ފޮޓޯ ގެލަރީ

އައްޑޫ މެރަތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު ސޮއިކުރުން

އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
32116408_1144332755708983_8732188336954802176_n
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
32186914_1144331595709099_2543582286704541696_n
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
32187692_1144332912375634_8784525442624258048_n
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
32214682_1144331602375765_707651735245553664_n
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
AM2
AM3
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
DSC_3594
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
DSC_3596
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
DSC_3599
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
DSC_3606
އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އައްޑޫ މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކެ ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
DSC_3613