Last Updated: July 14, 22:13
Sunday, July 14, 2024
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ހައްގުތައް ދެވޭނީ ދީނުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތަށް

އ.ދގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް (އައިސީސީޕީއާރު)ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހައްގުތައް ދެވޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބު މިހެން ވިދާޅުވީ އައިސީސީޕީއާރުގެ ރިވިއު ފެށުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އދގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓަލް ރައިޓްސް (އައިސީސީޕީއާރު) ގެ ދަށުން 2022 ގައި ރާއްޖެއިން ހުށައަޅާފައިވާ ދެވަނަ ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓް އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީން ރިވިއު ކުރުމަށް ޖުލައި 9، 10 ގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ވަނީ ރިވިއު ސެޝަން ބާއްވާފަ އެވެ.

މި ރިޕޯޓަކީ އައިސީސީޕީއާރުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ މަަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން އެ ގޮތަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކަައި ޖުލައި 2012 އިން މާޗް 2022 އަށް ރާއްޖެއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާ އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

މި ރިވިއު ފެށުމުގެ ގޮތުން ހެޑް އޮފް ޑެލިގޭޝަން، ބަންޑާރަ ނާއިބު އަހްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސް ކަމަށާ އެއީ ދިވެހި މުޖްތަމައުގައި ބަދަލު ކުރުމަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ އަސްލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި، ރާއްޖޭގައި އައިސީސީޕީއާރުގެ ހައްގުތައް ލިބިދެވޭނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ގާނޫނުތަކާއި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ބުނީ މި ރިވިއު ސެޝަންއަށް ފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ރިޕޯޓާއި ރިވިއު ސެޝަން ގައި އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމެޓީގެ ކޮންކްލޫޑިން އޮބްސަވޭޝަންތަކާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ޖުލައި 19، 2024 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރާ ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.