Last Updated: June 7, 14:01
Sunday, June 7, 2020
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ

އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_9136
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_9120
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_9113
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_9053
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8952
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8933
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8915
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8850
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8846
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8843
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8839
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8811
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8800
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8783
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
ibu76
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8768
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8764
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8761
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8759
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8746
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8701
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8686
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8664
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8631
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
wadde
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8616
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8615
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8612
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8603
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8595
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8589
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8585
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8558
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
DSC_8545
އިއްތިހާދުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ
muo jalsaa mdp2