Last Updated: October 4, 15:06
Wednesday, October 4, 2023
ދީން

އުމްރާ އަށް ދާ އަންހެނުންނަށް ޑްރެސް ކޯޑެއް

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ހާއްސަ ޑްރެސް ކޯޑެއް އެ ގައުމުގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އަޅުކަމަށް ގޮސް، މުގައްދަސް ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު، އަންހެނުން އަޅައިގެން ތިބެން ވާނީ އިސްލާމީ ގިއުގަނޑަށް ފެތޭ ހެދުމެވެ.

އެގޮތުން ޑްރެސް ކޯޑްގައި މައިގަނޑު ތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަޅާ ހެދުމަކީ ގަޔަށް ދޫ ހެދުމަކަށްވެފައި، މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާވާ ހެދުމުކަށްވުމުގެ އިތުރަށް ޒިނަތްތެރިކުރަން އެެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރާ ހެދުމަކަށް ވާން ޖެހެ އެވެ.

މައްކާ އަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ދެ އެވެ. ސައުދީން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު 10 މިލިއަން މީހުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ އެވެ.

ސައުދީ އަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ މޫސުމަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހައްޖު މޫސުމެވެ.