Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
ޚަބަރު

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން މީހަކު ހޯދަނީ

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން ހޯދަމުންދާ އިޒާމް ޒާހިރު، ގދ. ވާދޫ / ޞަބާހީމަންޒިލް (25އ) އަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މާދަމާ 10:00 އަށް އާތިފު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރެއް ނެރެފަ އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އިޒާމް ޒާހިރުއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ.