Last Updated: March 29, 15:09
Wednesday, March 29, 2023
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން

ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9647
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9649
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9650
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9666
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9667
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9671
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9675
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9676
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9679
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9682
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9683
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9684
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9685
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9687
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9689
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9691
ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު/ އައްޑޫ ލައިވް
DSC_9693
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9697
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9701
ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގައިސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު/ އައްޑޫ ލައިވް
DSC_9703
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9709
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9710
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9724
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9725
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9726
ރޭ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު/ އަައްޑޫ ލައިވް
DSC_9729
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9733
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9736
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9739
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9741
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9742
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9749
ފްލައި ދުބާއީގެ އައްޑޫ ދަތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން
DSC_9752