިން ޓްރޭއެއްގެ މަތީގައި ދެފަޅިކޮށްފައި ހުރި ބެލް ޕެޕާތައް އަތުރާފައި އަވަނަށްލައި 5 މިނެޓު ފިހެލާށެވެ. ފިހެވެންވާ އިރަށް ބޯތައްޓެއްގައި ބިސް، ކިރު، ދަޅު މަސް، ޗީޒް، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ފިހުނު ފެޕާ ފަޅިއެއްގެ ތެރެއަށް އެއްކުރި މަސްގަނޑުން އެތިކޮޅެއް އަޅާފައި ޓްރޭ މަތީ އަތުރާލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް އަވަނަށްލައި 30-45 މިނެޓާ ދެމެދު ފިހެލާށެވެ.