Last Updated: March 26, 17:38
Sunday, March 26, 2023
ޚަބަރު

ރޯދަ ރަހަ: ބަަޓާނަޓް ރައިސް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

250 ގްރާމް ބަޓާނަޓް (އޮށް ނަގައި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ޖޯޑު ހަނޑުލުގެ ބަތް

2 މޭޒުމަތީ ސައިސަމުސާ ތެޔޮ

1/2 މޭރުމަތީ ސަމުސާ ރީނދޫ

1/2 މޭޒުމަތި ސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި)

1 ފިޔާ (ކޮށާފައި)

ލޮނު

* ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ކޮށާފައި ހުރި ބަޓާނަޓްގެ ތެރެއަށް އެއް މޭޒުމަތީ ސައިސަމުސާ ތެޔޮ، އިނގުރު، ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި އަތުރައިފައި ފިހެލުން. ފިޔާ މީރުކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު ރަށްވުމުން ބަތާއި ބަޓާނެޓް އެޅުން. ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާފައި ލޮނު ހެޔޮވަރު ކުރުން. ތެލީގެ މަތި ޖަހާފައި މަޑު ގިނީގައި ދެ މިނިޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުން.

ނޯޓް: މިއީ ފޭސްބުކް "ރުމާ" ޕޭޖްގައި ހިމެނޭ ރެސިޕީއެކެވެ.