Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ ތަހްގީގުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
nasheed attack
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ ތަހްގީގުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ ތަހްގީގުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
E0uRXpAVgAIvcLN
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގެ ތަހްގީގުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
E0uRXqwVgAIXTTq
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
WhatsApp Image 2021-05-06 at 20.52.13
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
WhatsApp Image 2021-05-06 at 21.14.16
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
WhatsApp Image 2021-05-06 at 22.02.06
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
WhatsApp Image 2021-05-06 at 22.02.07
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
WhatsApp Image 2021-05-06 at 22.42.34
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
WhatsApp Image 2021-05-06 at 22.42.48