Last Updated: May 28, 21:25
Tuesday, May 28, 2024
ރިޕޯޓް

ކާންވީ ފަތް، ސްޓްރޯކާ ދުރުކޮށްދޭ

ސްޓްރޯކް ޖެހުން ފަދަ ސިއްހީ ބޮޑެެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ މީހުން ކެއުމުގެ އާދަތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ވާން ޖެހެ އެވެ.

ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ސްޓްރޯކާ ދުރުކޮށް ދޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ އެއް ގޮތަކީ ކެއުމުގެ ތެރެއަށް ފަތުގެ ބާވަތްތައް ގިނަކޮށްލުމެވެ. އެގޮތުން ފެހިކަން ގަދަ ފަތުގެ ބާވަތްތައް ކެއުމުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.

ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުން ފަތުގެ ބާވަތްތައް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ނަމަ، ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެ ނޫން މީހުންނާ އަޅާ ބަލާ އިރު، 64 ޕަސަންޓް ދަށްކޮށްދެ އެވެ.

ހާއްސަކޮށް ލޭގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުންގެ ފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ސިއްހީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

އެހެންވެ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަތްޕިލާވެލި ސުފުރާ މައްޗަށް ގެންނާށެވެ. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ސަޓަނި ފަދަ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްގެން ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ރަހަ މީރުކޮށްލައިގެން ބޭނުން ކުރުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.