Last Updated: March 3, 13:32
Sunday, March 3, 2024
ފޮޓޯ ގެލަރީ

އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން

އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9444
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9445
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9448
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9449
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9454
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9455
ފޭދޫ މެމްބަރު ނިހާދު. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު/އައްޑޫ ލައިވް
DSC_9458
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9459
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9462
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9463
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9465
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9466
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9473
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9476
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9478
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9479
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9480
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9485
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9490
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9494
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9495
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9500
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9501
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9504
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9506
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9510
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9520
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9524
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9529
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9531
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9533
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9536
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9537
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9539
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9541
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9547
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9553
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9556
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9558
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9570
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9576
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9580
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9582
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9587
އެޗްޕީއެލް އަށް 17 އަހަރު ފާހަގަކުރުން
DSC_9596
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމީއްޔާތުގެ ތެރެއިން ސީއީއޯ އަލީ ޝާހިދު / ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
DSC_9514