ފޮޓޯ ގެލަރީ

ދިރާގު ޓީވީއާއި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް އައްޑޫއަށް ލޯންޗުކުރުން

ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ ދިރާގު
dw1
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ ދިރާގު
dw2
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ ދިރާގު
dw3
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ ދިރާގު
dw4
dw5
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ ދިރާގު
dw6
ދިރާގު ޓީވީ އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ ދިރާގު
dw7