ފޮޓޯ ގެލަރީ

ސްރީލަންކަން ގަމަށް އުދުހޭތާ ދެ އަހަރު ފުުރުން ފާހަގަކުރުން

ސ. ގަމަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އޮޕަރޭޓު ކުރާތާ ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުން، ސ. ގަމަށް ސްރީލަންކަންގެ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓު އޮޕަރޭޓު ކުރަން ފެށީ 2016 ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު، ފޮޓޯ: ޝަރަފް/ އައްޑޫލައިވް