ފޮޓޯ ގެލަރީ

ޙަސަންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ކައުންސިލުން ވަޒަންކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުމަށް، ހިތަދޫ/ބްލޫރޫމް، ހަސަން ޙުސައިން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އޭނާ އަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދީފައެވެ.

ހިތަދޫން މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރި ޙަސަން. އޭނާ އަކީ މީހުންނާއި ގުޅޭ ވަރަށް އެކުވެރި މިޒާޖެއްގެ މީހެއް އަދި ކުޅަދާނަ މަސްވެރިއެއް.
31289593_1134598516682407_8385029811206094848_o
ހިތަދޫން މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރި ޙަސަންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
31195721_1134598373349088_776751411076530176_o
ހިތަދޫން މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރި ޙަސަންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
31179582_1134598366682422_2290913458079662080_o
ހިތަދޫން މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރި ޙަސަންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
31206206_1134598613349064_6819093677206405120_o
ހިތަދޫން މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބެމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރި ޙަސަންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
31172166_1134598583349067_6064461377769046016_o