Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ޚަބަރު

އަންހެނުންގެ ލޯނަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ނުވަތަ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ޔަރައްގީ ކުރަން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކުރާ ލޯން ސްކީމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތިރުކޮށްފި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރީ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް އެދޭތީ، އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު 8 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީންނާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ބިޒްނެސް ސެންޓަރުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

* މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 1691
* ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، ހޮޓްލައިން 7917089
* ޅ. ނައިފަރު ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، ހޮޓްލައިން 7918432
* ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، ހޮޓްލައިން 7918495
* ލ. ފޮނަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، ހޮޓްލައިން 7914431
* ގދ. ތިނަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، ހޮޓްލައިން 7913715
* ސ. ހިތަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު، ހޮޓްލައިން 7916947

ލޯން ސްކީމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.trade.gov.mv އިން ލިބޭނެ އެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު 1691 ނަމްބަރަށް ގުޅައިގެން ވެސް ހޯދޭނެ އެވެ.