Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4333
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4338
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4343
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4351
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4363
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4373
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4382
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4392
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4401
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4410
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4413
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4418
ފޭދޫގެ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
DSC_4431
ފޭދޫ ޗަސްބިންތައް ހިއްކުން މި މަހުގެ 1 ގައި އިފުތިތާހުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު/ އައްޑޫ ލައިވް
5_6328010960577496528-01