Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން

އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8052
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8063
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8068
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8077
އައްޑޫ އަށް ބޯކޮށް ވޭރެވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_8081
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8086
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8092
އައްޑޫ އަށް ބޯކޮށް ވޭރެވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_8096
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8102
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8108
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8115
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8122
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8125
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8129
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8137
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8151
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8157
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8163
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8179
އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރާ ވިސާރައިގެ ސަބަބުން ހިތަދޫގައި ފެންބޮޑުވުން
DSC_8058