Last Updated: December 5, 23:15
Tuesday, December 5, 2023
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުން

އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310388354_472627444910563_36165840154346592_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310748853_472627191577255_4783231341660135584_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
309554650_472626854910622_2309711388721550281_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
309856040_472626844910623_595230841855550797_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310105504_472627121577262_3667156805777539309_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310485251_472627004910607_6320040217481403388_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310096145_472627041577270_5119051767349207676_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310403868_472626814910626_3792337322007495472_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
309992320_472626714910636_2360884964759726755_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310132791_472626361577338_6969247702356894433_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
311162773_472626624910645_7109289026832845635_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
308857751_472626651577309_3129933511980001882_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310611358_472626598243981_3597076384517145348_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
SG Shuja
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
309677265_472626514910656_6153006209038270398_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310566705_472626428243998_8863240999379984244_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
309453277_472626378244003_8972600813706682753_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310433205_472627421577232_1628641573089144902_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
immigration
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310329950_472627381577236_2106399593566717215_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
immigration
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
309713071_472626894910618_7489547599105843742_n
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
ali nizar
އިމިގްރޭޝަން އައްޑޫ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: އައްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
310151424_472626341577340_9105005716190841571_n