ފޮޓޯ ގެލަރީ

މުފްތީ މެންކު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް މިރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

DSC_3649
DSC_3650
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް މިރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
DSC_3653
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް މިރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
DSC_3654
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް މިރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
DSC_3658
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް މިރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
DSC_3659
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ ތަގްރީރެއް މިރޭ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
DSC_3660