Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން

ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277004108_339131591593483_2624757928032372228_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
276998736_339131578260151_4531243222266933967_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
276991096_339131611593481_5427399916571962087_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277304006_339131588260150_6042450187782238711_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
276991131_339131514926824_7147758468085695646_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277249603_339131481593494_7118601738569359455_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
276992606_339131348260174_7335203120600498220_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277434695_333906722107905_703022385305870693_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277549860_333906715441239_1897340379219497011_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277458462_333906758774568_7677360807712308065_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277465824_333906752107902_8046467232805146575_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277530341_333906415441269_6859869077604976545_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277527416_333906652107912_334348945718018088_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277553758_333906698774574_8511119532078272745_n
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް--
277537992_333906665441244_3145005977978740716_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277519888_333906682107909_7809790754308648904_n
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުން
277538096_333906408774603_2109818491420407071_n